800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Podmínky České spořitelny, a. s. pro službu Karta podle Vás (dále jen Podmínky)

 1. Banka poskytuje Klientům službu Karta podle Vás (dále jen Služba), a to za podmínek dále stanovených.
 2. Službu Banka poskytuje pouze majitelům účtů nesloužících k podnikání a majitelům kartových účtů nesloužících k podnikání (dále jen Majitel Účtu), kteří mohou zvolit tuto Službu pro jednu nebo další karty (debetní karta, kreditní karta vč. Chytré karty ČS), které jsou k takovému účtu vydané.
 3. Pokud není v Podmínkách upraveno jinak, platí v dalším Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s., Obchodní podmínky České spořitelny, a. s. pro poskytování úvěrů (kreditní karty) a Pravidla pro nahrání obrázku.
 4. Majitel Účtu může o Službu požádat k nové kartě nebo ke stávající platné kartě nebo k pokračovací kartě (v automatické výměně). V případě, že majitel Účtu požádá o Službu u stávající platné karty, bude Bankou vydána náhradní karta s původním PIN. V takovém případě bude Bankou původní karta zneaktivněna nejpozději do 30 dnů od schválení dodaného obrázku Bankou.
 5. Karta, ke které byla poskytnuta Služba, bude pro Klienta (pro potřeby Podmínek Majitel Účtu, Držitel, Zákonný zástupce) připravena k vyzvednutí v Obchodním místě Banky, které vede účet Majitele Účtu, popř. zaslána způsobem sjednaným s Klientem (poštou; do zahraničí; jiná pobočka, než ve které je veden účet), a to ve lhůtě 2 týdnů od odeslání informace o schválení obrázku Bankou. Informace o schválení obrázku bude Majiteli Účtu zaslána na e–mailovou adresu uvedenou v žádosti o Službu.
 6. Za Službu je účtována cena dle Ceníku České spořitelny, a. s.
 7. Po potvrzení objednávky Majitelem Účtu (viz bod 4) obdrží Majitel Účtu na e-mailovou adresu, kterou uvedl v žádosti o Službu, informaci Banky o schválení nebo neschválení obrázku. Potvrzení objednávky Majitele Účtu je závazné a nelze jej měnit ani zrušit. Po obdržení e-mailu s odmítnutím návrhu obrázku na kartu má Majitel Účtu možnost v Bankou požadovaném termínu na webovém portálu Služby nahrát nový obrázek. Požadovaným termínem se rozumí 15 kalendářních dnů od prvního nahrání obrázku. Pokud ani po této lhůtě nebude obrázek Bankou schválen, bude Banka postupovat dle bodu 8. těchto Podmínek.
 8. Službu Banka poskytne za předpokladu, že Majitelem účtu navržený obrázek bude v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Pravidly pro nahrání obrázku, Podmínkami Služby a dalšími pravidly a podmínkami Banky. Banka je oprávněna odmítnout poskytnutí Služby, a to i bez uvedení důvodu. V takovém případě:
  • Banka nevydá náhradní kartu za původní kartu, pokud Majitel Účtu nedodá v Bankou požadovaném termínu obrázek vyhovující. Původní karta zůstane i nadále platná.
  • Banka vydá Klientovi novou kartu (v případě žádosti o novou kartu) se standardním designem České spořitelny, a. s., pokud Majitel Účtu nedodá v Bankou požadovaném termínu obrázek vyhovující.
  • Banka vydá Klientovi pokračovací kartu (v automatické výměně) se standardním, popř. naposledy sjednaným designem v případě, že Majitel Účtu nedodá v požadovaném termínu obrázek vyhovující. U pokračovací karty (v automatické výměně) se jako rozhodný poslední den pro akceptování změny bere stav 3 měsíce před koncem platnosti původní karty.
 9. Banka je oprávněna kdykoli v průběhu poskytování Služby zrušit Klientovi oprávnění k používání karty, pokud zjistí, že design příslušné karty je v rozporu s Podmínkami a Pravidly pro nahrání obrázku.
 10. Majitel Účtu má možnost zrušit jím zvolený design karty a přejít na standardní design Banky. V takovém případě musí v Obchodním místě Banky zvolit změnu designu formou žádosti o náhradní kartu se standardním designem nebo v Obchodním místě, popř. na webových stránkách Služby požádat o změnu designu pro pokračovací kartu, která bude vydána po uplynutí platnosti původní karty. O změnu na standardní design Banky musí Majitel Účtu podat žádost nejpozději 3 měsíce před koncem platnosti karty.
 11. Klient prohlašuje, že:
  • obrázek nahraný na kartu je v souladu s Pravidly pro nahrání obrázku
  • je sám autorem obrázku, popř. že má od autora obrázku výslovné svolení s použitím obrázku na kartu, popř. má s autorem obrázku uzavřenu smlouvu o použití obrázku na kartu
  • design není chráněn jako ochranná známka ani není podobný zapsané nebo všeobecně známé známce třetí osoby a pokud tomu tak je, že má s vlastníkem uzavřenu licenční smlouvu opravňující ho k použití ochranné známky k vyobrazení jako design na kartu
  • souhlasí s vyobrazením svého autoportrétu na kartě
  • má souhlas vyobrazených fyzických osob k užití jejich osobnostních prvků na kartě
  • všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé a úplné
  • uhradí Bance všechny náklady a škodu, která by jí vznikla v příčinné souvislosti s umístěním svého obrázku na kartu
  • souhlasí s tím, aby Banka jím dodaný obrázek poskytla dalším subjektům, se kterými spolupracuje na realizaci Služby
 12. Majitelem Účtu naposledy zaslaný a Bankou akceptovaný obrázek bude Bankou uchován po dobu, po kterou bude Majitelem Účtu požadováno jeho umístění na příslušnou kartu.
 13. Majitel Účtu bere na vědomí, že za vizuální kvalitu obrázku nese odpovědnost, t.j. že obrázek bude Bankou na kartu vytištěn v takové kvalitě, v jaké byl dodán Klientem.
 14. Banka je oprávněna tyto Podmínky jednostranně měnit s tím, že nové znění Podmínek nabývá účinnosti dnem stanoveným Bankou.
 15. Podmínky nabývají účinnosti dnem 26. února 2014.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 21.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,100 + 0,04%
USD 21,750 - -0,11%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster