800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Informace o směrnici MiFID

Právní rámec

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů.

V souvislosti s MiFID byla dále přijata:

 • Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, která zavádí MiFID z hlediska organizačních požadavků a provozních podmínek investičních podniků a dále vymezuje pojmy pro účely směrnice MiFID
 • Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, která se zaměřuje na implementaci MiFID z hlediska povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnosti trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a vymezuje pojmy pro účely směrnice MiFID

Tyto tři evropské právní předpisy spolu tvoří jeden integrální celek, kde MiFID je tzv. rámcovou směrnicí.

Implementace MiFID a souvisejících dokumentů v ČR

MiFID a směrnice Komise 2006/73/ES je zakotvena do českého práva prostřednictvím národních právních předpisů České republiky, a to především zákonem č. 230/2008 Sb., kterým se novelizoval zákon. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Uvedená novela stanovuje 5-ti měsíční přechodné období, tj. do 30.11.2008, ve kterém jsou jednotliví obchodníci s cennými papíry povinni přizpůsobit své podnikání tomuto zákonu. Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006  je v České republice aplikovatelné přímo.

Obsah směrnice a hlavní změny

Nová právní úprava rozšiřuje rozsah regulace investičních služeb a investičních nástrojů.

 Hlavní oblasti změn:

 • nově mezi hlavní investiční služby patří také investiční poradenství
 • mezi deriváty jsou zařazeny prakticky všechny druhy derivátů komoditních a exotických
 • nově budou režimu zákona o podnikání na kapitálovém trhu podléhat také organizátoři komoditních burz v případě, že na nich budou obchodovány komoditní deriváty
 • upravuje se a rozšiřuje rozsah pravidel, které se týkají činností a hospodaření obchodníka s cennými papíry. MiFID  např. stanovuje podrobnější pravidla pro outsourcing činností nebo pro zjišťování a řízení střetu zájmů (za obchodníka s cennými papíry se považuje i banka, která má příslušnou licenci, tedy i Česká spořitelna, a.s.).
 • nová úprava přináší i poměrně velké změny v oblasti organizovaných trhů s investičními nástroji. Vedle regulovaného trhu se např. zavádí tzv. mnohostranný obchodní systém, na který se oproti regulovanému trhu vztahuje méně požadavků.
 • podstatně rozsáhlejší než doposud je také úprava režimu pro jednání se zákazníky. MiFID zavádí tzv. kategorizaci zákazníků na profesionální a neprofesionální. Směrnice stanoví, jak kategorizaci provádět, a udává podrobná pravidla při hodnocení investičních služeb a investičních nástrojů vhodných pro klienta v dané kategorii. V této souvislosti klade MiFID na obchodníka s cennými papíry vyšší požadavky při zjišťování informací od zákazníků - detailně popisuje, jakým způsobem klienta informovat, jak nakládat s pokyny zákazníka, jak je zpracovat, atd.
 • MiFID také upravuje informační povinnosti obchodníka s cennými papíry vůči České národní bance

 • nová úprava pak přináší řadu dalších změn. Některé otázky, a to nejen dílčí, pak upravuje tzv. prováděcí nařízení, na které je na příslušných místech zákona odkazováno.

Podrobnější informace o směrnici MiFID naleznete v dokumentu MiFID průvodce spotřebitele [nové okno].

Česká spořitelna, a.s. je povinna, stejně jako ostatní obchodníci s cennými papíry, přizpůsobit své vnitřní předpisy výše uvedeným pravidlům, a to ve lhůtě stanovené na základě příslušné novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Kategorizace klientů

Před tím, než Česká spořitelna poskytne klientovi jakoukoliv investiční službu, je podle zákona č. 256/2007 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) povinna klienta zařadit do jedné z následujících kategorií:   

 • neprofesionální zákazník
 • profesionální zákazník
 • způsobilá protistrana

Cílem členění do kategorií je chránit klienty s menšími investičními znalostmi a zkušenostmi. Nejvyšší stupeň klientské ochrany se vztahuje na neprofesionální zákazníky - znamená to, že klient z této kategorie získá nejširší rozsah relevantních informací o investičních produktech a službách a zároveň bude upozorněn na možná rizika spojená s realizací investiční služby.

Nejvíce klientů bude zařazeno do kategorie neprofesionálních zákazníků, která zahrnuje většinu fyzických osob.

Mezi způsobilé protistrany a profesionální zákazníky se zařadí především banky, vlády, penzijní fondy, velké společnosti a výjimečně i fyzické osoby.  Předpokládá se, že tito zákazníci jsou schopni dělat vlastní investiční rozhodnutí a odhadnout potencionální rizika, a nepotřebují tedy tak vysoký stupeň klientské ochrany jako neprofesionální zákazníci.

Směrnice MiFID vymezuje povinnosti, které finanční instituce musejí plnit k jednotlivým kategoriím klientů. Na kategorii zákazníků, kteří nejsou profesionální, se vztahuje nejvyšší stupeň ochrany.

Klienti mohou za podmínek stanovených právními předpisy požádat o přeřazení do jiné kategorie. Přeřazení klienta z kategorie neprofesionálních zákazníků může znamenat ztrátu nároku na náhradu ze zahraničního garančního systému (ten je účelem obdobný Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry) a znamená omezení nebo zánik některých povinností obchodníka s cennými papíry vůči neprofesionálním zákazníkům.

Více informací o kategorizaci klientů

Politika provádění pokynů

Pravidla provádění pokynů se vztahují především na obstarání koupě nebo prodeje investičních nástrojů pro klienty. Česká spořitelna, a.s. stanovila pravidla a vyvinula postupy pro provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů, jejichž cílem je zajistit dosažení nejlepšího možného výsledku vzhledem k  podmínkám a situaci na trhu. Mezi nejdůležitější zásady pravidel provádění pokynů patří tato:

 • Česká spořitelna, a.s. v pravidlech provádění pokynů stanovila podrobnosti zpracování pokynů klientů k obstarání koupě nebo prodeje investičních nástrojů v závislosti na kategorii klienta, typu použitého distribučního kanálu, typu investičního nástroje a dalších relevantních faktorech
 • pokyny k obstarání koupě nebo prodeje investičního nástroje jsou Českou spořitelnou, a.s. prováděny na regulovaných trzích, v mnohostranných obchodních systémech nebo mimo tato převodní místa, přičemž volba mezi těmito místy je dána pravidly provádění pokynů nebo je ovlivněna podmínkami, které klient pro realizaci pokynu stanoví
 • primárními faktory pro výběr převodního místa, na kterém má být určitý pokyn proveden, je cena a celkové náklady na provedení pokynu. Pokud několik převodních míst nabízí stejné podmínky z hlediska ceny a nákladů, je rychlost a pravděpodobnost provedení pokynu, vyjádřená likviditou trhu, dalším faktorem, který Česká spořitelna, a.s. bere v úvahu. Vedle těchto primárních faktorů mohou také další okolnosti ovlivnit výběr převodního místa (např. obchodní hodiny trhů, technické limitace trhů při zadávání pokynů, standardy vypořádání obchodů, atd.).
 • pokud Česká spořitelna, a.s. není členem daného trhu nebo nemá na daný trh přímý přístup, může realizovat pokyn prostřednictvím zprostředkovatele. Česká spořitelna, a.s. vybírá tyto zprostředkovatele tak, aby bylo zajištěno dosažení cílů pravidel provádění pokynů
 • v případě některých investičních nástrojů (např. dluhopisy nebo některé deriváty) je nepravděpodobné, že Česká spořitelna, a.s. nalezne převodní místo, kde by bylo možné provést pokyn klienta, a to z důvodu, že dané investiční nástroje nejsou na regulovaných trzích kótovány nebo je likvidita na takových trzích nízká. V takových případech Česká spořitelna, a.s. může nabídnout klientovi uzavření obchodu mezi klientem a Českou spořitelnou, a.s. samotnou na základě nabídky podmínek a ceny obchodu Českou spořitelnou, a.s. Podmínky obchodu v takovém případě odrážejí tržní situaci a konkrétní okolnosti obchodu při respektování základních cílů pravidel provádění pokynů.

Hlavní převodní místa, která Česká spořitelna, a.s. využívá pro realizaci pokynů, jsou tato:

Region / Skupina investičních nástrojů Trh nebo místo provádění pokynů
Akcie

Evropské akcie

Obvykle primární trh příslušného investičního nástroje (nejlikvidnější trh v dané zemi)

z toho

Česká republika

Burza cenných papírů Praha

Německo

primárně XETRA Frankfurt / Frankfurt parket

Rusko

RTS, MICEX (Rusko) nebo německé nebo britské trhy

Severní Amerika

NYSE, AMEX, NASDAQ, Toronto Stock Exchange

Jiné akcie (Asie, Afrika, Jižní Amerika a další trhy)

Výběr podle aktuálních tržních podmínek z lokálních trhů nebo z trhů v Německu nebo Velké Británii

Jiné

Warranty, investiční certifikáty a obdobné nástroje

EUWAX / Stuttgart Stock Exchange nebo OTC nebo jiný trh s lepší likviditou a podmínkami

Futures a swapy obchodované na veřejných trzích

EUREX nebo LIFFE nebo jiný trh s lepší likviditou a podmínkami

Tento  přehled je pouze indikativní a může být s ohledem na měnící se tržní podmínky nebo změnu jiného relevantního faktoru Českou spořitelnou, a.s. změněn. Přestože cílem pravidel provádění pokynů je dosáhnout nejlepšího možného výsledku vzhledem k daným podmínkám a situaci na trhu, Česká spořitelna, a.s. nemůže, s ohledem na komplexnost a dynamiku finančních trhů a postupy na těchto trzích používané, zajistit nejlepší možný výsledek pro každý jednotlivý pokyn. Cílem pravidel provádění pokynů je dosahovat trvale vysokého podílu pokynů, ve vztahu ke kterým bylo při jejichž realizaci dosaženo nejlepšího možného výsledku.

Pokud klient instruuje Českou spořitelnu, a.s. při zadání pokynu výslovně ohledně některých podmínek provedení pokynu (např. klient určí převodní místo pro provedení svého pokynu), bude Česká spořitelna, a.s. postupovat v souladu s touto instrukcí. Avšak, taková výslovná instrukce klienta může České spořitelně, a.s.  bránit v provedení pokynu v souladu s principy pravidel provádění pokynů České spořitelny, a.s. To může vést k důsledku, že bude nemožné dosáhnout nejlepší možný výsledek pro provedení pokynu ve smyslu pravidel České spořitelny, a.s. pro provádění pokynů.

Komplexnost a dynamika finančních trhů, stejně jako výskyt mimořádných událostí, mohou způsobit, že se Česká spořitelna, a.s.  , sledujíce základní cíle pravidel provádění pokynů, v některých případech může rozhodnout provést pokyn jiným způsobem, než který je uvedený v jejích pravidlech provádění pokynů.

Pravidla provádění pokynů, především principy volby převodního místa, jakož i efektivnost samotných pravidel provádění pokynů, je Českou spořitelnou, a.s. pravidelně přezkoumávána. Přezkoumání pravidel provádění pokynů Česká spořitelna, a.s. provede také vždy neprodleně po významné změně situace v infrastruktuře finančních trhů nebo změně jiného faktoru, schopného ovlivnit dosažení nejlepšího možného výsledku pro klienty nebo jiného cíle pravidel provádění pokynů.

Česká spořitelna zašle zákazníkovi informace nejpozději

a) následující obchodní den po provedení pokynu,
b) následující obchodní den po doručení potvrzení, pokud odeslání informace závisí na potvrzení třetí osoby, nebo
c) jednou za šest měsíců, pokud se pokyny týkají cenných papírů kolektivního investování a pokud se provádějí pravidelně.

Poplatky a náklady

Klient je povinen platit České spořitelně, a.s. poplatky za investiční služby poskytované Českou spořitelnou, a.s. a náklady související s jejich poskytnutím podle Sazebníku České spořitelny, a.s. pro bankovní obchody (dále jen “Sazebník”) platného v den provedení zpoplatňovaného úkonu nebo poplatky a náklady dohodnuté v příslušné smlouvě. Klient bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Česká spořitelna, a.s. je oprávněna Sazebník jednostranně měnit. Česká spořitelna, a.s. upozorní klienta na datum účinnosti nového, resp. upraveného znění Sazebníku v dostatečném časovém předstihu před jeho účinností na výpisu z účtu zasílaném klientovi, ve veřejných prostorách svých obchodních míst a na své internetové stránce www.csas.cz. Aktuální znění Sazebníku je k dispozici na obchodních místech České spořitelny, a.s. a na internetových stránkách České spořitelny, a.s. www.csas.cz. S poskytováním investičních služeb nebo s obchody spojenými s investičními nástroji mohou vzniknout klientovi další náklady, včetně daní, které neplatí Česká spořitelna, a.s. a ani je neúčtuje klientovi.

Odkazy

Informace o bance
Sazebník
Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování investičních služeb
MiFID průvodce spotřebitele - dokument vytvořen Výborem evropských regulátorů cenných papírů - CESR a určen zejména pro neprofesionální zákazníky [nové okno]


V případě dotazů prosíme kontaktujte Vašeho poradce nebo privátního bankéře. Informace poskytne také klientské centrum České spořitelny na bezplatné infolince 800207207.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster