800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Následující oznámení a upozornění se uplatní pro prospekt cenného papíru („Prospekt“) společnosti New World Resources N.V. („Společnost”) umístěný na této webové stránce. Přečtěte si toto oznámení a upozornění a uveďte, zda souhlasíte či nikoliv ve spodní části této stránky. Kliknutím na ikonu „Souhlasím“ níže, potvrzujete, že jste si přečetli a souhlasíte s podmínkami uvedenými v tomto oznámení.

Přiložený dokument je elektronickou kopií Prospektu a překladu části Prospektu obsahující shrnutí, jež byly dne 22. dubna 2008 schváleny nizozemským regulátorem pro finanční trhy („AFM“) a pasportovány (tj. uznány pro účely veřejné nabídky a obchodování na regulovaném trhu) do České republiky, Polska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Podmínky přístupu k elektronické verzi Prospektu jsou uvedeny níže. Informace obsažené na této stránce nejsou součástí Prospektu.

Upozornění

Nejste oprávněni k přístupu k Prospektu, jste-li fyzickou osobou nacházející se či mající trvalý pobyt v jakékoli jurisdikci, ve které je takový přístup zakázán nebo by vyžadoval povolení či registraci, včetně Kanady, Jihoafrické republiky, Austrálie a Japonska, nebo pokud se nacházíte ve Spojených státech amerických či jste Osobou Spojených států amerických (U.S. Person) (jak je definována v zákoně o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 (U.S. Securities Act of 1933), v platném znění („Zákon o cenných papírech Spojených států amerických“)).

Prospekt a informace obsažené na této webové stránce nepředstavují ani nezakládají nabídku úpisu nebo prodeje cenných papírů ve Spojených státech amerických, Kanadě, Jihoafrické republice, Austrálii, Japonsku nebo v jakékoli jiné jurisdikci, ve které je taková nabídka zakázána nebo podléhá jakýmkoli omezením příslušných právní předpisů („Ostatní státy”). Cenné papíry Společnosti nebyly a nebudou registrovány u regulátorů těchto států a nemohou být nabízeny nebo prodávány, přímo nebo nepřímo do Spojených států amerických, Kanady, Jihoafrické republiky, Austrálie, Japonska nebo Ostatních států.

Prospekt a informace obsažené na této webové stránce zejména nepředstavují nebo nezakládají ani nemají být vykládány jako nabídka, nebo její část, učiněná Společností nebo jejím jménem, nebo jako výzva k úpisu nebo koupi jakýchkoli cenných papírů ve Spojených státech amerických nebo Osobě Spojených států amerických (U.S. Person), jak je definována v Zákoně o cenných papírech Spojených států amerických. Cenné papíry Společnosti nebyly a nebudou registrovány ve smyslu Zákona o cenných papírech Spojených států amerických nebo jiných zákonů týkajících se cenných papírů jakéhokoli ze států Spojených států amerických, a nemohou být nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech amerických, nebo na účet či ve prospěch Osoby Spojených států amerických (U.S. Person), jak je definována v  Zákoně o cenných papírech Spojených států amerických, pokud nejsou registrovány nebo nejsou z registrační povinnosti vyňaty na základě, nebo nejsou předmětem transakce nepodléhající Zákonu o cenných papírech Spojených států amerických.

Distribuce Prospektu v jiných jurisdikcích než v České republice a Polsku může být ze zákona omezena a každý, do jehož dispozice se v takových jurisdikcích Prospekt dostane, by měl vyhledat odborné doporučení či poradenství a dodržovat veškerá příslušná omezení. Jakékoliv pochybení při dodržování těchto omezení může znamenat porušení příslušných zákonů týkajících se cenných papírů.

Tento Prospekt není nabídkou ani výzvou (i) v jakékoli jurisdikci, ve které by taková nabídka či výzvy byla v rozporu s právními předpisy, či (ii) jakékoli osobě, vůči které by taková nabídka či výzvy byla v rozporu s právními předpisy. 

V členských státech Evropského hospodářského prostoru („EHP“), vyjma České Republiky a Polska, jsou prospekt  a informace obsažené na následujících stránkách adresovány a směřovány pouze na osoby, které jsou „kvalifikovanými investory“ ve smyslu Článku  2(1)(e) Směrnice o Prospektu  („Kvalifikovaní investoři“). Ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska jsou navíc Prospekt a informace uvedené na následujících stránkách směřovány pouze na Kvalifikované investory a distribuovány pouze ve vztahu ke Kvalifikovaným investorům, (i) kteří mají odborné zkušenosti v oblasti investicí, které spadají pod Článek 19(5) vyhlášky 2005 (finanční nabídka) zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (FSMA 2000) (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), v platném znění („Vyhláška“), nebo kteří spadají pod Článek 49(2)(a) až (d) Vyhlášky, a (ii) kterým lze jinak dle zákona předávat příslušné informace (všechny osoby uvedené pod body (i) a (ii) výše spolu s Kvalifikovanými investory dále jen „Relevantní osoby“).  Na základě těchto informací nelze jednat či se na tyto informace spoléhat (i) ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska osobami, které nejsou Relevantními osobami, a (ii) v jakémkoli členském státu EHP, jiném než Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, osobami, které nejsou Kvalifikovanými investory.  Jakákoli investice nebo investiční činnost, ke které se tyto informace vztahují, je určena pouze (i) Relevantním osobám ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a (ii) Kvalifikovaným investorům v jakémkoli členském státu EHP, jiném než Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, a pouze s takovými osobami bude o investici či investiční činnosti jednáno.

Žádné doporučení či rada

Nic na této webové stránce ani v Prospektu nepředstavuje investiční, právní, obchodní, daňové ani jiné doporučení či radu. Informace uvedené na této webové stránce a v Prospektu zejména neberou v potaz Vaše investiční cíle, finanční situaci a konkrétní požadavky. Potenciální investoři jsou odpovědní za provedení vlastního zkoumání a vyhodnocení Prospektu, včetně výhod a rizik spojených s jakoukoli investicí.  Měli byste konzultovat se svými odbornými poradci za účelem získání právního, obchodního či daňového doporučení či rady.

Elektronický Prospekt

Tento Prospekt v elektronické podobě má přibližně 600stran a je ve formátu Adobe Portable Document (PDF). Měli byste zajistit, aby jakákoli kopie elektronického Prospektu byla stažena v kompletní podobě.

Souhlas s podmínkami

Kliknutím na ikonu „Souhlasím” níže, vyjadřujete svůj souhlas s tím, že jste přečetl(a) výše uvedené upozornění a budete ho respektovat, a prohlašujete, že:

(i)    nejste fyzickou osobou nacházející se či mající trvalý pobyt v jakékoli jurisdikci, ve které je distribuce informací uvedených na této webové stránce zakázána či omezena, včetně Kanady, Jihoafrické republiky, Austrálie či Japonska;
(ii)   nenacházíte se ve Spojených státech amerických a nejste Osoba Spojených států amerických (U.S. Person), jak je definována v Zákoně o cenných papírech Spojených států amerických;
(iii)  v souladu s příslušnými právními předpisy můžete přijmout kopii informací uvedených na této webové stránce; a
(iv)  přečetl(a) jste, rozumíte a souhlasíte s tím, že budete dodržovat, veškerá omezení uvedená výše.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 18.8.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,050 - -0,04%
USD 22,225 - -0,16%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster