800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

30.06.2016

Oznámení o aktualizaci statutů podílových fondů pobočky EAM ČR

                                O z n á m e n í

Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika,
jednající prostřednictvím vedoucího svého odštěpného závodu
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika,
se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04107128, oznamuje, že s účinností ode dne 1. července 2016 byly přijaty aktualizované texty statutů níže vyjmenovaných

- standardních podílových fondů:
ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond,
ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond,
ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond,
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond,
GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond,
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond,
Privátní portfolio konzervativní dluhopisy - otevřený podílový fond,
Privátní portfolio dynamické dluhopisy - otevřený podílový fond,
Smíšený fond - otevřený podílový fond,
Sporobond - otevřený podílový fond,
Sporoinvest - otevřený podílový fond,
Sporotrend - otevřený podílový fond,
TOP STOCKS - otevřený podílový fond,
TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond,
KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond,
VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond,
DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond,
AKCIOVÝ MIX FF - otevřený podílový fond,
YOU INVEST solid - otevřený podílový fond,
YOU INVEST balanced - otevřený podílový fond,
YOU INVEST active - otevřený podílový fond,
- speciálních podílových fondů:
CERTIFIKÁTOVÝ FOND - otevřený podílový fond,
DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond,
FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ – otevřený podílový fond,
Globální akciový FF - otevřený podílový fond,
Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond,
LIKVIDITNÍ FOND - otevřený podílový fond,
MPF 10 - otevřený podílový fond,
MPF 30 - otevřený podílový fond,
OPTIMUM – otevřený podílový fond,
Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond,
Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond,
Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond,
- fondů kvalifikovaných investorů:
IPF 10 - otevřený podílový fond,
IPF 35 - otevřený podílový fond.


Ve statutech byly provedeny aktualizační změny související
- s přizpůsobením statutů novelizovanému znění zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění změn provedených zákonem č. 148/2016 Sb., a to zejména v ustanoveních článku V statutů, týkajícího se činnosti depozitáře podílového fondu a v článku XVI odstavcích 22 až 25 statutů, týkajících se postupu při pozastavení vydávání a odkupování podílových listů,
- se změnou sídla odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika a se změnou kontaktních údajů (nová adresa sídla odštěpného závodu je Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, nová internetová adresa je http://www.erste-am.cz, nová e-mailová adresa je erste-am@erste-am.cz, nové telefonní číslo je 956 786 111),
- s nově zařazenou přílohou 4 statutů, vztahující se k výkonnostním odměnám zaměstnanců investiční společnosti a jejich uvedení do souladu s pravidly Evropské unie pro přiznávání odměn zaměstnancům investičních společností a pro splnění požadavku na informování o těchto zásadách ve statutu podílového fondu a prostřednictvím internetové stránky investiční společnosti.

Schvalované změny nepodléhají ani u standardních fondů předchozímu schválení Českou národní bankou, neboť se jedná o aktualizaci uváděných údajů, respektive změny vyplývají ze změn týkajících se obhospodařovatele a administrátora fondu a netýkají se postavení nebo zájmů podílníků (§ 529 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech). Investiční strategie žádného z podílových fondů se nemění.


S novým zněním statutů a klíčových informací pro investory do standardních a speciálních fondů se mohou podílníci ode dne
1. července 2016 seznámit na internetové http://www.erste-am.cz, na internetové adrese distributora (České spořitelny, a. s.) http://www.investicnicentrum.cz, na jeho pobočkách a v sídle odštěpného závodu investiční společnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.

V Praze dne 30. června 2016
 

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster