800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Žadatel o úvěr

Je třeba doložit finanční výkazy společnosti(í) investora, posouzení kapitálové vybavenosti a základního jmění společnosti za max. 3 roky zpět *

Celkové náklady projektu 

Bance bude předložen výpis z projektové dokumentace včetně rozpočtu stavby,  instalace a zprovoznění technologie, z níž bude možné určit celkové náklady projektu.

Výše vlastních zdrojů

Minimální výše vlastních zdrojů investora prokazatelně vkládaných do realizace projektu před prvním čerpáním úvěru by měl činit 15% ÷ 30% celkových nákladů projektu. Za vlastní zdroje lze považovat prostředky již proinvestované (k jejich uznání bude požadováno dokladování jejich vynaložení), finanční prostředky čerpané z vlastního jmění investora, cizí zdroje získané investorem k financování projektu – půjčky třetích subjektů, dodavatelské úvěry apod. (v tomto případě bude ze strany Banky požadováno uznání podřízenosti dluhu z těchto závazků závazkům investora vůči Bance plynoucím z potenciálně poskytnutého úvěru). V případě, že budou získány na realizaci projektu finanční prostředky poskytované z dotačních titulů státu nebo EU, budou tyto zdroje přednostně použity na snížení angažovanosti u Banky.

Ekonomika projektu

Zpracování studie proveditelnosti, která bude zohledňovat a obsahovat následující informace:

  • podrobný popis struktury plánovaných výnosů a nákladů v čase se zohledněním jejich předpokládaného vývoje včetně komentáře k vývoji jednotlivých položek nákladů a výnosů (růst materiálových nákladů, růst mzdových nákladů, pojištění, odpisy, opravy, údržba, atd. )
  • protokoly o měření rychlosti a doby trvání větru v lokalitě. Optimální je měření delší než ½ roku. V případě modelové analýzy rychlosti větru doložit posudek
  • zpracování scénářů reakce projektu na změny v zásobě větrné energie v horizontech 15, 20 a 25% ročního využití výkonu elektrárny.

Smluvní dokumentace

  • kupní/nájemní smlouva na pozemek určený k realizaci projektu uzavřená mezi vlastníkem a investorem
  • dokumenty osvědčující stav jednání investora s orgány státní správy za účelem získání oprávnění k provozování energetického zdroje daného výkonu, vč. hodnocení EIA
  • informaci o stavu jednání s potenciálními dodavateli stavební a technologické části projektu (výběr potenciálního dodavatele, cenové nabídky, investorský dozor, … )
  • vyjádření k připojení a odběru elektřiny místně příslušné distribuční společnosti
  • návrhy servisních smluv a garancí výkonu a provozu dodavatelem technologie

Dodavatel technologické části

Ekonomické informace v podobě standardních výkazů hospodaření, informace o vlastnické struktuře, referenční informace o doposud realizovaných zakázkách.

Zúčastněné subjekty

Obdobně informace o subjektech, které se budou potenciálně účastnit na realizaci projektu jako investoři nebo jako dodavatelé projekční, stavební a technologické části projektu.

Návrh struktury zajištění požadovaného úvěru

Informace o stavu jednání o potenciálním získání garance požadovaného úvěru ze strany ostatních finančních institucí, popř. finanční podpory z dotačních fondů.

 

* pro účelově založené společnosti (SPV) se zkoumá finanční historie zakladatelů

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 17.8.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,060 - -0,42%
USD 22,261 - -0,35%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster