800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Zahraniční platební styk

SEPA inkaso (SEPA Direct Debit) 

je bezhotovostní převod v měně EUR prováděný z podnětu příjemce platby. Realizaci SEPA inkasa předchází podepsání dohody mezi plátcem a příjemcem o tomto způsobu placení tzv. Mandátu k SEPA inkasu / SEPA Direct Debit Mandate.

SEPA inkaso lze provést pouze k tíži nebo ve prospěch účtů klientů bank, které přistoupily k provádění SEPA inkas (seznam těchto bank je k dispozici na internetových stránkách Banky). Banka provádí všechny typy SEPA inkas (typ B2B, CORE a COR1).

Provádění SEPA inkas na účtech plátců

Inkasa typu CORE a COR1 mohou být na účtech plátců prováděna ve dvou režimech - v režimu Jednotlivého souhlasu s inkasem nebo v režimu Všeobecného souhlasu s inkasem. Klient zvolí jednu z možností, která je pak platná pro všechny SEPA inkasa, která budou na účtu prováděna. Volbu režimu může klient spravovat prostřednictvím služeb elektronického bankovnictví (Business 24) nebo předáním požadavku v obchodním místě ve lhůtě, které jsou uvedeny v Informacích k platebním službám.

V případě volby režimu Jednotlivého souhlasu s inkasem musí klient pro každé inkaso zřídit na svém účtu Souhlas (obdobně jako u inkas v českých korunách).

V případě volby režimu Všeobecného souhlasu s inkasem Banka inkaso provede, aniž by klient musel společnostem u Banky zřizovat jednotlivé Souhlasy. Klient může v tomto případě také vytvořit seznam společností, kterým vůbec nepovolí provádět SEPA inkasa ze svého účtu. Banka na tento seznam při realizaci inkasa přihlédne a inkaso ve prospěch společnosti uvedené na seznamu neprovede. Klient společnosti identifikuje uvedením jejích identifikačních kódů (CID). Seznam společností může klient spravovat prostřednictvím služeb elektronického bankovnictví (Business 24) nebo předáním požadavku v obchodním místě ve lhůtě, které jsou uvedeny v Informacích k platebním službám.

U inkas typu B2B musí klient vždy u Banky zřídit jednotlivé Souhlasy se SEPA inkasem. Inkaso typu B2B může být provedeno pouze pro klienta právnickou osobu.

Souhlas se SEPA inkasem muže být zřízen, změněn nebo zrušen v obchodním místě anebo prostřednictvím služeb elektronického bankovnictví (BUSINESS 24) ve lhůtě, které jsou uvedeny v Informacích k platebním službám.

Klient plátce může jakékoliv inkaso (bez ohledu na typ inkasa nebo zvolený režim provádění inkas) ještě před jeho splatností odmítnout, a to v obchodním místě anebo prostřednictvím služeb elektronického bankovnictví (BUSINESS 24). Pokud bude takovýto pokyn Bance doručený ve lhůtě, které jsou uvedeny v Informacích k platebním službám, nebude inkaso na účtu klienta plátce provedeno.

Provádění SEPA inkas na účtech příjemců

Banka je oprávněna poskytnout klientovi příjemci možnost zadávat příkazy k SEPA inkasu pouze na základě smlouvy o této službě, která upravuje podmínky předávání příkazů.

Klient příjemce je povinen uvést do Příkazu k SEPA inkasu všechny povinné náležitosti. Pokud příkazy předává v  importu dávky, musí být instrukce předána ve validním podporovaném formátu Banky. Dále je povinen předávat příkazy a provádět další návazné úkony v souladu s pravidly stanovenými  aktuálně platnými dokumenty publikovanými autoritou European Payment Council upravující provádění SEPA inkas.

Příkaz k SEPA inkasu je možné zadat v internetovém bankovnictví BUSINESS 24 a systému MultiCash. Ve službě BUSINESS 24 Databanking je dostupné zadání pouze v rámci dávky. Příkaz může klient také předat v písemné podobě v obchodním místě. Příkaz musí být Bance předán ve lhůtách uvedených v Informacích k platebním službám. Pokud nedojde k odmítnutí SEPA inkasa plátcem nebo jeho bankou, bude platba v den splatnosti zúčtována ve prospěch účtu klienta.

Klient příjemce je na základě individuální dohody s Bankou oprávněn odvolat vyslaný příkaz k SEPA inkasu (tzv. Request for Cancellation) před jeho splatností nebo také požádat o vrácení připsané platby realizované na základě SEPA inkasa plátci (tzv. Reversal). Pokyn k odvolání nebo vrácení může předat prostřednictvím obchodního místa. Banka neodpovídá za provedení odvolání Příkazu k SEPA inkasu v bance plátce.

Banka je oprávněna odepsat peněžní prostředky ve výši připsané platby realizované na základě SEPA inkasa a dále také poplatky zúčtované bankou plátce z účtu klienta příjemce, pokud obdrží od banky plátce požadavek na vrácení tzv. Return SEPA inkasa ve lhůtách:

a) u typu inkasa CORE a COR1 do pěti pracovních dnů od okamžiku připsání platby na účet klienta příjemce
b) u typu inkasa B2B do dvou pracovních dnů od okamžiku připsání platby na účet klienta příjemce

Banka je oprávněna odepsat peněžní prostředky ve výši připsané platby realizované na základě SEPA inkasa typu CORE a COR1 a dále také poplatky zúčtované bankou plátce z účtu klienta příjemce, pokud obdrží na žádost plátce požadavek na vrácení částky (tzv. Refund) autorizovaného SEPA inkasa bez udání důvodu do 8 týdnů od okamžiku připsány platby na účet klienta příjemce.

Banka je oprávněna odepsat peněžní prostředky ve výši připsané platby realizované na základě SEPA inkasa typu CORE a COR1 a dále také poplatky zúčtované bankou plátce z účtu klienta příjemce, pokud obdrží od banky plátce požadavek na vrácení částky (tzv. Refund) neautorizovaného SEPA inkasa do 13 měsíců od okamžiku připsání platby na účet klienta.

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster