800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Akceptace platebních karet

Přijímejte platební karty prostřednictvím Global Payments ve spolupráci s Českou spořitelnou

Slovník kartové terminologie

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J  K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


A

>> nahoru

3D-Secure

Autentizační technologie používající šifrování Secure Sockets Layer (SSL) a Merchant Server Plug-in pro předávání informací a dotazování účastníků s cílem provést autentizaci držitele platební karty během on-line nákupu a ochránit informace o platební kartě během jejich přenosu prostřednictvím internetu.

Acquirer (zpracovatelská banka)

Zúčtovací banka, která uzavírá smluvní vztah s obchodními partnery, zpracovává transakce platebními kartami přímo nebo prostřednictvím třetí strany, a zajišťuje clearing a zúčtování.

AS - Autorizační servis ČS (Authorization Service)

Autorizace je nepřetržitý provoz zpracovávající komunikaci mezi vydavatelskou a zpracovatelskou bankou z účelem ověření transakce prostřednictvím platební karty.

Asociace (Association)

Mezinárodní společnost udílející bankám licence na vydávání a zpracovávání transakcí uskutečněných platebními kartami.

ATM (Automated Teller Machine)

Peněžní automat označený ochrannou známkou podle typu karty, který vyplácí při použití karty hotovost v místní měně a poskytuje další služby podle nabídky bankomatu a typu karty, např. dobití kreditu mobilního telefonu, informace o zůstatku na účtu a jednorázové příkazy.

Autentizace (Authentication)

Ověření držitele karty u vydavatele karty prostřednictvím autentizačního serveru.

Autorizace (Authorization)

Proces ověření možnosti uskutečnit bezhotovostní platbu prostřednictvím platební karty u vydavatele karty. Slouží k ověření platnosti karty a krytí transakce.

Autorizační kód (Authorization Code)

Čtyř- až šestimístná kombinace číslic (u společnosti American Express pouze dvoumístná) nebo číslic a písmen, která je obchodnímu partnerovi sdělena jako potvrzení o existenci účtu ke kartě a volných finančních prostředků.

Autorizační limit (Floor Limit)

Maximální výše částky platby, kterou lze uskutečnit prostřednictvím jedné platební karty na jednom obchodním místě obchodního partnera během jednoho kalendářního dne, aniž by bylo bezpodmínečně nutné vyžadovat oprávnění k transakci prostřednictvím AS.

Autorizační požadavek (Authorization Request)

Požadavek obchodníka nebo zpracovatelské banky na autorizaci.

Avízo o platbách (Payment Advice)

Dokument pravidelně zasílaný po zpracování transakcí v České spořitelně obchodnímu partnerovi v elektronické nebo papírové podobě. Na avízech jsou uvedena veškerá data o úhradách na účet obchodního partnera i o jednotlivých zpracovaných transakcích.

Autorizační odpověď (Authorization Response)

Zpráva o výsledku autorizace zaslaná vydavatelem zpracovatelské bance. V případě souhlasu je poskytnut autorizační kód, v případě zamítnutí autorizace je zaslán důvod zamítnutí.

B

>> nahoru

Bezúročné období (Interest-free Period)

Výhoda kreditních a charge karet - při splacení celé dlužné částky do data splatnosti uvedeného na výpisu z kartového účtu Česká spořitelna neúčtuje za bezhotovostní platby žádný úrok.

C

>> nahoru

CVV2 / CVC2 / CVA2 / Batch Code

Trojčíslí uvedené na podpisovém proužku platební karty za číslem platební karty nebo za posledním čtyřčíslím čísla platební karty. Batch Code - čtyřčíslí na přední straně karty. Při platbách prováděných bez přítomnosti karty u obchodníka, např. při platbách na internetu, slouží k dodatečné identifikaci.

Cashback (Transakce typu cashback)

Výběr hotovosti prostřednictvím platebního terminálu na obchodním místě. Výběru hotovosti musí předcházet nákup.

Částka transakce (Transaction Amount)

Hodnota ceny zboží nebo služeb uvedená na prodejním dokladu.

Čip (Chip)

Mikroprocesor umístěný na přední straně platební karty. Jeví se jako kovová ploška oválného nebo obdélníkového tvaru.

Čipová karta (Chip Card)

Platební karta obsahující čip s programovatelným mikroprocesorem a pamětí. Čipová technologie nabíí zvýšení bezpečnosti a rozšíření funkcí karty (např. věrnostní programy, elektronická peněženka).

Číslo karty (Primary Account Number)

Číslo vyznačené na kartě v rozsahu 13 až 19 znaků, embosované nebo inventované, identifikující vydavatelskou banku a konkrétní účet držitele karty.

ČS

Česká spořitelna, a.s.

D

>> nahoru

Doklad  o výplatě  hotovosti (Cash Disbursement Slip)

Potvrzení o provedení výplaty hotovosti kartou (Cash Advance) vystavené na výplatním místě. Na výplatním dokladu musí být uvedeno datum, částka, případně další náležitosti. Podpisem držitele nebo zadáním PIN, popřípadě provedením obou úkonů, se toto potvrzení stává dokladem o provedené výplatě.

Doklady (Documents)

Obecný název pro tiskopisy dokumentující transakci (například prodejní doklad, sumární doklad, refundační doklad, výplatní doklad, doklad o nepropojené transakci, doklad o předautorizaci, doklad o zrušení transakce, doklad o spropitném, doklad o stornu transakce).

Držitel karty (Cardholder)

Fyzická osoba, které byla na základě smlouvy s vydavatelem vydána platební karta a jejíž příjmení a jméno jsou vyznačeny na platební kartě.

E

>> nahoru

E-Commerce (Electronic Commerce)

Transakce prostřednictvím internetu. Česká spořitelna nabízí pouze zabezpečené řešení transakcí, tzv. 3D-Secure.

Embosing  (Embossing)

Reliéfní údaje na platební kartě nebo identifikačním štítku imprinteru.

EU

Evropská unie

G

>> nahoru

Garantovaná rezervace (Guaranteed Rezervation)

Obchodní partner je povinen poskytovat službu „Hotel Reservation Service“, pokud je rezervace ubytování garantována platební kartou. Tato služba umožňuje držiteli karty telefonicky, faxem, e-mailovou zprávou nebo písemně pouze rezervovat ubytování v ubytovacím zařízení, a to bez osobní přítomnosti držitele karty a jeho platební karty. V případě nedodržení podmínek ze strany držitele je obchodník oprávněn účtovat držiteli poplatek No-Show.

I

>> nahoru

Imprinter

Mechanické zařízení určené k provedení otisku identifikačních údajů embosované platební karty a identifikačního štítku obchodního místa při provádění transakce. Prostřednictvím imprinteru nelze platit elektronickou kartou.

 J

>> nahoru

Jméno držitele (Cardholder Name)

Údaj uvedený na přední straně karty, identifikující držitele.

K

>> nahoru

Kobrandovaná karta (Co-Branded)

Platební karta vydaná bankou společně s obchodní společností a nesoucí loga obou organizací. Společná karta více značek slouží zákazníkům daného obchodníka, poskytovatel služeb nebo jiné komerční organizaci.

 L

>> nahoru

Log

Elektronický záznam historie procesované transakce.

M

>> nahoru

Mastercard Secure Code

Ochranná známka asociace Mastercard pro technické řešení 3-D Secure

Magnetický proužek (Magnetic Stripe)

Proužek umístěný na zadní straně karty. Obsahuje šifrované informace o platební kartě a držiteli.

Mechanická transakce (Mechanic Transaction)

Transakce provedená pomocí imprinteru.

Merchant Reference Number

Jedinečné identifikační číslo transakce umožňující jednoznačně identifikovat transakci v komunikaci mezi obchodním partnerem, ČS a držitelem karty.

 O

>> nahoru

Obchodní místo (Point of Sale)

Místo, na kterém jsou obchodním partnerem přijímány bezhotovostní úhrady prostřednictvím platebních karet za poskytnuté zboží a služby. Místo označené ochrannou známkou podle typu platební karty, kterou je oprávněno akceptovat.  Prodejní místo je povinno vyhotovit prodejní doklad, který držitel podepíše nebo zadá PIN (je-li k tomu vyzván), popř. obojí, a tím s platbou prostřednictvím karty souhlasí. Jedno vyhotovení prodejního dokladu musí být držiteli předáno.

Obchodní partner (Business Partner)

Subjekt, který uzavřel s Českou spořitelnou Smlouvu o přijímání platebních karet na obchodních místech.

Opakující se transakce (Recurring Payment)

Jedná se o periodicky opakované prodejní transakce s pevně stanovenou periodou a vždy stejnou částkou. První (inicializační) transakce je učiněna držitelem karty, další transakce na základě parametrů zadaných držitelem karty generuje automaticky systém ČS.

P

>> nahoru

Padělaná karta (Altered Card)

Platební karta, jejíž embosované nebo šifrované bezpečnostní prvky byly změněny za účelem podvodu.

PIN (Personal Identification Number - osobní identifikační číslo)

Číselný kód, který umožňuje držiteli karty přístup do elektronických zařízení pracujících na bázi PIN (bankomat, terminál vybavený zařízením pro vložení PIN, tzv. PIN padem).

PIN PAD

Externí zařízení pro zadávání PINu, které je součástí platebního terminálu.

Platební karta (Payment Card)

Plastová karta, která svým vzhledem, uspořádáním údajů a ochrannými prvky odpovídá z lícové i rubové strany specifikaci stanovené Asociací. Prostřednictvím platební karty lze uskutečňovat bezhotovostní platby za zboží a služby a výběr hotovosti. Platební karta je majetkem vydavatele.

Platební karta debetní (Debit Card)

Platební karta umožňující čerpat vlastní prostředky uložené na běžném nebo obdobném účtu s vyjímečně povoleným debetem.

Platební karta kreditní (Credit Card)

Platební karta sloužící k čerpání sjednaného úvěrového rámce, s individuálně stanovenými podmínkami splácení.

Platební sytém (Payment System)

Systém, který umožňuje procesování transakce. Vlastní řešení ČS umožňuje promptní proces transakce a neodkladné řešení případných problémů.

Platební terminál (POS terminál - Point of Sale Terminal)

Elektronické zařízení umožňující platbu kartou u obchodního partnera elektronickou formou Může být vybaveno zařízením umožňujícím vložení PIN (PIN pad). Prostřednictvím terminálu lze platit kartou elektronickou i embosovanou.

Platnost karty (Valid Date)

Doba, v průběhu které může držitel platební kartu využívat k platbám a výběrům hotovosti. Platnost karty je vyznačena na přední straně platební karty. Karta je platná do posledního dne měsíce a roku vyznačeného na kartě („VALID DATES“, resp. „VALID FROM – VALID GOOD THRU“).

Podklady k transakci (Transaction Documents)

Obecný název pro veškeré dokumenty vztahující se k transakci, zejména příslušný díl dokladu určený pro obchodního partnera, potvrzení o uskutečněných předautorizacích, zpráva o přijetí transakcí vytištěná terminálem po úspěšném odeslání souboru transakcí do ČS, potvrzení o provedení zrušení (storna) transakce, potvrzení o připsání spropitného vytištěné terminálem, písemná nebo faxová objednávka zboží anebo služby, doklad o doručení zboží držiteli, doklad o převzetí zboží držitelem apod.

Podpisový proužek (Signature Slip)

Proužek umístěný na zadní straně platební karty, na který je držitel povinen se podepsat bezprostředně po převzetí platební karty.

Podvod ztracenou nebo zcizenou kartou (Lost/Stolen Fraud)

Podvodná transakce provedená ztracenou nebo zcizenou platební kartou mimo fyzickou kontrolu oprávněného držitele karty.

Podvodná transakce (Fraudulent Transaction)

Transakce provedená platební kartou držitele, kterou držitel neautorizoval. Taková transakce je definována jako transakce provedená ztracenou, ukradenou, padělanou kartou.

Pracovník obchodního místa (Point of Sale Employee, Staff)

Fyzická osoba, která je pověřena obchodním partnerem k přijímání platebních karet a obsluze zařízení uvedených ve Smlouvě o přijímání platebních karet.

Priority Check-Out

Služba „Priority/Express Check-out Service“ umožňuje držiteli karty pověřit obchodního partnera k vystavení, po ukončení pobytu klienta, prodejního dokladu na celkový hotelový účet bez přítomnosti držitele a jeho platební karty. Podmínkou poskytnutí této služby je podpis Priority Check-out smlouvy mezi držitelem a obchodníkem.

Prodejní doklad (Sales Slip, Sales Draft, Sales Voucher, Payment Slip, Receipt)

Potvrzení o provedené platbě kartou vystavené prodejním místem. Na prodejním dokladu musí být uvedeno datum, částka, případně další náležitosti. Podpisem držitele nebo zadáním PIN, popřípadě provedením obou úkonů, se toto potvrzení stává dokladem o provedené platbě.

Průkaz totožnosti (Identity Card)

Občanský průkaz u občanů ČR. Průkaz totožnosti u občanů států EU. U občanů ostatních států musí být předložen pas, povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu. Průkaz totožnosti musí být opatřen fotografií jeho držitele.

Předautorizace (Pre-Authorization)

Žádost o autorizaci předpokládané částky transakce, k zaručení finančních prostředků pro transakci, která má být dokončena později. Předautorizaci obvykle používají hotely, půjčovny automobilů a samoobslužné čerpací stanice, pro rezervaci finančních prostředků.

Předplacená karta (Prepaid)

Platební karta vydaná k předplacenému účtu nebo jejíž hodnota je uložena na čipu.

R

>> nahoru

Referenční číslo - zrušení rezervace (Cancellation Number)

Referenční číslo poskytnuté obchodníkem (hotel/motel, půjčovna aut) jako potvrzení o zrušení rezervace, pro případnou reklamaci ze strany držitele.

Referenční číslo - potvrzení rezervace (Confirmation Number)

Referenční číslo poskytnuté obchodníkem (hotel/motel, půjčovna aut) jako potvrzení o provedené rezervaci nebo o zaplacení zálohové platby.   

Refundace (Refund)

Transakce provedená ve prospěch držitele karty.

Refundační doklad (Credit Slip, Voucher)

Doklad, na němž je uvedena částka, kterou se obchodní partner zavazuje vrátit prostřednictvím banky držiteli karty za nedodané, nečerpané či reklamované zboží nebo služby.

S

>> nahoru

Samoobslužný platební terminál (Cardholder Activated Terminal, Unattended Terminal, Self-Service Terminal)

Zařízení pro elektronické přijímání a zpracování transakcí realizovaných prostřednictvím platebních karet bez přítomnosti obsluhy.

Skimming

Postup, při kterém jsou původní údaje z magnetického proužku karty elektronicky zkopírovány na jinou kartu bez vědomí právoplatného držitele.

Smlouva o přijímání platebních karet (Merchant Agreement)

Smlouva o přijímání platebních karet uzavřená mezi obchodním partnerem a Českou spořitelnou.

Sumární doklad (Summary Slip)

Sumární účetní doklad (souhrnný doklad, sumář) o provedených transakcích předávaný ČS k zúčtování.

T

>> nahoru

Transakce bez přítomnosti karty (Card-Not-Present Transaction)

Transakce provedená bez přítomnosti platební karty a bez přítomnosti držitele, provedená obchodníkem za užití poskytnutých údajů platební karty a držitele. Do této kategorie transakcí se řadí transakce typu e-commerce, MO/TO, opakující se transakce.

Transakce typu E-Commerce (E-Commerce Transaction)

Platba za zboží nebo služby prostřednictvím platební karty na internetu.

Transakce typu Cashback

Výběr hotovosti prostřednictvím platebního terminálu na obchodním místě. Výběru hotovosti musí předcházet nákup.

Transakce typu MO/TO (Mail/Telephone Order Transaction)

Platba za zboží nebo služby prostřednictvím platební karty na základě písemné, telefonické nebo faxové objednávky od držitele karty. Transakce bez přítomnosti platební karty.

Transakce No-Show (No-Show Charge)

Transakce, kterou vystaví hotel nebo půjčovna aut (služba garantovaná rezervace), na základě údajného pochybení držitele karty zrušit nebo využít ubytování/zapůjčení vozu.

Transakce ověřená PINem (PIN-Based Transaction)

Transakce během které došlo k ověření držitele/karty zadáním PIN do PIN padu platebního terminálu.

Transakce za přítomnosti karty (Face-To-Face Transaction)

Transakce, při které je přítomna fyzicky platební karta předkládána fyzicky držitelem a provedená pracovníkem obchodního místa. Do této kategorie se řadí transakce typu prodej zboží a služeb, transakce T&E (cestování a zábava), výplata hotovosti na přepážce.

V

>> nahoru

Verified By Visa

Ochranná známka asociace Visa pro technické řešení 3-D Secure.

Verifikace PIN (PIN Verification)

Procedura, která umožňuje oveření identity držitele vydavateskou bankou, tj. porovnáním údajů PIN a platební karty elektronickou cestou.

Vydavatel karty (Issuer)

Banka nebo jiná instituce, která je oprávněna vydávat platební karty.

Výplata hotovosti (Cash Advance, Cash Disbursement)

Transakce umožňující výběr hotovosti prostřednictvím platební karty nebo cestovního šeku na autorizovaných pobočkách bank, resp. Členských bank kartových společností.

Výplatní místo (Cash Disbursement Site)

Členská banka Visa, resp. Mastercard nebo směnárna oprávněná na základě smlouvy s členskou bankou provádět výplatu hotovosti (Cash Advance).

Web server obchodníka (Merchant Web Server)

Server, který obsahuje stránku internetového obchodu, katalog zboží, které může být zakoupenou prostřednictvím internetu. 


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster