800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s.

Soukromá klientela

OBSAH

OBECNÁ ČÁST

1. Úvodem

2. Ověření Vaší totožnosti při jednání s námi

3. Vzájemná komunikace
4. Uzavírání smluv
5. Změna obchodních podmínek a další změny
6. Ukončení smlouvy
7. Naše ceny, úroky a kurzy
8. Další obecné podmínky poskytování našich služeb

ÚČTY

9. Obecná pravidla pro účty
10. 0sobní účet České spořitelny II
11. Osobní konto České spořitelny
12. Osobní účet České spořitelny
13. Sporožirový účet
14. Vkladní knížky
15. Základní vklady a minimální zůstatky na účtech
16. Povolené přečerpání účtu (kontokorent)

PLATEBNÍ KARTY

17. Vydání platební karty
18. Používání platební karty
19. Bezpečnost při používání platební karty
20. Bezkontaktní platební prostředky

INTERNETOVÉ A TELEFONNÍ BANKOVNICTVÍ

21. Základní ustanovení o službách SERVIS 24
22. Bezpečnost při využívání služeb SERVIS 24
23. Uzavírání smluv prostřednictvím služeb SERVIS 24

PLATEBNÍ SLUŽBY

24. Obecná pravidla pro hotovostní platby
25. Obecná pravidla pro bezhotovostní platby
26. Vyplnění a podání platebního příkazu
27. Bezpečnostní limity pro platby a výběry
28. Odsouhlasení a odvolání platebního příkazu
29. Provádění plateb
30. Odmítnutí platebního příkazu
31. Nesprávně provedené nebo neautorizované platby

ZÁVĚREM

ÚVOD

Vážení klienti,
děkujeme, že jste si pro správu svých financí vybrali právě Českou spořitelnu, a věříme, že naše služby budou pro Vás vždy užitečné. Naším cílem je, abyste u nás byli spokojení a cítili se dobře. Proto jsme se snažili i dokument, který právě čtete, napsat jasně a srozumitelně. Rozhodně před Vámi nebudeme nic skrývat, schovávat důležité údaje pod čarou nebo je psát malým písmem.

Všeobecné obchodní podmínky doplňují naše smlouvy a popisují pravidla, kterými se řídíme v nejčastějších situacích. Pokud si přesto nejste jisti, jak postupovat v některých případech, obraťte se na naši bezplatnou telefonní linku 800 207 207 (pro volání ze zahraničí na linku +420 956 777 956), rádi Vaše dotazy zodpovíme.

Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek vždy snadno najdete na www.csas.cz/vop [nové okno] nebo přímo v pobočkách.

Přejeme Vám hodně radosti v osobním i profesním životě a těšíme se na úspěšnou spolupráci.

OBECNÁ ČÁST

1. ÚVODEM

1.1 Proč je důležité pečlivě číst smlouvy a obchodní podmínky?

Abyste se mohli zodpovědně rozhodnout, potřebujete znát nejen všechny informace uvedené ve smlouvě, kterou se s námi chystáte uzavřít, ale i informace, které najdete právě v těchto obchodních podmínkách.

Další podrobnější podmínky jednotlivých služeb a obchodů mohou být upraveny ve zvláštních obchodních podmínkách nebo našich sděleních, která jsou přístupná na našich internetových stránkách, a dostanete je při uzavírání konkrétní smlouvy.

1.2 O čem jsou tyto obchodní podmínky?

Tyto obchodní podmínky upravují poskytování bankovních služeb našim klientům, kteří jsou spotřebiteli.

Obchodní podmínky se skládají z obecné části a z částí pro konkrétní bankovní služby, a to vedení účtů, používání platebních karet, obsluha účtu prostřednictvím internetu a telefonu a využívání platebních služeb. Pokud se liší podmínky v části pro konkrétní bankovní služby od obecné části, má přednost úprava pro konkrétní bankovní službu.

Bankovní služby Vám poskytneme na základě jednotlivých smluv, které spolu uzavřeme. Pokud se nedohodneme při uzavírání konkrétní smlouvy jinak, sjednáváme ji na dobu neurčitou.

Když si ve smlouvě dohodneme některá pravidla jinak, než jak jsou upravena v těchto obchodních podmínkách, má znění smlouvy přednost před těmito obchodními podmínkami.

2. OVĚŘENÍ VAŠÍ TOTOŽNOSTI PŘI JEDNÁNÍ S NÁMI

2.1 Jaké doklady od Vás potřebujeme?

Před uzavřením smlouvy o bankovních službách a kdykoli za trvání smluvního vztahu Vás můžeme požádat o prokázání totožnosti, obvykle předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu. Můžeme Vás také požádat o další informace a doklady v souvislosti s plněním našich povinností vyplývajících nám z právních předpisů. Poskytování našich služeb můžeme vázat na obdržení těchto dokladů a informací. Předpokládáme, že při uzavření smlouvy jednáte ve svůj prospěch. Je nezbytné, abyste nás vždy informovali o tom, že jednáte ve prospěch jiného, nebo že splňujete kritéria pro politicky exponovanou osobu podle zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, tj. že jste osobou ve významné veřejné funkci v ČR nebo v zahraničí, případně osobou, která je s ní příbuzná.

2.2 Může za Vás s námi jednat Váš zmocněnec?

Pro jednání s námi můžete zmocnit jinou osobu, a to zvláštní písemnou plnou mocí, ve které výslovně uvedete, v jakých případech s námi může jednat Váš zmocněnec. Tím není omezeno naše právo akceptovat i Vámi udělenou obecnou (generální) plnou moc. Především z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich peněžních prostředků a služeb u nás vyžadujeme, aby Váš podpis na plné moci byl úředně ověřen. Váš podpis také můžeme ověřit v kterékoli naší pobočce. Doporučujeme Vám, abyste svého zmocněnce seznámili se všemi podmínkami, za jakých může jednat vůči nám jako Váš zmocněnec. Plnou moc můžete udělit na našem formuláři podpisového vzoru. Plná moc udělená jinak než na našem formuláři by se měla použít vždy jen jednorázově.

2.3 K čemu slouží vzorový podpis?

Můžeme uzavřít dohodu, že u některých písemných příkazů budeme ověřovat Vaši totožnost nebo totožnost Vašeho zástupce podle vzorového podpisu. Vzorový podpis může být vyhotoven jen na našem formuláři a obvykle v přítomnosti námi pověřené osoby. Jinak musí být pravost vzorového podpisu úředně ověřena a podepisující osoba musí být úředně identifikována.

V případě písemných pokynů, u nichž jsme se dohodli na podepisování podle vzorového podpisu, ověřujeme, zda se podpis na předaném pokynu shoduje se vzorovým podpisem a odpovídá dohodnutému způsobu podepisování. Pokud podpis na pokynu neodpovídá vzorovému podpisu nebo dohodnutému způsobu podepisování nebo máme pochybnost o jeho pravosti, můžeme pokyn odmítnout. O odmítnutí pokynu Vás budeme neprodleně informovat. Novým vzorovým podpisem se řídíme od dalšího pracovního dne po jeho doručení. Vzorový podpis chraňte před zneužitím třetí osobou.

3. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

3.1 Jak spolu budeme komunikovat?

K naší vzájemné komunikaci použijeme poštu nebo osobní doručení dokumentů, případně elektronické formy komunikace (e-mail, internetové bankovnictví, telefon, fax, elektronické úložiště pro datové zprávy apod.). Konkrétní pravidla komunikace k příslušným službám jsou upravena v dalších částech těchto obchodních podmínek. Dokumenty můžete podepisovat pomocí elektronického nebo biometrického podpisu v případech, kdy Vám tuto možnost nabídneme nebo se na tom s Vámi dohodneme.

3.2 Proč Vás požádáme o dodatečné písemné potvrzení?

Pokud od Vás obdržíme sdělení nebo pokyn jiným způsobem, než jsme si sjednali, můžeme Vás z bezpečnostních důvodů požádat, obvykle do 3 pracovních dnů, o dodatečné doručení takového sdělení nebo pokynu v písemné formě do příslušné pobočky, nebude-li nám takové písemné potvrzení doručeno, nebudeme dané sdělení nebo pokyn považovat za závazné.

3.3 Je naše vzájemná komunikace někde zaznamenána?

Ano, a to z důvodu naší povinnosti Vám vždy zpětně doložit, z jakých pokynů jsme při provádění bankovních obchodů vycházeli. Naši vzájemnou komunikaci můžeme zaznamenat a tyto záznamy nebo dokumenty můžeme archivovat bez dalšího předchozího upozornění.

3.4 V jakém jazyce budeme komunikovat?

Ve smluvní dokumentaci i při vzájemné komunikaci používáme český jazyk. Používání jiného jazyka je možné pouze po naší vzájemné dohodě.

3.5 O jaké dokumenty a podpisy Vás můžeme požádat?

Můžeme požadovat, aby:
a) kopie jakéhokoli originálního dokumentu, který nám předkládáte, byla úředně ověřena;
b) dokumenty vydané nebo úředně ověřené v zahraničí byly opatřeny také zvláštní ověřovací doložkou (apostila) nebo vyšším
ověřením (superlegalizace), pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak;
c) dokumenty v jiném než českém jazyce byly předloženy současně s jejich úředním překladem do českého jazyka; v takovém
případě budeme používat výhradně tento úřední překlad;
d) Váš podpis nebo podpis Vašeho zástupce, který nebyl učiněn před naším pracovníkem, byl úředně ověřen.

3.6 Jakou adresu budeme používat?

Pokud nám nesdělíte jinou korespondenční adresu, budeme Vám posílat oznámení a dokumenty v písemné formě na adresu
uvedenou v příslušné smlouvě. V případě potřeby ale můžeme využít pro doručení také Vaši jinou nám známou poštovní adresu.
Jestliže nám sdělíte i číslo telefonu, faxu, e-mailovou adresu nebo adresu jiných elektronických komunikačních prostředků, můžeme
je využívat pro sdělování informací.
Oznámení a dokumenty v písemné formě nám zasílejte na adresu pobočky, která aktuálně spravuje námi uzavřený bankovní
obchod, pokud se nedohodneme jinak.

3.7 Jak nám můžete oznámit změnu svých údajů?

Veškeré změny Vašich identifikačních údajů nebo jiných informací nám bezodkladně oznamte.

Pro řádné poskytování našich služeb potřebujeme, abyste nám vždy bezodkladně oznámili především:
a) změny v dokladech totožnosti a údajích, které jste nám sdělili v souvislosti s bankovními obchody;
b) zánik zmocnění nebo jiného zastoupení;
c) události rizikové pro provádění bankovních obchodů, například ztrátu nebo odcizení osobních dokladů, karet apod.;
d) skutečnosti nebo změny, které mohou mít nepříznivý vliv na Vaši schopnost plnit závazky ze smluv, například zahájení
insolvenčního řízení nebo exekuce na Váš majetek;
e) změnu Vaší daňové příslušnosti k určitému státu.

3.8 Jak předcházet chybám v komunikaci?

Veškeré Vaše pokyny nebo oznámení by měly být zcela jasné a jednoznačné. V případě jakékoli nejasnosti si můžeme vyžádat
potvrzení Vašeho pokynu nebo oznámení, což může způsobit zpoždění jeho provedení.

Abychom předešli vzájemným nedorozuměním, seznamte se prosím s každou naší zprávou bez zbytečného odkladu, včetně zpráv
doručených prostřednictvím internetového bankovnictví. Překontrolujte si co nejdříve i správnost a úplnost výpisů z účtů, potvrzení o platbách, přijatých a provedených pokynech a podobné zprávy.

Pokud kdokoli z nás zjistí podstatnou chybu v jakémkoli sdělení, výpisu z účtu, oznámení nebo jiné informaci, upozorní na ni ihned
druhou stranu. Zjištěnou chybu co nejdříve odstraníme a budeme Vás o tom informovat. Sdělte nám prosím co nejdříve, pokud
od nás v obvyklém termínu neobdržíte výpis z účtu nebo jiné obdobné pravidelné oznámení.

4. UZAVÍRÁNÍ SMLUV

4.1 Kde a jak s námi můžete uzavřít smlouvu?

Smlouvy o bankovních službách obvykle uzavíráme v našich pobočkách. Pro Vaše pohodlí ale umožňujeme uzavření některých smluv také prostřednictvím internetu, telefonu, bankomatu, korespondenčně nebo prostřednictvím našich obchodních zástupců. Přesný postup uzavření smlouvy Vám sdělíme při jejím sjednávání.

Některé smlouvy můžete uzavřít také tím, že využijete způsob stanovený v naší konkrétní nabídce. Můžete nám například zaslat potvrzovací SMS na určené telefonní číslo, aktivovat si platební kartu nebo se přihlásit do internetového bankovnictví přístupovým kódem, který jsme Vám zaslali. Jiný způsob přijetí nabídky než jaký je stanoven v nabídce ani jakoukoli odchylku či doplnění naší nabídky nemůžeme s ohledem na náš způsob zpracování uzavíraných smluv přijmout.

Pokud uzavřeme smlouvu jinak než písemně, za platný obsah smlouvy budeme považovat nabídku a její přijetí učiněné v souladu s ní, přičemž případné následné písemné potvrzení nebude mít na tento obsah vliv.

5. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK A DALŠÍ ZMĚNY

5.1 Jak se mohou tyto obchodní podmínky měnit?

Pokud se změní zákony a jiné předpisy, podmínky na trzích finančních služeb, dojde ke změnám technologií nebo organizačních procesů, a s přihlédnutím k obchodní politice naší banky, můžeme tyto obchodní podmínky změnit, a to zejména v oblasti úpravy způsobu uzavírání, změn a ukončování smluv, pravidel komunikace, podmínek jednotlivých finančních služeb, požadavků na prokazování oprávnění jednat vůči nám a informačních povinností.

Změnu Vám oznámíme prostřednictvím pošty, prostřednictvím našeho internetového bankovnictví nebo prostřednictvím naší zvláštní internetové stránky, jejíž adresu Vám v případě změny obchodních podmínek včas sdělíme. Každou změnu Vám oznámíme nejpozději 2 měsíce před nabytím její účinnosti, a pokud v této lhůtě navrženou změnu písemně neodmítnete, stává se nové znění závazné pro obě strany.

Pokud se změnou nebudete souhlasit, můžete před datem účinnosti změny písemně vypovědět s okamžitou účinností smlouvu o platebním účtu, smlouvu nebo ujednání o platební kartě, včetně smlouvy o kreditní kartě, a smlouvu nebo ujednání o telefonním a internetovém bankovnictví. Veškeré další smlouvy, včetně smlouvy o povoleném přečerpání (kontokorentu), kterých se navržená změna týká, a s výjimkou smluv uvedených v následujícím odstavci, můžete písemně vypovědět s výpovědní dobou 1 měsíc. Práva a povinnosti z takto vypovězené smlouvy se budou až do uplynutí výpovědní doby řídit dosavadním zněním obchodních podmínek.

Podle předchozího odstavce nemůžete vypovědět ostatní smlouvy o úvěru nebo obdobné smlouvy a jednorázový vklad; pokud s navrženou změnou těchto obchodních podmínek nebudete souhlasit, řídí se práva a povinnosti z takové smlouvy, v případě Vašeho písemného odmítnutí, nadále dosavadním zněním obchodních podmínek.

5.2 Co se ještě může změnit?

Pokud budeme mít v úmyslu provést změnu obchodního názvu služby, změnu formulářů, provozu poboček nebo jiné změny, které nemají vliv na naše vzájemná práva a povinnosti, nejedná se o změnu smlouvy nebo obchodních podmínek.

6. UKONČENÍ SMLOUVY

6.1 Jak můžete smlouvu ukončit?

Naše smluvní vztahy lze ukončit na základě vzájemné dohody. Právo ukončit smlouvu výpovědí nebo odstoupením je upraveno v příslušných smlouvách uzavřených mezi námi, případně v příslušných právních předpisech.

6.2 Můžete smlouvu ukončit hned po jejím uzavření?

O ukončení smlouvy můžete požádat do 30 dnů od jejího uzavření bez jakýchkoli sankcí. Smlouvu v takovém případě ukončíme, pokud si vzájemně předem vyrovnáme všechny naše dluhy a dokončíme provedení Vašich pokynů. Tímto způsobem nemůžete ukončit smlouvy o hypotečních úvěrech, smlouvy o vkladových účtech a smlouvy, které se týkají směny měn, zlata, cenných papírů a dalších investičních nástrojů.

Tímto ustanovením není dotčeno Vaše zákonné právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy, kterou s námi uzavřete s použitím prostředků komunikace na dálku, nebo jakékoli smlouvy, ve které si sjednáte spotřebitelský úvěr. Bližší informace o tomto Vašem právu Vám poskytneme při sjednání takové smlouvy.

7. NAŠE CENY, ÚROKY A KURZY

7.1 Kde najdete naše ceny a úroky?

Ceny a úrokové sazby najdete v našem ceníku. Pokud si ve smlouvě nesjednáme jinak, použijeme úrokovou sazbu nebo cenu uvedenou v ceníku platném v době poskytnutí služby. V případech uvedených v ceníku Vám můžeme účtovat vedle naší ceny také poplatky třetích stran. V případě Vašeho prodlení se zaplacením dlužné částky můžeme účtovat úrok z prodlení ve výši uvedené v našem ceníku nebo v zákonné výši. Ceník je dostupný na našich internetových stránkách www.csas.cz/cenik a v našich pobočkách. O jeho případných změnách Vás budeme vždy včas informovat.

7.2 Jak je to s kurzy různých měn?

U devizových obchodů používáme k přepočtům kurzy podle našeho kurzovního lístku. Kurz "valuta" používáme u hotovostních obchodů, kurz "deviza" používáme u bezhotovostních obchodů. Jsme oprávněni jednostranně a bez předchozího oznámení měnit naše měnové kurzy podle vývoje na trhu, a to i vícekrát během jednoho dne. Kurzovní lístek pro daný čas vždy vyvěsíme na www.csas.cz/kurzovnilistek a ve vybraných pobočkách, které obchody s cizími měnami poskytují.

8. DALŠÍ OBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB

8.1 Kdy se můžete obrátit na naše pobočky?

Naše služby poskytujeme v našich pobočkách v provozních hodinách, které jsou uveřejněny v příslušných pobočkách i na našich internetových stránkách. Pro Vaše pohodlí nabízíme možnost se do vybraných poboček objednat přes internet.

8.2 Můžeme bankovní obchod odmítnout?

Někdy nám právní předpisy ukládají určité povinnosti, jejichž splnění je nezbytné k tomu, abychom mohli provést Váš pokyn nebo
jiný bankovní obchod. V tom případě potřebujeme Vaši plnou spolupráci, jinak jsme oprávněni, a někdy dokonce i povinni, provedení
obchodu odmítnout. Jde zejména o tyto případy:
a) pokud odmítnete sdělit své identifikační údaje a prokázat totožnost nebo poskytnout další informace a doklady v souladu
s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
b) při pochybnosti o pravosti, správnosti, úplnosti nebo platnosti dokumentů nebo informací předkládaných pro realizaci bankovního
obchodu, například plná moc nebo příkaz, případně nesoulad podpisu se vzorovým podpisem;
c) při pochybnosti o oprávnění zástupce jednat za Vás v dané záležitosti.

8.3 Můžeme započíst nebo zúčtovat vzájemné pohledávky a ceny?

Dohodli jsme se, že můžeme započíst jakoukoli naši splatnou peněžitou pohledávku, kterou za Vámi máme, proti jakýmkoli Vašim peněžitým pohledávkám, které máte za námi, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto pohledávky splatné, či nikoli, a dále bez ohledu na jejich měnu a právní vztah, ze kterého vyplývají, a to včetně započtení proti nesplatné pohledávce z Vašeho účtu. To se týká jakéhokoli účtu, který pro Vás vedeme. Obdobné oprávnění pro započtení platí i pro Vás, pokud jde o Vaše pohledávky vůči nám.

Pokud jste se zavázali provést jakoukoli platbu v náš prospěch (včetně zaplacení naší ceny za poskytnuté služby nebo splátky úvěru), můžeme takovou splatnou platbu zúčtovat vůči kterémukoli Vašemu účtu a použít peníze na účtu k úhradě takové platby. O takovém kroku Vás vždy vyrozumíme.

8.4 Je možné pohledávku nebo smlouvu postoupit někomu jinému?

Vaše práva a povinnosti ze smluv o bankovních službách uzavřených s námi můžete převést na třetí osobu pouze s naším předchozím písemným souhlasem. Naše právo postoupit smlouvu o bankovních službách uzavřenou s Vámi nebo převést jakákoli naše práva nebo povinnosti z takové smlouvy nebo postoupit naši pohledávku z takové smlouvy společnostem patřícím do naší finanční skupiny, nebo v případě porušování smluvních povinností z Vaší strany i na jiné osoby, nevyžaduje Váš další předchozí souhlas. O převodu nebo postoupení Vás budeme informovat.

8.5 Jak je to se srážkami daní?

V případech, kdy to stanoví právní předpisy, jsme povinni provádět srážky daní. Podpisem příslušné smlouvy nám potvrzujete, že Vaše daňová příslušnost k určitému státu je stejná jako Vaše státní příslušnost; toto platí, pokud nám nedoložíte, že máte jinou daňovou příslušnost. Pokud se na Vás vztahuje režim podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění, předložte nám prosím příslušné dokumenty.

8.6 Jakým právním řádem se řídíme?

Pokud se písemně nedohodneme jinak, řídí se veškeré naše smluvní vztahy, jejichž obsah se řídí těmito obchodními podmínkami, právním řádem České republiky. To platí i pro jednání, která povedeme s cílem uzavřít spolu smlouvy o bankovních službách.

8.7 Jak můžete řešit své stížnosti?

Uvítáme, když se se svým podnětem obrátíte na některou z našich poboček. Pokud Vám nebude nabídnuté řešení vyhovovat, můžete se obrátit se žádostí o posouzení na Ombudsmana Finanční skupiny České spořitelny. Kontakty na Ombudsmana Finanční skupiny České spořitelny: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, ombudsman@csas.cz, tel. 956 717 718.

ÚČTY

Pokud vznikne mezi námi spor v souvislosti s poskytováním platebních služeb nebo nabízením, poskytováním a zprostředkováním spotřebitelského úvěru, můžete se obrátit také na Finančního arbitra České republiky. Se svojí stížností na náš postup nebo naše bankovní služby se můžete obrátit také na Českou národní banku.

ÚČTY

9. OBECNÁ PRAVIDLA PRO ÚČTY

9.1 K čemu můžete využívat účet?

Na základě smlouvy o účtu pro Vás zřídíme a povedeme účet v dohodnuté měně. Na účet můžete vkládat peníze, nechat si je zasílat, vybírat v hotovosti nebo převádět bezhotovostně. Peníze odepisujeme z Vašeho účtu na základě platebního příkazu (včetně šeku) nebo souhlasu k inkasu. Pokud nemáme jinou dohodu, provedeme platbu, jen pokud je na účtu dostatek peněz. Na základě Vaší žádosti Vám vždy poskytneme informace a smluvní podmínky Vaší smlouvy o platebním účtu.

9.2 Můžete zmocnit další osoby k čerpání peněz z účtu?

K čerpání peněz můžete zmocnit další osoby a toto zmocnění můžete udělit na našem formuláři podpisového vzoru, na kterém je uveden vzorový podpis Vašeho zmocněnce a rozsah jeho zmocnění. Zmocnění jiné osoby nemusíme akceptovat. Osobě, kterou zmocníte k čerpání peněz z účtu, také poskytneme ústní informace o platbách a zůstatku na účtu.

9.3 Kdy můžeme čerpat peníze z účtu bez Vašeho souhlasu?

Bez Vašeho souhlasu můžeme peníze čerpat z Vašeho účtu pouze:
a) při započtení nebo zúčtování našich splatných pohledávek za Vámi;
b) pokud nám to ukládá zákon nebo pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu, exekutora nebo orgánu státní správy;
c) při vrácení důchodu připsaného na účet po úmrtí příjemce důchodu na základě žádosti plátce důchodu;
d) pokud je na Váš účet připsána avizovaná platba, která ale nakonec není plátcem uhrazena;
e) při předložení padělaného šeku nebo při neproplacení šeku jinou bankou.

9.4 Jak je úročen zůstatek a dluh na účtu?

Peníze na účtu Vám úročíme ode dne jejich připsání do dne předcházejícího dni, kdy budou z účtu odepsány. Úroky jsou splatné následující pracovní den po jejich připsání. Pokud nemáme dohodu o zvláštních úrokových sazbách, úročíme Vaše peníze sazbami, které naleznete v našem ceníku nebo na www.csas.cz/cenik. Úroky počítáme na základě roční úrokové sazby a obvykle na základě skutečného počtu dní a roku o 360 dnech nebo takové jiné délky roku, která je stanovena pro vybrané zahraniční měny, nebo je obvyklá pro naši příslušnou službu. Úroky, snížené o příslušné srážkové daně, připisujeme na účet k poslednímu dni kalendářního měsíce nebo ke dni zrušení účtu.

Pokud vyberete peníze z Vašeho účtu nebo pokud zúčtujeme naši cenu vůči Vašemu účtu, i když na účtu není dostatek peněz, nebo překročíte limit kontokorentu (tj. limit povoleného přečerpání účtu) bez našeho předchozího souhlasu nebo nesplatíte kontokorent ve sjednané lhůtě, vzniká na účtu nepovolený záporný zůstatek (nepovolené překročení). Dluh vzniklý nepovoleným překročením zůstatku Vašeho účtu úročíme úrokovou sazbou uvedenou v našem ceníku, který naleznete na www.csas.cz/cenik. V případě nepovoleného překročení můžeme účtovat i smluvní pokutu uvedenou v našem ceníku.

Úrokové sazby mohou být založeny na referenčních úrokových sazbách. Změnu úrokové sazby založenou na změně referenční úrokové sazby můžeme provést jednostranně bez předchozího oznámení. Změněné úrokové sazby zveřejníme v našem ceníku bez zbytečného odkladu.

9.5 Jak Vás informujeme o zůstatku na účtu a platbách?

O zůstatku na Vašem účtu a provedených platbách za dohodnuté období Vás pravidelně informujeme výpisem z účtu v tištěné nebo elektronické podobě. Pokud ve výpisu z technických důvodů nebudou uvedeny údaje o platbách uskutečněných v závěru dohodnutého období, najdete je v následujícím výpisu. Za období, kdy nebyla provedena žádná platba, ani nedošlo k připsání úroků, výpis nevyhotovujeme. Nad rámec sjednaného výpisu z účtu nejsme povinni vyhotovovat zvláštní výpis z účtu obsahující pouze informaci o zůstatku peněz na účtu ke konci kalendářního roku.

Pokud máte internetové bankovnictví, můžeme se dohodnout, že Vám výpis budeme připravovat ke stažení v elektronické formě. V systému internetového bankovnictví jsou výpisy uloženy nejméně 24 měsíců.

Pokud si výpis vyzvedáváte v pobočce, máte zde výpis k dispozici nejméně 3 měsíce zpětně.

V případě, že se nám výpis poslaný poštou vrátí jako nedoručitelný, tento a další výpisy Vám nebudeme již posílat a budete je mít k vyzvednutí v pobočce, která vede Váš účet. V takovém případě můžeme účtovat cenu za uložení výpisu v pobočce podle našeho ceníku. Tyto výpisy si můžete vyzvednout do 3 měsíců od jejich vyhotovení. Poté už nebudeme Vaše výpisy uchovávat.

Na Vaši žádost Vám vystavíme duplikát výpisu, a když už nebude k dispozici, vystavíme Vám výpis obratů. Na výpisu Vám budeme oznamovat také jiné důležité informace, např. o změnách obchodních podmínek.

V případě úmrtí majitele účtu můžeme omezit zasílání výpisů kvůli snížení nákladů pro dědice po majiteli účtu.

9.6 Jak lze vypovědět smlouvu o účtu?

Smlouvu o účtu můžete kdykoli písemně vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba začíná dnem doručení výpovědi a končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nám byla výpověď doručena. Smlouvu o účtu můžete kdykoli písemně vypovědět i v souladu s pravidly České bankovní asociace upravujícími přechod klientů z jedné banky do druhé (tzv. mobilita klientů).

My můžeme smlouvu o účtu také vypovědět písemně i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba začíná dnem doručení výpovědi a končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, kdy Vám byla výpověď doručena. Smlouvu o účtu můžeme vypovědět i s delší výpovědní dobou.

Stejná pravidla se uplatní pro výpověď služby zřízené k účtu.

9.7 Jak postupujeme v případě úmrtí majitele účtu?

V případě úmrtí majitele účtu smlouva o účtu nezaniká a nadále provádíme platby, s výjimkou těch, u kterých majitel účtu stanovil, že po jeho úmrtí již nemají být prováděny. Tyto platby zastavíme následující pracovní den poté, co se hodnověrně dozvíme o úmrtí majitele účtu, nebo k nejbližšímu možnému datu pro zrušení daného typu platby (např. SIPO).

Plná moc k čerpání peněz z účtu úmrtím majitele účtu nezaniká, pokud v ní nebyl výslovně stanoven opak. U plných mocí udělených před rokem 2005 naopak úmrtím majitele účtu plná moc zaniká, pokud v ní nebylo stanoveno, že má trvat dále.

V případě úmrtí majitele účtu smlouva o účtu zaniká pracovním dnem následujícím po dni:
a) kdy se o úmrtí věrohodným způsobem dozvíme, pokud účet vykazuje záporný nebo nulový zůstatek, nebo
b) kdy po věrohodném oznámení úmrtí majitele na účtu vznikne záporný nebo nulový zůstatek.

9.8 Jaké jsou důsledky ukončení smlouvy o účtu?

Při ukončení smlouvy z peněz na účtu vyrovnáme všechny splatné dluhy, které vůči nám máte, a se zůstatkem naložíme podle Vašeho pokynu. Pokud od Vás takový pokyn do okamžiku ukončení smlouvy o účtu nedostaneme, budeme zůstatek Vašich peněz nadále evidovat bez dalšího úročení. V tom případě můžeme účtovat úhradu nákladů s tím spojených.

9.9 Jaká jsou pravidla pro vedení účtů klientů do 18 let?

Druh jednání Majitel účtu ve věku do 15 let Majitel účtu ve věku od 15 do 18 let
Uzavření a zrušení smlouvy zákonný zástupce majitel účtu se souhlasem zákonného zástupce nebo zákonný zástupce
Změna smlouvy, udělení nebo zrušení zákonný zástupce majitel účtu nebo zákonný zástupce
Žádost o služby k účtu zákonný zástupce, ten přebírá i bezpečnostní
údaje a debetní kartu, kartu vydáváme od 8 let
majitel účtu nebo zákonný zástupce
Hotovostní a bezhotovostní
vklady a výběry
zákonný zástupce nebo majitel účtu
se souhlasem zákonného zástupce, majitel účtu
může bez souhlasu zákonného zástupce vkládat
vybírat peníze do výše bezpečnostního limitu
majitel účtu nebo zákonný zástupce
Bezpečnostní limity
hotovostních i bezhotovostních
vkladů a výběrů
10 000 Kč za kalendářní měsíc
(pro vkladní knížky platí limit 0 Kč)
20 000 Kč za kalendářní měsíc (pro vkladní knížky
založené po 1. 11. 2013 platí limit 0 Kč)

Pokud podáte příkaz k platbě nebo Vám přijde platba, která přesahuje uvedené bezpečnostní limity, můžeme příkaz odmítnout a došlou platbu vrátit plátci. Můžeme také odmítnout provedení příkazu, pokud se dozvíme, že by jeho provedení bylo v rozporu s právními předpisy. Výše uvedená pravidla stanovená pro zákonné zástupce platí i pro opatrovníky a poručníky.

9.10 Jaké druhy účtů vedeme?

Kromě platebních účtů, na které můžete vkládat peníze, vybírat je v hotovosti nebo převádět bezhotovostně, si můžete založit i vkladové nebo termínované účty, které slouží ke zhodnocování Vašich peněz. Hlavní druhy účtů, které vedeme, naleznete níže.

10. OSOBNÍ ÚČET ČESKÉ SPOŘITELNY II

Osobní účet České spořitelny II je platební účet určený pro spotřebitele.

10.1 Osobní účet České spořitelny II pro klienty do 30 let

Osobní účet České spořitelny II za zvýhodněných cenových podmínek můžete využívat do dosažení věku 21 let. Další cenové zvýhodnění Vám poskytneme, pokud jste studentem ve věku od 21 do 26 let a předložíte nám v tomto období platné potvrzení o denním studiu. Toto potvrzení nám předložte nejdříve 3 měsíce předcházející měsíci, v němž máte 21. narozeniny. Pokud nám předložíte potvrzení o studiu později, zvýhodněné cenové podmínky Vám poskytneme až ode dne předložení potvrzení.

Další cenové zvýhodnění Vám poskytneme, pokud jste studentem ve věku od 26 do 30 let a budete nám ročně předkládat platné potvrzení o denním studiu. Zvýhodněné cenové podmínky Vám budeme poskytovat po dobu jednoho roku vždy od Vašich narozenin, pokud nám nejpozději do konce měsíce, ve kterém máte narozeniny, předložíte platné potvrzení o denním studiu. Platné potvrzení předkládejte prosím nejdříve 3 měsíce předcházející měsíci, ve kterém máte narozeniny. Pokud nám potvrzení o studiu předložíte v jiném období, zvýhodněné cenové podmínky Vám budeme poskytovat jen do Vašich nejbližších narozenin.

Platné potvrzení o denním studiu můžete předložit v naší pobočce nebo je poslat přes webový formulář (viz www.csas.cz/potvrzeniostudiu) nebo na náš e-mail student@csas.cz. Do 30. 9. daného roku považujeme za platné i potvrzení o studiu, jehož platnost skončila 31. 8. Přijímáme potvrzení školy o řádném denním studiu na vyšší odborné, jazykové nebo vysoké škole v ČR nebo v zahraničí. Pro cizí státní příslušníky platí stejné podmínky, pokud studují školu v ČR.

Zvýhodněné cenové podmínky můžete využívat jen na jednom Osobním účtu České spořitelny II.

Jakmile dosáhnete 15 let, nastavíme Vám odpovídající měsíční bezpečnostní limity vkladů a výběrů. Na Vaší debetní kartě navýšíme limity následující měsíc po dosažení 15 let.

10.2 Osobní účet České spořitelny II pro klienty ve věku od 30 let

Cenu za vedení Osobního účtu České spořitelny II Vám budeme účtovat dle platného ceníku poté, co dosáhnete 30 let.

10.3 Osobní účet České spořitelny II pro klienty pobírající důchod

Osobní účet České spořitelny II za zvýhodněných cenových podmínek Vám poskytneme, pokud pobíráte starobní nebo plný invalidní důchod z důchodového pojištění a předložíte nám o tom příslušný doklad.

Cenu za vedení Osobního účtu České spořitelny II Vám budeme účtovat dle platného ceníku. Zvýhodněné cenové podmínky můžete využívat jen na jednom Osobním účtu České spořitelny II.

10.4 Účet Peníze stranou k Osobnímu účtu České spořitelny II

K Osobnímu účtu České spořitelny II, jako základnímu účtu, si můžete sjednat účet Peníze stranou. Pokud dojde ke zrušení základního účtu, zrušíme i účet Peníze stranou a peníze Vám vyplatíme dle Vašeho pokynu. K účtu Peníze stranou platí stejný formulář podpisového vzoru jako k základnímu účtu. Výpisy z účtu Peníze stranou budete dostávat stejným způsobem, jaký máte sjednaný pro základní účet.

Veškeré vklady na účet Peníze stranou a výběry z něj můžete provádět jen bezhotovostním převodem přes základní účet, prostřednictvím služby SERVIS 24, sběrného boxu nebo v naší pobočce. Na účet Peníze stranou můžete vkládat své peníze jednorázovým platebním příkazem, trvalým příkazem k úhradě nebo trvalým příkazem, kterým se budou převádět peníze ze základního účtu, pokud jeho zůstatek bude vyšší než Vámi stanovený limit. Z účtu Peníze stranou můžete peníze vybírat jednorázovým příkazem k úhradě. Pokud nedodržíte uvedené způsoby předávání platebních příkazů, můžeme Váš pokyn odmítnout.

Účet Peníze stranou budeme úročit stejně jako Osobní účet České spořitelny II, pokud v našem ceníku nebude pro tento účet stanovena jiná úroková sazba. Úrok budeme na účet Peníze stranou připisovat po skončení aktuálního sledovaného období, jeho aktuální délku naleznete v našem ceníku.

10.5 Služba Rodina k Osobnímu účtu České spořitelny II

Do této služby můžete zařadit svůj Osobní účet České spořitelny II a Osobní účty České spořitelny II Vašeho partnera (tj. manžela/manželky, druha/družky, registrovaného partnera/partnerky) a Vašich dětí nebo dětí Vašeho partnera do 30 let. Všechny odchozí platby z výše uvedených zařazených účtů na jakékoli účty členů Vaší rodiny, kterým je poskytována tato služba, vedené ve Finanční skupině České spořitelny budou za zvýhodněnou cenu (tato cenová zvýhodnění poskytujeme nejdříve pátý pracovní den po zařazení účtu člena rodiny do této služby). Váš partner bude mít navíc za zvýhodněnou cenu ty služby ke svému účtu, které jsou uvedeny v našem ceníku.

Ze služby Rodina můžete kdykoli vyřadit sebe, svého partnera nebo děti. Vyřadit se z této služby může sám i Váš partner nebo dítě. Službu Rodina přestaneme poskytovat i v případě, pokud přestanete být majitelem Osobního účtu České spořitelny II, k němuž je tato služba sjednána.

11. OSOBNÍ KONTO ČESKÉ SPOŘITELNY

Osobní konto České spořitelny si můžete sjednat v rámci služby Osobní bankovnictví České spořitelny. Osobní konto České spořitelny je platební účet určený pro spotřebitele.

K Osobnímu kontu České spořitelny jako základnímu účtu si můžete sjednat spořicí účet. Pokud dojde ke zrušení základního účtu, zrušíme i spořicí účet a peníze Vám vyplatíme dle Vašeho pokynu. Ke spořicímu účtu platí stejný formulář podpisového vzoru jako k základnímu účtu. Výpisy ze spořicího účtu budete dostávat stejným způsobem, jaký máte sjednaný pro základní účet.

Veškeré vklady na spořicí účet a výběry z něj můžete provádět jen bezhotovostním převodem přes základní účet, prostřednictvím služby SERVIS 24, sběrného boxu nebo v naší pobočce. Na spořicí účet můžete vkládat své peníze jednorázovým platebním příkazem, trvalým příkazem k úhradě nebo trvalým příkazem, kterým se budou převádět peníze ze základního účtu, pokud jeho zůstatek bude vyšší než Vámi stanovený limit. Ze spořicího účtu můžete peníze vybírat jednorázovým příkazem k úhradě. Pokud nedodržíte uvedené způsoby předávání platebních příkazů, můžeme Váš pokyn odmítnout.

Spořicí účet budeme úročit úrokovou sazbou uvedenou v našem ceníku. Úrok budeme na spořicí účet připisovat po skončení aktuálního sledovaného období, jeho aktuální délku naleznete v našem ceníku.

12. OSOBNÍ ÚČET ČESKÉ SPOŘITELNY

12.1 Osobní účet České spořitelny

Osobní účet České spořitelny je platební účet určený pro spotřebitele. S Osobním účtem České spořitelny můžete využívat řadu souvisejících služeb. Přehled těchto služeb najdete v našem ceníku a v aktuálním znění rámcové smlouvy, kterou máme uzavřenou s příslušnou pojišťovnou nebo jiným poskytovatelem související služby.

12.2 Osobní účet České spořitelny Junior

Osobní účet České spořitelny Junior vedeme od 8 do 15 let. Můžete mít pouze jeden Osobní účet Junior. Jakmile dosáhnete 15 let, převedeme Váš Osobní účet Junior na Osobní účet Student a následující den nastavíme odpovídající měsíční bezpečnostní limity vkladů a výběrů. Na debetní kartě navýšíme limity následující měsíc po dosažení 15 let a kartu při nejbližší automatické výměně nahradíme debetní kartou vydávanou k Osobnímu účtu Student.

12.3 Osobní účet České spořitelny Student

Osobní účet České spořitelny Student vedeme od 15 do 30 let. Podmínkou vedení tohoto účtu po dosažení 18 let je to, že nám, pokud jste občanem ČR, každý školní rok předložíte platné potvrzení školy o řádném denním studiu za daný školní rok na střední škole, odborném učilišti, vyšší odborné, jazykové nebo vysoké škole v ČR nebo v zahraničí. Pro cizí státní příslušníky platí stejné podmínky, pokud studují školu v ČR.

Pokud si Osobní účet České spořitelny Student sjednáte po dovršení 18 let, je třeba potvrzení o studiu předložit při uzavření smlouvy. Pokud jsme pro Vás před dovršením 18 let vedli účet a tento po dovršení 18 let převedeme na Osobní účet Student, pak je třeba potvrzení o studiu poprvé předložit v kalendářním roce následujícím po roce, ve kterém Vám bylo 18 let.

Potvrzení o studiu je třeba poslat přes webový formulář (viz www.csas.cz/potvrzeniostudiu) nebo e-mailem student@csas.cz do 15. 3. nebo ho nejpozději do 31. 3. daného školního roku předat v naší pobočce. Pokud potvrzení nedostaneme, převedeme Váš účet k 1. 4. na běžný režim Osobního účtu České spořitelny.

Můžete mít pouze jeden Osobní účet Student. K prvnímu dni následujícímu po měsíci, ve kterém dosáhnete věku 30 let, Vám Osobní účet Student převedeme na běžný Osobní účet České spořitelny.

12.4 Osobní účet České spořitelny Absolvent

Výhody tohoto účtu můžete využívat, pokud:
a) je Vám méně než 30 let;
b) splníte podmínky aktivního účtu, tj. že na Vašem účtu byly realizovány minimálně 3 jakékoli platby v daném kalendářním měsíci, vyjma plateb z naší strany (např. připsání úroků na účet).

K tomuto účtu Vám navíc poskytneme 6 služeb Standard na 2 roky ode dne účinnosti zřízení účtu zdarma. Výčet služeb Standard je uveden v našem ceníku u Osobního účtu České spořitelny. Můžete mít pouze jeden Osobní účet Absolvent.

Osobní účet Absolvent převedeme na běžný Osobní účet České spořitelny:
a) po 2 letech ode dne zřízení Osobního účtu Absolvent, nebo
b) po dosažení 30 let, nebo
c) k začátku kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, kdy zjistíme, že na Osobním účtu Absolvent nebyly splněny podmínky aktivního účtu.

Po převedení na Osobní účet České spořitelny Vám již nemůžeme znovu poskytnout Osobní účet Absolvent.

13. SPOROŽIROVÝ ÚČET

Sporožirový účet je platební účet určený pro spotřebitele. Pokud máte sporožirový účet a sjednáte si služby, které poskytujeme k Osobnímu účtu České spořitelny, zaniknou naše povinnosti plnit dříve sjednané podmínky pro vedení sporožirového účtu a nastoupí naše povinnost vést Váš účet podle podmínek platných pro Osobní účet České spořitelny. Pokud bylo ke dni takové změny podmínek vedení účtu evidováno na sporožirovém účtu povolené přečerpání (kontokorent) s ročním vyúčtováním úroků, tak se ode dne změny podmínek vedení účtu změní na měsíční vyúčtování. Tyto úroky jsou splatné k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a my je můžeme připsat k dlužné částce tentýž den. Pokud bylo ke sporožirovému účtu sjednáno X konto, Program Student+, Výhodný program, Komplexní program, účet Senior nebo Exclusive konto, zanikne takové ujednání ke dni bezprostředně předcházejícímu dni změny podmínek účtu. Nadále však zůstanou zachovány veškeré plné moci a příkazy k účtu, včetně čísla a měny původního sporožirového účtu. Můžete se také rozhodnout, že svůj sporožirový účet převedete na Osobní účet České spořitelny II. V takovém případě s Vámi sjednáme nové podmínky vedení Vašeho účtu. I v tomto případě zůstanou zachovány veškeré plné moci a příkazy k účtu, včetně čísla a měny původního sporožirového účtu.

Pokud u nás máte sporožirový účet X konto nebo Program Student+, můžete přejít na jiný druh účtu. V tom případě převedeme pod tento účet i Vaši stávající debetní kartu a při její nejbližší automatické obnově Vám vyrobíme debetní kartu k danému účtu se standardními limity ke kartě. Při přechodu ze sporožirového účtu X konto zachováme u nové karty původní limity pro výběry hotovosti.

14. VKLADNÍ KNÍŽKY

14.1 Obecná ustanovení o vkladních knížkách

Vkladní knížkou potvrzujeme vložení hotovosti na účet a výběr hotovosti z účtu, který je k ní veden. Na účet můžete převést peníze i bezhotovostně; v takovém případě tuto částku vyznačíme do vkladní knížky, jakmile nám ji předložíte.

Peníze můžete z účtu vybrat, jen když nám předložíte vkladní knížku. Pokud je výběr peněz vázán na výpověď, můžete vypovědět vklad nebo jeho část se sjednanou výpovědní dobou a peníze pak můžete vybrat jen ve stanovené lhůtě po uplynutí výpovědní doby. Pokud vyberete peníze předčasně, tedy před uplynutím sjednané výpovědní doby, pak ztrácíte nárok na připsání úroku z vkladu za období od počátku daného kalendářního roku do data předčasného výběru.

Plná moc k výběru peněz z účtu ke vkladní knížce úmrtím majitele účtu nezaniká, pokud v ní nebyl výslovně stanoven opak. U plných mocí udělených před rokem 2014 naopak úmrtím majitele účtu plná moc zaniká.

Úroky na účet připisujeme vždy po skončení kalendářního roku. Výherní vkladní knížky neúročíme, tyto vkladní knížky jsou zařazeny do slosování podle našeho platného herního plánu, který naleznete na www.csas.cz/herniplan.

Při ztrátě nebo zničení vkladní knížky Vám vystavíme na základě Vaší písemné žádosti náhradní vkladní knížku.

Pokud účet zdědí jeden nebo více dědiců, peníze vyplatíme i bez předložení vkladní knížky a případně i bezhotovostním převodem. Pokud účet zdědí více dědiců, smluvní vztah zaniká vyplacením dědického podílu prvnímu dědici.

14.2 Dětská vkladní knížka

Dětskou vkladní knížku může založit jen Váš zákonný zástupce, a dokud nedosáhnete 18 let, jen Váš zákonný zástupce může ukončit smlouvu o účtu vedeném ke vkladní knížce nebo vybírat peníze z tohoto účtu. Po dosažení 18 let můžete ukončit smlouvu o účtu vedeném ke vkladní knížce nebo vybírat peníze z tohoto účtu sám.

15. ZÁKLADNÍ VKLADY A MINIMÁLNÍ ZŮSTATKY NA ÚČTECH

Zřízení a vedení některých typů účtů je podmíněno vložením základního vkladu a udržováním určitého minimálního zůstatku.

Osobní účty České spořitelny II, Osobní konta České spořitelny, Osobní účty České spořitelny, Sporožirové účty
Základní vklad pro založení účtu 100 Kč
Minimální zůstatek pro vedení účtu 100 Kč

Základní vklad pro založení účtu můžete složit do 2 týdnů od založení účtu.
Minimální zůstatek neplatí pro účty s povoleným přečerpáním (kontokorent).

Běžné účty a vkladové účty k běžným účtům
Minimální zůstatek pro vedení běžného účtu 1 000 Kč
Minimální zůstatek pro vedení vkladového účtu k běžnému účtu 5 000 Kč

Tyto účty už nově nezakládáme.

Vkladové účty, včetně Spořitelních vkladů
Základní vklad pro založení a minimální zůstatek pro vedení vkladového účtu 5 000 Kč
Minimální výše každého dalšího vkladu (přívkladu) na vkladový účet 200 Kč

Spořitelní vklady už nově nezakládáme.

Dětské vkladové účty
Minimální zůstatek pro vedení vkladového účtu 1 000 Kč
Minimální výše každého dalšího vkladu (přívkladu) na vkladový účet 200 Kč

Tyto účty už nově nezakládáme.

Služba Minimální zůstatek Minimální výše
měsíčního vkladu
Maximální výše
měsíčního vkladu
Maximální výše
mimořádného vkladu
Minimální
výše výběru1)
Šikovné spoření
České spořitelny
300 Kč 300 Kč 5 000 Kč 30 000 Kč 50 %
z aktuálního
zůstatku účtu
zaokrouhleno
na tisíce dolů
Šikovné spoření
České spořitelny Plus
5 000 Kč 5 000 Kč 20 000 Kč 100 000 Kč

Tyto účty už nově nezakládáme. Minimální výše výběru platí pro smlouvy uzavřené od 1. 9. 2009.

Účelové spoření České spořitelny
Minimální výše sjednaného měsíčního vkladu na spořicí účet 300 Kč
Maximální výše sjednaného měsíčního vkladu na spořicí účet 3 000 Kč
Maximální výše cílové částky nestanovena

Tyto účty už nově nezakládáme.

Běžné účty a vkladové účty k běžným účtům v cizích měnách
Základní vklad nebo minimální zůstatek pro založení a vedení běžného účtu 1 000 Kč
Minimální zůstatek pro vedení vkladového účtu k běžnému účtu 1 000 USD

Vkladový účet k běžnému účtu už nově nezakládáme.
Hodnoty minimálního vkladu nebo zůstatku v cizí měně jsou uvedeny po přepočtu podle kurzovního lístku ČNB.

Základní vklad nebo minimální zůstatek pro založení a vedení vkladového účtu
Minimální výše každého dalšího vkladu
(přívkladu) na vkladový účet
300 USD, 300 EUR, 600 GBP, 1 500 CAD, 1 400 CHF,

7 500 DKK, 9 200 SEK, 124 000 JPY
Vkladní knížky 50 USD, 50 EUR, 60 GBP, 150 CAD, 140 CHF, 750 DKK
950 SEK, 13 000 JPY
Základní vklad a minimální zůstatek pro vedení vkladní knížky 20 Kč

Zakládáme pouze dětské a výherní vkladní knížky.

16. POVOLENÉ PŘEČERPÁNÍ ÚČTU (KONTOKORENT)

16.1 Co je a jak funguje kontokorent?

Kontokorent je druh úvěru, který Vám umožní přečerpat až do sjednaného limitu aktuální zůstatek na Vašem účtu. To znamená, že pokud si ho sjednáte, můžete si vybrat nebo odeslat peníze, i když je na účtu právě nemáte. Pokud Vám limit pro přečerpání nestačí a chcete ho překročit, potřebujete k tomu náš předchozí písemný souhlas. Přečerpáním Vám vznikne dluh, který budeme úročit úrokovou sazbou sjednanou podle příslušné smlouvy o kontokorentu. Ceny za služby a splatné úroky započítáváme do limitu povoleného přečerpání, a to i v případě, že tím limit překročíte a vznikne Vám tím nepovolený záporný zůstatek na účtu (nepovolené překročení). Právo přečerpat zůstatek na účtu nepřechází na Vaše případné dědice, protože tento úvěr jsme poskytli pouze Vám. Dluh vzniklý přečerpáním máte povinnost splatit za podmínek uvedených v příslušné smlouvě o kontokorentu s tím, že následující den po jeho úplném splacení máte kontokorent opět k dispozici.

16.2 Jak se může limit kontokorentu měnit?

Během trvání smlouvy o kontokorentu se můžeme dohodnout na změně Vašeho limitu pro přečerpání, někdy Vám zvýšení Vašeho limitu můžeme sami navrhnout. Návrh na zvýšení limitu Vám zašleme minimálně 20 dnů před navrženou účinností zvýšení. Pokud tento návrh neodmítnete před datem navržené účinnosti takové změny, považujeme ho za přijatý a limit Vám zvýšíme v souladu s naším návrhem. Může nastat situace, kdy budeme nuceni Váš limit pro přečerpání s okamžitou účinností snížit nebo zrušit, zejména pokud to vyžaduje naše zákonná povinnost postupovat obezřetně, nebo pokud porušujete své povinnosti vůči nám.

16.3 Jaké jsou důsledky porušování povinností a jiných závažných skutečností?

Pokud se prokáže nepravdivost nebo zásadní neúplnost některého z Vašich prohlášení ve smlouvě o kontokorentu nebo v jiném dokumentu, který jste nám v souvislosti s uzavřením této smlouvy předali, nebo pokud porušíte některou z Vašich důležitých povinností vůči nám, můžeme Vaše právo čerpat kontokorent ihned pozastavit, snížit limit kontokorentu, prohlásit veškeré dluhy z kontokorentu nebo jejich část za okamžitě splatné, smlouvu o kontokorentu vypovědět s okamžitou účinností nebo od smlouvy o kontokorentu odstoupit. O každém takovém opatření Vás budeme informovat. Můžeme využít i více opatření současně, pokud to bude podle našeho odborného názoru nezbytné pro omezení našich rizik.

PLATEBNÍ KARTY

Stejně můžeme postupovat, když nastane situace, která může mít s ohledem na naši povinnost postupovat obezřetně podstatný nepříznivý vliv na Vaši schopnost plnit Vaše povinnosti ze smlouvy o kontokorentu, zejména pokud:
a) zjistíme, že hrozí nebo je proti Vám vedeno insolvenční řízení, pokud není návrh na zahájení insolvenčního řízení zcela zjevně šikanózní;
b) obdržíme usnesení soudu o přikázání pohledávky, exekuční příkaz či jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;
c) po uzavření smlouvy o kontokorentu nastalo takové zhoršení Vaší finanční či majetkové situace, které může mít zásadní nepříznivý vliv na Vaši schopnost splácet kontokorent; nebo
d) se dostanete do prodlení s plněním smluvního závazku nebo povinnosti vyplývající z právního předpisu, která má vliv na naše postavení nebo se týká smlouvy mezi námi.

PLATEBNÍ KARTY

17. VYDÁNÍ PLATEBNÍ KARTY

17.1 Co je platební karta?

Platební karta umožňuje svému držiteli vybírat peníze, platit za zboží a služby, zadávat platební příkazy a čerpat tak peníze z účtu, který pro něj vedeme. Vydáváme ji zpravidla na základě smlouvy o účtu nebo na zvláštní žádost, kterou podáte Vy nebo osoba, kterou k tomu zmocníte.

Máte povinnost používat platební kartu v souladu s platnými právními předpisy země, ve které platbu kartou uskutečňujete.

17.2 Kdo je držitel platební karty?

Držitel platební karty je ten, pro kterého byla vydána a je na ní uvedeno jeho jméno. Kartu smí používat jen její držitel. Platební kartu vydáme Vám nebo osobě, kterou poskytnutím karty zmocníte k čerpání peněz z účtu. Je Vaší povinností a povinností každého držitele karty dodržovat veškerá pravidla jejího používání, zejména ta bezpečnostní.

17.3 Jak Vám předáme platební kartu a PIN?

K používání platební karty potřebujete osobní identifikační číslo (PIN). Platební kartu a PIN Vám můžeme doručit následujícími způsoby:
a) předáním v naší pobočce; v takovém případě pošleme PIN obyčejnou poštovní zásilkou na korespondenční adresu držitele karty a platební kartu vydáme až oproti písemnému potvrzení, že byl PIN řádně doručen. Ve zvolené pobočce bude platební karta připravena k vyzvednutí 3 měsíce, poté můžeme nevyzvednutou platební kartu zničit. Cenu za vydání karty v takovém případě nevracíme. Pokud se dohodneme na doručení PIN jiným způsobem (například formou SMS), vydáme platební kartu dříve, než bude PIN doručen;
b) zasláním na korespondenční adresu v ČR obyčejnou poštovní zásilkou; v takovém případě pošleme PIN doporučeně do vlastních rukou nebo formou SMS;
c) expresně na adresu v ČR prostřednictvím kurýrní služby; v takovém případě pošleme PIN odlišnou kurýrní službou nebo formou SMS;
d) do zahraničí prostřednictvím kurýrní služby; v takovém případě pošleme PIN doporučeně nebo formou SMS.

Karta doručená jiným způsobem než do pobočky je neaktivní. Kartu si aktivujete v našem bankomatu, případně jiným způsobem, který Vám sdělíme.

Poté, co dostanete svoji platební kartu, ihned ji podepište na podpisovém proužku umístěném na zadní straně, a to způsobem odlišným od Vašeho vzorového podpisu.

17.4 Co je automatická obnova platební karty?

Pokud máte s námi sjednanou automatickou obnovu platební karty, vydáme Vám před koncem doby její platnosti novou kartu s navazující dobou platnosti. Pokud nebudete mít o novou kartu zájem, sdělte nám to prosím nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti stávající karty. Při automatické obnově platební karty nebo při vydání náhradní karty Vám můžeme vydat jiný typ karty podle naší aktuální nabídky.

K různým druhům účtů vydáváme různé typy karet. Pokud se změní druh Vašeho účtu, odpovídající typ karty Vám vydáme při nejbližší automatické obnově Vaší karty a do té doby můžete používat dosavadní typ karty.

18. POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍ KARTY

18.1 Jaké jsou lhůty zúčtování plateb u karet?

Platby a výběry platební kartou zúčtujeme na Vašem účtu obvykle ve lhůtě 1 až 45 dnů podle druhu platby.

18.2 Jak můžete použít kartu v bankomatu?

Při výběru peněz z bankomatu splníme naši povinnost vyplatit Vám požadovanou částku okamžikem vydání hotovosti z bankomatu.

S ohledem na možné čekající platby, které ještě nebyly zaúčtované, má informace o zůstatku pro použití platební karty zobrazená bankomatem pouze orientační charakter a nepředstavuje aktuální informaci o stavu peněz na účtu.

Prostřednictvím bankomatu, platbomatu či podobného zařízení Vám můžeme navrhnout uzavření smlouvy o určité službě. V takovém případě je smlouva uzavřena zadáním PIN, který zde považujeme za elektronický podpis.

18.3 Co najdete v uživatelské příručce k platebním kartám?

V uživatelské příručce ke kartám najdete pokyny, návody a informace pro používání platební karty. S uživatelskou příručkou se seznamte na www.csas.cz/priruckakarty, případně v našich pobočkách.

19. BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍ KARTY

19.1 Jak musíte chránit bezpečnostní údaje a platební karty?

Abyste předešli neoprávněnému použití platební karty, je nutné dodržovat bezpečnostní pravidla, především povinnost uchovávat svůj PIN nebo jiný bezpečnostní kód v tajnosti (zejména nepsat PIN na platební kartu, její obal nebo jiný předmět, který nosíte společně s platební kartou, chránit zadávání PIN před odpozorováním z okolí apod.) a dále povinnost jednat tak, aby nedošlo k odcizení, ztrátě nebo zneužití Vaší platební karty. Je také nutné, abyste chránili svou platební kartu před poškozením. Neúmyslné porušení stanovených bezpečnostních pravidel při používání platební karty je hrubou nedbalostí.

19.2 Co dělat při ztrátě, odcizení a zneužití platební karty a PIN?

Abychom mohli minimalizovat případné škody při neoprávněném použití platební karty, je nutné, abyste nám ihned ohlásili její ztrátu, odcizení i podezření na zneužití platební karty nebo PIN. To můžete učinit 24 hodin denně na naší bezplatné informační lince 800 207 207 (pro volání ze zahraničí na lince +420 956 777 956), případně osobně v kterékoli naší pobočce. Při nahlášení nám prosím popište veškeré okolnosti, které souvisejí se ztrátou, odcizením nebo podezřením na zneužití platební karty nebo PIN. Při telefonickém ohlášení Vám sdělíme zákazový kód, abyste měli důkaz takového ohlášení. V případě podezření na zneužití platební karty Vás můžeme požádat o její okamžité vrácení.

19.3 Co je blokace platební karty?

Po ohlášení ztráty, odcizení nebo podezření na zneužití platební karty nebo PIN Vám platební kartu neprodleně zablokujeme. Pokud budeme mít důvodné podezření na zneužití Vaší platební karty, můžeme platební kartu zablokovat i bez Vašeho ohlášení. O této skutečnosti Vás vyrozumíme předem nebo co nejdříve po provedení blokace. Pokud usoudíme, že pominul důvod pro blokaci platební karty, umožníme co nejdříve její opětovné používání nebo vydáme platební kartu novou.

19.4 Jak zajišťujeme bezpečnost při platbách kartou na internetu?

V zájmu zvýšení bezpečnosti plateb kartou na internetu se můžete bezplatně zaregistrovat do systému 3D Secure. Při použití tohoto systému budete své platby na internetu potvrzovat pomocí jednorázového hesla, které Vám zašleme ve formě SMS.
Z bezpečnostních důvodů můžeme zastavit provádění Vašich plateb kartou na internetu:
a) pokud Vás požádáme o zaregistrování se do systému 3D Secure, ale Vy se nezaregistrujete;
b) při opakovaném chybném zadání hesla;
c) v internetových obchodech, které nepoužívají systém 3D Secure.
O takovém omezení Vás budeme vždy informovat.

20. BEZKONTAKTNÍ PLATEBNÍ PROSTŘEDKY

20.1 Co jsou bezkontaktní platební prostředky?

Bezkontaktní platební prostředek je bezkontaktní platební karta nebo jiný bezkontaktní platební prostředek (např. debetní nálepka nebo karta v mobilu). Pomocí bezkontaktních platebních prostředků můžete platit za zboží a služby tím, že je přiložíte k příslušnému zařízení. Při některých platbách pomocí bezkontaktního platebního prostředku můžete být vyzváni také k zadání PIN.

INTERNETOVÉ A TELEFONNÍ BANKOVNICTVÍ

Pro bezkontaktní platební prostředky, které nejsou platební kartou, platí ustanovení těchto obchodních podmínek o platebních kartách, s tou výjimkou, že tyto prostředky lze použít pouze v zařízeních, která umožňují bezkontaktní platby, a na internetu.

INTERNETOVÉ A TELEFONNÍ BANKOVNICTVÍ

21. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O SLUŽBÁCH SERVIS 24

21.1 Co jsou služby SERVIS 24?

SERVIS 24 je soubor služeb internetového a telefonního bankovnictví, které Vám nebo osobám, které určíte, umožní spravovat účty, provádět platby a investice a komunikovat s námi přes internet, telefon, mobilní telefon nebo jiný prostředek dálkové komunikace. Prostřednictvím SERVIS 24 Vám umožňujeme využívat všechny naše služby, které si sjednáte a které jsou prostřednictvím SERVIS 24 dostupné. Podrobnosti o využívání služeb SERVIS 24, včetně technického zabezpečení a bezpečnostních prostředků, najdete v uživatelské příručce na www.csas.cz/priruckaSERVIS24. Služby SERVIS 24 můžete využívat, jen když Vám vedeme alespoň jeden platební účet. I když prostřednictvím SERVIS 24 můžete využívat více našich služeb, platíte za něj vždy jen jednu cenu, kterou Vám budeme odečítat z Vámi určeného účtu (hlavní/primární účet).

SERVIS 24 – Start můžete využívat, aniž bychom Vám vedli platební účet, nebo když máte platební účet pro osoby mladší 15 let.
SERVIS 24 – Start umožňuje využívat internetové a telefonní bankovnictví v omezeném rozsahu.

21.2 Může Váš SERVIS 24 využívat i někdo jiný?

SERVIS 24 mohou využívat i další osoby, pokud jsou uvedeny na formuláři podpisového vzoru k Vašemu účtu a pokud je v systému internetového bankovnictví k tomu zmocníte (uživatelé). Je nutné, abyste každého uživatele seznámili s podmínkami služeb SERVIS 24. Oprávnění uživatelů můžete kdykoli zrušit prostřednictvím služby SERVIS 24 nebo i tím, že zrušíte jejich oprávnění na formuláři podpisového vzoru. O zrušení svého oprávnění mohou tito uživatelé také požádat sami v naší pobočce.

21.3 Jak je pro Vás SERVIS 24 dostupný?

SERVIS 24 je pro Vás dostupný obvykle 24 hodin denně po 7 dní v týdnu. O eventuálním plánovaném přerušení dostupnosti služeb SERVIS 24 Vás vhodným způsobem předem informujeme. V odůvodněných případech ale můžeme poskytování služeb SERVIS 24 na potřebnou dobu přerušit i bez předchozího upozornění. O takovém přerušení Vás budeme informovat co nejdříve.

21.4 Kdy dochází k ukončení poskytování služeb SERVIS 24?

Poskytování služeb SERVIS 24 ukončíme Vám i všem uživatelům:
a) pokud bude zrušen účet, ze kterého platíte cenu za SERVIS 24, a Vy neurčíte jiný účet;
b) pokud ve lhůtě 120 dnů od přidělení bezpečnostních údajů pro služby SERVIS 24 těchto služeb Vy ani jiný uživatel nevyužijete (pokud v této lhůtě nevyužije služby SERVIS 24 jen některý uživatel, pak zanikne jen jeho oprávnění využívat SERVIS 24);
c) jakmile se hodnověrným způsobem dozvíme o úmrtí majitele účtu, jehož účet je spravován prostřednictvím SERVIS 24;
d) pokud to budeme povinni provést podle právních předpisů.

21.5 Co je služba e-faktura?

V rámci této služby umožníme Vám i všem uživatelům přijímání faktur nebo jiných dokladů v elektronické podobě do Vašeho internetového bankovnictví, a to od společností, jejichž seznam najdete v internetovém bankovnictví SERVIS 24. Aktivací služby e-faktura souhlasíte s tím, aby Vám tyto společnosti zasílaly faktury nebo jiné doklady elektronicky, abychom je o Vašem souhlasu informovali a pro potřeby e-fakturace jim předali Vaše identifikační údaje a číslo účtu. Svůj souhlas s vystavováním elektronických faktur a dalších dokladů můžete dát i přímo společnosti, která je uvedena v seznamu v internetovém bankovnictví SERVIS 24. Za správnost obsahu doručených faktur a za případné reklamace odpovídá společnost, která je vystavila.

22. BEZPEČNOST PŘI VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB SERVIS 24

Vám i každému dalšímu uživateli služeb SERVIS 24 přidělíme bezpečnostní údaje nebo bezpečnostní prostředky pro Vaši identifikaci a potvrzení oprávněnosti využití služeb SERVIS 24. Žádáme Vás, abyste technické prostředky, pomocí nichž využíváte služby SERVIS 24 (např. Váš počítač), vždy zabezpečovali proti případnému zneužití a při využívání těchto služeb postupovali v souladu s dále uvedenými bezpečnostními pokyny.

22.1 Co jsou to bezpečnostní údaje pro SERVIS 24?

Bezpečnostní údaje jsou jedinečné prvky, které umožňují přístup ke službám SERVIS 24. Přidělujeme je pouze Vám a Vámi zmocněným uživatelům. Pokud se dohodneme na korespondenčním předání bezpečnostních údajů, pošleme je Vám nebo jinému uživateli na adresu, kterou nám pro tyto účely sdělíte. Při jakémkoli poškození zásilky ji prosím nepřebírejte, požádejte doručovatele o sepsání zápisu o poškození zásilky a bezodkladně nás informujte. Bezpečnostní údaje si můžete převzít také osobně v příslušné pobočce. Ke zvýšení bezpečnosti přístupu k internetovému bankovnictví si můžete sjednat také zasílání přístupových SMS.

22.2 Jaké jsou bezpečnostní prostředky pro SERVIS 24?

Bezpečnostní prostředky jsou autorizační SMS nebo elektronický certifikát. Jde o jedinečné prvky, které Vám a jiným uživatelům přidělujeme pro ještě větší bezpečnost komunikace mezi námi. Pokud si nesjednáte elektronický certifikát, budeme Vaše pokyny ověřovat pomocí autorizační SMS. Bezpečnostními prostředky mohou být i námi vydané platební karty nebo Váš PIN kód.

Pokud si Vy nebo jiný Vámi zmocněný uživatel sjednáte elektronický certifikát, zavazujete se dodržovat licenční a další podmínky pro jeho používání. Po vydání elektronického certifikátu si prosím hned ověřte, zda přesně odpovídá Vašim údajům. Pokud ne, neprodleně nás o tom informujte. Elektronický certifikát můžete používat pro každý účet, přiřazený pod SERVIS 24. Jeho platnost je 1 rok. Na Vaši žádost můžeme jeho platnost ukončit i dříve. Platnost elektronického certifikátu pak zaniká nejpozději první pracovní den po obdržení Vaší žádosti. Pokud si Vy nebo jiný Vámi zmocněný uživatel sjednáte elektronický certifikát, nadále nemůžete využívat telefonní bankovnictví.

Předčasně ukončit platnost elektronického certifikátu můžeme také, pokud:
a) byl elektronický certifikát vydán na základě nepravdivých údajů nebo tyto údaje již nejsou platné;
b) porušíte jakoukoli povinnost vyplývající z jeho používání;
c) nám ohlásíte ztrátu, odcizení, zneužití či jiné neoprávněné užití Vašeho elektronického certifikátu nebo podezření na takové jednání;
d) se věrohodným způsobem dozvíme o úmrtí osoby, které byl vydán;
e) nám tuto povinnost ukládá právní předpis, příp. pravomocné správní nebo soudní rozhodnutí.

Za vydání a využívání elektronického certifikátu Vám budeme účtovat cenu podle aktuálního ceníku, viz www.csas.cz/cenik. Pokud
dojde k předčasnému ukončení platnosti elektronického certifikátu, neposkytujeme náhradu za zbývající řádné období, po které by zůstal elektronický certifikát v platnosti.

Elektronický certifikát vydáváme výhradně za účelem jeho využívání v souvislosti se službami SERVIS 24. Pokud ho použijete k jinému účelu, neneseme za takové použití odpovědnost.

22.3 Jak chránit bezpečnostní údaje a bezpečnostní prostředky?

Bezpečnostní údaje i bezpečnostní prostředky pečlivě chraňte před ztrátou, odcizením, zneužitím a jakýmkoli použitím třetí osobou. Současně Vás žádáme, abyste zabránili pozměnění nebo jinému nepovolenému zásahu, který by měnil povahu, účel nebo charakter vydaného bezpečnostního prostředku.

Ve vlastním zájmu nás neprodleně informujte o ztrátě, odcizení, zneužití nebo neoprávněném užití bezpečnostních údajů nebo bezpečnostních prostředků. Můžete tak učinit na naší bezplatné informační lince 800 207 207 (pro volání ze zahraničí na lince +420 956 777 956) nebo v kterékoli naší pobočce.

O nahlášení ztráty, odcizení, zneužití nebo neoprávněného užití bezpečnostních údajů nebo bezpečnostních prostředků Vám rádi poskytneme potvrzení. Je důležité, abyste při ohlášení sdělili veškeré důležité informace, které s nastalou situací souvisí. Po Vašem ohlášení učiníme veškerá nezbytná opatření, včetně zablokování služeb SERVIS 24, abychom zamezili jejich zneužití neoprávněnou osobou.

Služby SERVIS 24 omezíme také, pokud sami budeme mít důvodné podezření na zneužití nebo neoprávněné použití bezpečnostních údajů nebo bezpečnostních prostředků. O tom Vás neprodleně vhodným způsobem informujeme.

23. UZAVÍRÁNÍ SMLUV PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB SERVIS 24

23.1 Je možné přes SERVIS 24 také sjednávat smlouvy?

Prostřednictvím SERVIS 24 s námi můžete uzavřít smlouvy o bankovních službách nebo o námi nabízených finančních službách třetích osob, jejich změnách nebo jinak komunikovat. Přes internetové bankovnictví tak můžete pohodlně podat žádost nebo nabídku na uzavření smlouvy, případně přijmout naši nabídku. Pokud bude třeba v rámci služby SERVIS 24 nějaký dokument elektronicky podepsat, tak platí, že elektronický podpis osoby oprávněné jednat za Českou spořitelnu je generován za použití dat pro vytváření elektronického podpisu na základě certifikátu vystaveného interní certifikační autoritou naší banky. Vy se můžete elektronicky podepsat buď prostřednictvím autorizačního kódu, který Vám zašleme v autorizační SMS zprávě, nebo prostřednictvím Vašeho elektronického certifikátu.

Dohodli jsme se, že elektronické podpisy zmíněné v tomto článku považujeme za elektronické podpisy ve smyslu zákona o elektronickém podpisu.

23.2 Můžeme Vám pomocí SERVIS 24 poskytovat informace?

V prostředí SERVIS 24 Vám můžeme poskytovat informace, včetně našich obchodních sdělení. Pokud obchodní sdělení takto nechcete dostávat, můžete je kdykoli odmítnout přímo v nastavení SERVIS 24 nebo v kterékoli pobočce.

PLATEBNÍ SLUŽBY

24. OBECNÁ PRAVIDLA PRO HOTOVOSTNÍ PLATBY

24.1 Které druhy hotovostních plateb provádíme?

Na základě smlouvy o platebním účtu Vám umožníme:
a) vkládat hotovost u pokladen našich poboček ve stanovených měnách na účet v kterékoli bance v ČR;
b) vkládat hotovost prostřednictvím našich vkladových bankomatů s použitím karty na účet v českých korunách v kterékoli bance v ČR;
c) vybírat z účtu hotovost u pokladen našich poboček ve stanovených měnách s použitím našeho formuláře nebo soukromým šekem na námi vydaném tiskopisu;
d) vybírat hotovost z účtu v našich i cizích bankomatech v ČR i v zahraničí, pokud to Vaše karta umožňuje;
e) vybírat hotovost z účtu prostřednictvím karty v našich pobočkách, případně v jiných bankách v ČR i v zahraničí, které jsou k tomu technicky vybaveny, tzv. cash advance;
f) vybírat hotovost z účtu prostřednictvím karty při placení nákupu ve vybraných obchodech označených nápisem "Visa Cash Back" nebo "MasterCard/Maestro Cash Back".

24.2 Jak se ohlašuje výběr větších částek?

Pro bezpečí Vás i našich zaměstnanců držíme v pobočkách jen určité množství hotovosti. Proto je potřeba výběry peněz v hotovosti, které překračují určitou výši, nahlásit několik dní předem. Pokud plánujete vybrat větší částku hotovosti, oznamte nám to předem na tiskopisu o avízu nadlimitního výběru hotovosti, prostřednictvím elektronického formuláře na našich internetových stránkách www.csas.cz/nadlimitnivyber, případně jiným předem smluveným způsobem. Aktuální informace k limitům a lhůtám Vám sdělíme v jednotlivých pobočkách nebo na našich internetových stránkách www.csas.cz/pobocky. Pokud výběr vyšší částky neohlásíte s dostatečným časovým předstihem, nemusíme mít požadovanou hotovost v danou chvíli k dispozici.

Jestliže nám předem neoznámíte výběr peněz v konkrétní cizí měně, můžeme Vám v případě výjimečného nedostatku bankovek v této měně nabídnout vyplacení požadované částky nebo její části v jiné (náhradní) měně.

25. OBECNÁ PRAVIDLA PRO BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY

25.1 Na základě jakých platebních příkazů provádíme bezhotovostní platby?

Bezhotovostní platby provádíme na základě:
a) jednorázových příkazů k:
– úhradě ve formě jednotlivého nebo hromadného příkazu;
– úhradě do zahraničí (včetně úhrad SEPA);
– výplatě hotovosti (např. příjemce získává hotovost prostřednictvím poštovní poukázky typu B);
b) trvalých příkazů k:
– úhradě nebo k regulaci zůstatku (tzv. sweep);
– úhradě do zahraničí;
– výplatě v hotovosti (např. příjemce získává hotovost prostřednictvím poštovní poukázky typu B);
c) souhlasů s inkasem:
– jednorázový příkaz k inkasu ve formě jednotlivého nebo hromadného příkazu;
– trvalý příkaz k inkasu.

25.2 Co je souhlas s inkasem?

Na základě Vašeho souhlasu s inkasem si příjemce platby zažádá o úhradu částky z Vašeho účtu (inkaso) a my mu částku odešleme. Souhlas s inkasem je potřeba udělit nám nebo příjemci platby, kterému vedeme účet a se kterým jsme sjednali podmínky provádění inkas v jeho prospěch. Jestliže svůj souhlas udělíte jinému příjemci platby či jeho bance a nám ho neoznámíte, je tento souhlas vůči nám neúčinný a inkaso neprovedeme. Pokud se nedohodneme jinak, musí každý Váš souhlas s inkasem stanovit také maximální částku, která může být v průběhu stanoveného období (např. kalendářního měsíce) inkasována z Vašeho účtu.

V zájmu zachování plynulého provádění plateb můžeme na základě požadavku příjemce platby provést hromadnou změnu bankovního spojení účtu příjemce i dalších identifikačních údajů platby. Příjemce platby nebo banku příjemce platby můžeme informovat o Vašem souhlasu s inkasem a o změnách takového souhlasu.

26. VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU

26.1 Jak vyplnit platební příkaz?

Při vyplňování platebních příkazů postupujte podle pravidel uvedených v Informaci České spořitelny, a.s., k platebním službám – Soukromá klientela, kterou najdete na našich internetových stránkách www.csas.cz/platebnisluzby nebo Vám ji poskytneme v našich pobočkách. Dovolujeme si Vás upozornit, že neověřujeme správnost údajů, které nám při předání platebního příkazu poskytnete.

26.2 Jak podat platební příkaz?

Platební příkaz nám můžete předat některým z následujících způsobů:
a) na našem formuláři nebo na jiném tiskopisu s náležitostmi platebního příkazu, a to:
– předáním u přepážky v pobočce;
– vhozením do sběrného boxu;
– doručením poštou nebo kurýrem;
b) využitím karty přes bankomat nebo platbomat;
c) zaplacením kartou u obchodníka nebo přes internet;
d) přes SERVIS 24 – služby internetového a telefonního bankovnictví;
e) jiným způsobem, který máme v nabídce a který si s námi sjednáte.

26.3 Jaké jsou podmínky pro přijetí platebních příkazů?

Váš platební příkaz přijmeme za předpokladu, že:
a) bude určitý, srozumitelný a bude obsahovat všechny povinné údaje;
b) předáte ho ve stanovené lhůtě;
c) na účtu bude v době provedení příkazu dostatek peněz k provedení platby;
d) částka platby nepřevýší horní hranici dohodnutých limitů;
e) bude splňovat další zákonné a dohodnuté podmínky.

27. BEZPEČNOSTNÍ LIMITY PRO PLATBY A VÝBĚRY

Bezpečnostní limity pro platby a výběry jsou uvedeny v Informaci České spořitelny, a.s., k platebním službám – Soukromá klientela, kterou najdete na našich internetových stránkách www.csas.cz/platebnisluzby nebo Vám ji poskytneme v našich pobočkách.

28. ODSOUHLASENÍ A ODVOLÁNÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU

28.1 Jak můžete udělit souhlas s provedením platby?

K provedení platby potřebujeme dostat Váš souhlas dohodnutým způsobem nejpozději při doručení platebního příkazu, pokud se nedohodneme jinak. Udělením Vašeho souhlasu považujeme Váš platební příkaz za autorizovaný.

Souhlas s provedením platebního příkazu můžete udělit:
a) písemně – platební příkaz provedeme, jestliže se podpis na něm shoduje se vzorovým podpisem. Pokud nemáme vzorový podpis k dispozici nebo se podpisy neshodují, platební příkaz neprovedeme, ledaže by nám bylo jiným způsobem prokázáno, že se jedná o podpis osoby, která je oprávněna souhlas s provedením platebního příkazu udělit;
b) přes internetové nebo telefonní bankovnictví – použitím nebo sdělením přidělených bezpečnostních údajů anebo bezpečnostních prostředků. Takto můžete také vyjádřit svůj souhlas s provedením platby, k níž nám byl platební příkaz předán jinak než přes SERVIS 24 (např. z podnětu nebo prostřednictvím příjemce platby). U telefonního bankovnictví považujeme za udělení souhlasu s provedením platby Vaše ústní vyjádření souhlasu, příp. potvrzení volby v automatické hlasové službě. Udělením souhlasu s provedením platby je i Vaše ústní vyjádření souhlasu v případě, že zadáváte přes telefonního bankéře platbu za vybrané služby a nejste uživatelem internetového nebo telefonního bankovnictví;
c) při použití platební karty:
– zadáním PIN anebo podpisem dokladu vystaveného výplatním nebo prodejním místem při provedení platby nebo přiložením bezkontaktní karty k příslušnému zařízení, případně kombinací těchto způsobů;
– v bankomatu nebo platbomatu zadáním PIN;
– při platbě kartou přes internet nám udělujete svůj souhlas s jejím provedením tak, že na příslušné internetové stránce zadáte požadované údaje uvedené na Vaší platební kartě. Pokud je k provedení platby vyžadováno také zadání jednorázově vytvořeného údaje, je vyjádřením Vašeho souhlasu zadání údajů na kartě společně s tímto jednorázově vytvořeným údajem;
– při platbě prováděné z podnětu příjemce, například za účelem úhrady ceny za Vámi objednávané zboží nebo služeb od tohoto příjemce, udělujete svůj souhlas s úhradou ceny, a tím i s provedením platby, sdělením příslušných dat uvedených na Vaší kartě tomuto příjemci;
d) při použití dalších bezkontaktních platebních prostředků (např. debetní nálepka, bezkontaktní karta v mobilu) vyjádříte souhlas s provedením platby přiložením bezkontaktního platebního prostředku k příslušnému zařízení, případně i zadáním PIN;
e) v případě inkas také poskytnutím souhlasu příjemci platby, kterému vedeme účet a se kterým jsme sjednali podmínky provádění inkas v jeho prospěch.

28.2 Jak můžete odvolat platební příkaz nebo souhlas s jeho provedením?

Platební příkaz, případně souhlas s jeho provedením, můžete odvolat, dokud jej nepřijmeme podle článku 29.1. V případě, že je sjednána odložená splatnost platebního příkazu, můžete ho odvolat do uplynutí provozní doby, která předchází okamžiku přijetí Vašeho platebního příkazu, respektive souhlasu s jeho provedením.

Pokud nám byl platební příkaz předán z podnětu nebo prostřednictvím příjemce Vaší platby, můžete svůj souhlas s provedením takové platby odvolat pouze do konce provozní doby dne, který předchází požadovanému dni odepsání peněz z Vašeho účtu. Souhlas ale nelze odvolat poté, co už byla platba z Vašeho účtu předána příjemci.

V případě trvalých platebních příkazů k úhradě nebo k inkasu můžete svůj platební příkaz nebo souhlas s provedením platby
k dosud neprovedeným platbám odvolat kdykoli do konce provozní doby dne, který předchází dni určenému pro odepsání peněz nebo odeslání žádosti o inkaso z Vašeho účtu.

Pokud Vám umožníme odvolání platebního příkazu i po uplynutí lhůty pro jeho odvolání, nezaručujeme, že platbu bude možné vždy zrušit a peníze Vám vrátit. V těchto případech Vám můžeme účtovat cenu podle našeho ceníku a poplatky třetích stran, včetně našich nákladů vzniklých z rozdílů měnových kurzů, a to i když se platbu nepodaří zrušit.

28.3 Je možné vrácení už provedeného inkasa?

Jestliže v okamžiku předání souhlasu s inkasem nebyla stanovena přesná částka platby a současně částka platby převyšuje částku, kterou jste vzhledem k okolnostem mohli rozumně očekávat, můžete požadovat vrácení odepsané částky ve lhůtě 8 týdnů ode dne, kdy byly peníze odepsány z Vašeho účtu. To neplatí pro případy neočekávané změny směnného kurzu, pokud byl použit referenční směnný kurz, na jehož použití jsme se dohodli.

Toto právo však nemáte, jestliže nám souhlas s platbou udělíte přímo a zároveň Vám byla informace o přesné částce platby naší bankou nebo příjemcem platby poskytnuta nebo zpřístupněna dohodnutým způsobem nejméně 4 týdny před přijetím platebního příkazu.

Pokud požádáte o vrácení částky Vámi odsouhlasené platby, můžeme od Vás požadovat veškeré informace a doklady o splnění podmínek pro vrácení platby. Do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti Vám buď příslušnou částku vrátíme, anebo její vrácení odmítneme a současně Vám sdělíme důvody odmítnutí.

Pokud jste příjemcem inkasované částky, můžeme po Vás požadovat informace a doklady nutné k posouzení, jestli jsou splněny podmínky pro její vrácení plátci. Pokud budou podmínky pro vrácení částky platby splněny, můžeme z Vašeho účtu odepsat příslušné peníze za účelem jejich vrácení plátci. Pokud to nebude možné pro nedostatek peněz na Vašem účtu, můžeme Vás vyzvat k úhradě chybějících peněz v přiměřené lhůtě. Po uplynutí této lhůty odečteme peníze z Vašeho účtu, i když tím na něm vznikne nepovolený záporný zůstatek (nepovolené překročení). Ten by pak byl úročen podle našeho ceníku, který naleznete na www.csas.cz/cenik. V případě nepovoleného překročení můžeme účtovat i smluvní pokutu uvedenou v našem ceníku.

29. PROVÁDĚNÍ PLATEB

29.1 Kdy považujeme platební příkaz za přijatý?

Platební příkazy nám můžete doručit v naší provozní době v pracovních dnech. Vymezení pracovních dnů a provozních dob naleznete v Informaci České spořitelny, a.s., k platebním službám – Soukromá klientela, kterou najdete na našich internetových stránkách www.csas.cz/platebnisluzby nebo Vám ji poskytneme v našich pobočkách. Pokud platební příkaz podáte mimo naši provozní dobu, přijmeme ho ke zpracování na začátku provozní doby dalšího pracovního dne.

Platební příkaz zpravidla považujeme za přijatý v okamžiku, kdy ho během provozní doby obdržíme. Pokud máme platební příkaz provést až po splnění určitých podmínek nebo na konci určitého období (odložená splatnost platebního příkazu), považujeme platební příkaz za přijatý až tímto okamžikem.

Jestliže obdržíme platební příkaz a na účtu v tu chvíli není dostatek peněz, považujeme ho za přijatý až v okamžiku, kdy na účtu potřebné peníze jsou. Pokud však nebudou peníze k dispozici nejpozději do konce lhůty pro opakované zúčtování uvedené v článku 30.3, provedení platebního příkazu odmítneme.

29.2 Jaké jsou lhůty pro provádění plateb?

Lhůty k provedení Vašeho platebního příkazu se počítají od okamžiku jeho přijetí. Tyto lhůty naleznete v Informaci České spořitelny, a.s., k platebním službám – Soukromá klientela, kterou najdete na našich internetových stránkách www.csas.cz/platebnisluzby nebo Vám ji poskytneme v našich pobočkách.

Rychlost provedení platby ovlivňují i státní svátky v České republice nebo v zahraničí a také způsob předání platebního příkazu. Konečné připsání platby ve prospěch účtu příjemce závisí také na lhůtách zpracování a provozní době banky příjemce. Informace o provedení platebního příkazu se na Vašem účtu objeví nejpozději následující pracovní den.

29.3 Může dojít k pozdržení plateb ze zahraničí a v cizích měnách v ČR?

U došlých plateb zahraničního platebního styku provádíme kontrolu úplnosti údajů o plátci. Pokud budou na platebním příkazu údaje o plátci neúplné, může dojít ke zdržení platby kvůli dodatečnému zjišťování údajů anebo k vrácení platby zahraničnímu poskytovateli platebních služeb. Toto zdržení se nepočítá do lhůt pro provedení platby.

29.4 Co můžeme odečíst z převáděné částky?

Z převáděné částky můžeme odečíst naši cenu za provedení platby, a to i před jejím připsáním na Váš účet.

29.5 Jak Vás informujeme o provedených platbách?

Informace o provedených platbách Vám poskytujeme na výpisech z účtu, které si sjednáte u příslušného účtu. Na vyžádání Vám informace o provedených platbách za předchozí kalendářní měsíc bezplatně zpřístupníme také v kterékoli pobočce.

30. ODMÍTNUTÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU

30.1 Kdy musíme odmítnout provedení Vašeho platebního příkazu?

V případě, že nejsou splněny všechny podmínky pro provedení Vašeho platebního příkazu uvedené v článku 26.3, musíme jeho provedení odmítnout. Pokud nám dáte hromadný platební příkaz, ale všechny položky není možné provést pro nedostatek peněz, provedeme pouze část hromadného platebního příkazu, přičemž můžeme určit pořadí jednotlivých plateb a zbývající odmítneme. Stejně můžeme postupovat, pokud obdržíme více platebních příkazů, u kterých nastal stejný okamžik přijetí.

30.2 Jak získáte informaci o odmítnutí platebního příkazu?

Informaci o odmítnutí platebního příkazu v českých korunách v rámci ČR Vám budeme zasílat v případech a způsobem sjednaným ve smlouvě o účtu. Jinak se o neprovedení příkazu dozvíte na výpisu z účtu.

Informaci o odmítnutí platebního příkazu můžete také zjistit:
a) v naší pobočce, pokud jste příkaz vhodili do sběrného boxu, podávali u přepážky v naší pobočce nebo přes bankomat nebo platbomat;
b) na telefonní lince 956 777 956, pokud jste příkaz zadali přes služby SERVIS 24;
c) samostatným ověřením v internetovém bankovnictví SERVIS 24 nebo jiné obdobné službě;
d) jiným individuálně sjednaným způsobem.

O odmítnutí příkazu v cizí měně nebo do zahraničí Vás budeme informovat také avízem o neprovedení platby, které Vám předáme takto:
a) u platebních příkazů podaných u přepážky naší pobočky Vám avízo zašleme na sjednanou adresu; pokud jste si adresu nesjednali, pošleme ho na některou z adres vedených u účtu. Jestliže máte sjednáno přebírání oznámení nebo výpisů osobně v pobočce, předáme Vám avízo při Vaší nejbližší návštěvě. Pokud na platebním příkazu uvedete číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu, tak Vás o neprovedení platebního příkazu můžeme informovat i prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailové zprávy;
b) u příkazů podaných přes internetové bankovnictví SERVIS 24 Vám avízo zašleme formou, kterou si zvolíte při zadávání příkazu.
Zároveň bude kdykoli k nahlédnutí v přehledu avíz.

30.3 Jak provádíme opakované zúčtování platebního příkazu při nedostatku peněz?

Pokud zadáte platební příkaz v českých korunách na účty v českých bankách, ale na Vašem účtu nebude v den splatnosti dost peněz, budeme provádět opakované zúčtování příkazu k platbě nebo inkasu takto:
a) u příkazů a inkasních plateb z osobního, sporožirového nebo obdobného účtu probíhá opakování 3 pracovní dny po sobě po dni
splatnosti. Platby SIPO mají pouze jedno opakování, a to 20. – 22. den v měsíci s ohledem na pracovní dny. Inkasní platby, kdy účtem příkazce je sběrný účet vedený naší bankou, nemají opakované zúčtován;
b) u příkazů z běžného účtu probíhá opakování několikrát v den splatnosti;
c) u inkasní platby z běžného účtu probíhá opakování následující 3 pracovní dny po sobě po obdržení žádosti o inkaso.

Pokud zadáte platební příkaz do zahraničí a v cizích měnách v ČR, ale na Vašem účtu nebude v den splatnosti dost peněz, budeme provádět opakované zúčtování několikrát v den splatnosti.

Při opakovaném zúčtování platby provedeme Váš příkaz s datem splatnosti ke dni zpracování. K případnému přepočtu měny použijeme kurz platný v čase zpracování. Po uplynutí dohodnuté lhůty již platební příkaz neprovedeme, můžete ho ale zadat znovu. Opakované zúčtování se neprovádí u platebních příkazů provedených prostřednictvím karty v prodejním místě, to znamená, že pokud se v obchodě platba kartou nepodaří ihned, částka se později už z účtu neodepíše.

31. NESPRÁVNĚ PROVEDENÉ NEBO NEAUTORIZOVANÉ PLATBY

31.1 Kdo nese odpovědnost za nesprávně provedenou platbu?

Pokud platba z Vašeho účtu není řádně a včas připsána na účet banky příjemce, zajistíme její dodatečné řádné provedení a uvedeme Váš účet do stavu, jako kdybychom platbu provedli řádně a včas. Než bude taková dodatečná platba připsána na účet banky příjemce, můžete ji zrušit a my Váš platební účet uvedeme do původního stavu.

Pokud obdržíme platbu na Váš účet a nepřipíšeme ji na tento účet řádně a včas, zajistíme její dodatečné řádné připsání a uvedeme Váš účet do stavu, jako kdybychom platbu připsali řádně a včas.

Pokud jste příjemcem inkasované částky, odpovídáme za správné a včasné předání příkazu k jejímu provedení bance plátce.
Pokud jste plátcem inkasa, odpovídáme za řádné a včasné provedení platby za předpokladu, že platební příkaz obdržíme od banky příjemce řádně a včas.

31.2 Kdo nese odpovědnost za neautorizovanou platbu?

Pokud proběhne platba bez Vašeho souhlasu, vrátíme Vám peníze na účet nebo v hotovosti co nejdříve poté, co nám takovou neautorizovanou platbu oznámíte.

Peníze Vám nejsme povinni vrátit zčásti nebo zcela v následujících případech:
a) ztráta byla způsobena použitím Vašeho ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku, případně jeho zneužitím, a z Vaší strany nebyla zajištěna ochrana jeho jedinečných bezpečnostních prvků; v tomto případě nesete ztrátu do částky odpovídající 150 EUR;
b) ztráta byla způsobena tím, že při používání platebního prostředku Vámi nebo Vaším zmocněncem byla úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušena povinnost používat platební prostředek v souladu se sjednanými podmínkami, zejména povinnost přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu jedinečných bezpečnostních prvků platebního prostředku, nebo povinnost bez zbytečného odkladu oznámit nám ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití platebního prostředku; v tomto případě nesete ztrátu v plné výši.

Ztrátu Vám však uhradíme i ve výše uvedených případech, pokud ztráta peněz vznikla poté, co nám byla oznámena ztráta, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Vašeho platebního prostředku, nebo pokud jsme Vám nezajistili vhodné prostředky pro oznámení takové ztráty, odcizení, zneužití nebo neautorizovaného použití platebního prostředku.

Pokud by ale byla ztráta způsobena Vaším podvodným jednáním, vždy nesete ztrátu v plné výši.

31.3 Jak můžete reklamovat nesprávnou nebo neautorizovanou platbu?

Reklamaci neautorizované nebo nesprávně provedené platby uplatněte ihned poté, co se o ní dozvíte, nejpozději však do 13 měsíců ode dne odepsání peněz z Vašeho účtu. Po této lhůtě naše povinnosti podle článků 31.1 a 31.2 těchto obchodních podmínek zanikají.

Při uplatnění reklamace je nezbytné, aby nám byla z Vaší strany poskytnuta veškerá součinnost a předloženy dostupné doklady, které se vztahují k reklamované platbě.

Bez ohledu na to, zda za nesprávně provedenou platbu odpovídáme, nebo ne, na Vaši žádost vyvineme veškeré možné úsilí vedoucí k vyhledání platby. O výsledku našeho šetření Vás budeme informovat.

ZÁVĚREM

31.4 Co když chybně uvedete číslo účtu nebo kód banky?

Číslo platebního účtu příjemce a identifikační kód jeho banky je jedinečným identifikátorem příjemce. Pokud uvedete nesprávný jedinečný identifikátor příjemce, neneseme za danou platbu odpovědnost, a to platí i tehdy, jestliže uvedete i další údaje o příjemci. Přesto se budeme snažit, aby Vám peníze byly vráceny. Protože by se ale nejednalo o pochybení na naší straně, můžeme po Vás požadovat za vrácení peněz cenu podle našeho aktuálního ceníku. Platby, které jsou zaslány na neexistující číslo účtu, se zpravidla automaticky vrátí na Váš účet.

31.5 Co je opravné zúčtování?

Pokud při platbě v české měně v rámci České republiky neprovedeme Váš platební příkaz ve správné výši nebo na správný účet, jsme povinni naši chybu opravit tzv. opravným zúčtováním a uvést zúčtování do souladu s Vaším příkazem.

ZÁVĚREM

32.1 Jak jsou Vaše peníze pojištěny?

Ze zákona máte pojištěny peníze v české i cizí měně, včetně úroků na Vašich osobních, sporožirových, běžných, spořicích, vkladových nebo termínovaných účtech, na vkladních knížkách na jméno a dalších vkladech vedených na jméno. Podmínkou pojištění je, že jste jako vkladatelé řádně identifikováni, tj. musí být uvedeno Vaše jméno, příjmení, adresa, rodné číslo (pokud nebylo přiděleno, pak datum narození).

Naše banka se účastní systému pojištění vkladů, který provozuje Fond pojištění vkladů. Pokud bychom nebyli schopni Vám vyplatit Vaše peníze, Fond pojištění vkladů Vám na určených výplatních místech vyplatí náhradu za Vaše pojištěné vklady. Výše náhrady se vyplácí nejvýše do částky přepočtu 100 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu ze všech jejích vkladů u jedné banky.

Pro výpočet náhrady se sečtou všechny pojištěné pohledávky z Vašich vkladů, včetně Vašich podílů na účtech vedených pro dva a více spolumajitelů a včetně úroků. Výpočet a výplata náhrady se provádí v české měně ke dni zahájení plateb, přepočet na českou měnu se provádí podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni, kdy Fond pojištění vkladů obdržel oznámení o neschopnosti banky dostát svým závazkům.

32.2 Odkdy tyto obchodní podmínky platí?

Ve vztahu ke spotřebitelům nahrazují tyto obchodní podmínky od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s., ze dne 15. 7. 2002 ve znění pozdějších změn a Sdělení České spořitelny, a.s., k platebním službám a účtům – Soukromá klientela.

Tímto si s Vámi sjednáváme, že práva a povinnosti ze smluv o našich službách, na které se vztahují tyto obchodní podmínky, se ode dne 1. 1. 2014 řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Pokud máte jakýkoli dotaz, rádi Vám ho zodpovíme na naší bezplatné informační lince 800 207 207 (pro volání ze zahraničí na lince +420 956 777 956) nebo v kterékoli pobočce.


ZÁKLADNÍ INFORMACE O BANCE

Česká spořitelna, a.s.
sídlo Praha 4, PSČ: 140 00, Olbrachtova 1929/62
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
IČ0: 45244782
DIČ: CZ 699001261

Kontaktní údaje:
informační linka banky: 800 207 207
pro volání ze zahraničí: +420 956 777 956
e-mail: csas@csas.cz, internetové stránky: www.csas.cz

Ombudsman Finanční skupiny České spořitelny:
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
ombudsman@csas.cz, tel.: 956 717 718

Kód banky pro účely platebního styku: 0800
BIC/SWIFT kód banky: GIBACZPX
Telex: 121010 spdb c, 121624 spdb c, 121605 spdb c
Reuters: SPOPsp.PR

Orgán dohledu:
Česká národní banka, sídlo Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Hlavní předmět podnikání:
Poskytování bankovních služeb na základě bankovní licence dle
zákona o bankách, která obsahuje také oprávnění poskytovat
investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.


Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 26.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,030 - -0,04%
USD 21,902 + 0,74%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster