800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Pojištění rodinného domu on-line

Pojištění rodinného domu  [nové okno]poskytuje pojistnou ochranu proti živelním pojistným nebezpečím jako jsou požár, povodeň, záplava, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromu, voda unikající z vodovodního zařízení nebo médium vytékající z hasicích zařízení, přetlak nebo zamrznutí kapalin v potrubí nebo v topných tělesech apod., krádeži, loupeži, vandalismu, nárazu dopravního prostředku nebo jeho nákladu či aerodynamickému třesku. Rozsah pojištění může dále zahrnovat i řadu dalších méně obvyklých nebezpečí – např. mechanické poškození vnějšího pláště budovy jakýmkoli zvířetem či havárii rozvodů. Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti za újmu, která je s vlastnictvím domu neodmyslitelně spojena.

Předmět pojištění:

 • trvale obývaný rodinný dům, který je zachovalý a udržovaný a je ve vlastnictví občana (i rodinný dům ve výstavbě)
 • vedlejší objekty, které jsou zachovalé a udržované (hospodářské budovy, garáže, bazény, ploty, chodníky) a jsou umístěné na pozemku příslušejícím k rodinnému domu
 • movité předměty – stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám nebo údržbě pojištěného rodinného domu nebo vedlejších objektů a dočasné objekty zařízení staveniště

Výhody pojištění rodinného domu

Perfektní pojistná ochrana:

 • všechna živelní nebezpečí (včetně následného vniknutí atmosférických srážek a dalších následných škod vzniklých v přímé souvislosti s pojistnou událostí) jsou automaticky zahrnuta již v základní variantě pojištění, a to bez obvyklých výluk či omezení limitem plnění
 • bez příplatku pojistného je zahrnuto i pojištění elektromotorů proti zkratu nebo přepětí
 • plnění v nových cenách prací i materiálů, aktuálních v době vzniku škody
 • pojistné podmínky jsou přehledné a srozumitelné
 • na opravu či znovupořízení postižené nemovitosti nebude muset klient čerpat nákladný úvěr nebo použít vlastní peněžní prostředky.
 • obě varianty pojištění plně odpovídají požadavkům pro případné zajištění úvěru

Komplexní:

 • budovy a ostatní stavby jsou vždy pojištěny včetně všech stavebních součástí a příslušenství a také včetně přípojek inženýrských sítí

Přizpůsobivé pojištění

 • výběr ze dvou variant KOMFORT/PRIMA dle pojistných nebezpečí a výší limitu plnění
 • nehrozí podpojištění (jde o riziko snížení pojistného plnění z důvodu chybně nastavené pojistné částky)
 • široká nabídka praktických připojištění

Jednoduché sjednání

 • pojištění vedlejších objektů (mohou být i ve výstavbě) na pozemku příslušejícím k rodinnému domu se sjednává bez nutnosti jejich specifikace  a oceňování; výši limitu plnění si může klient zvolit přesně podle svých potřeb a možností

Praktické – domácí asistence

 • automaticky a zdarma k variantě KOMFORT (samostatně nelze asistence sjednat)
 • pro případ náhlé poruchy nebo havárie (nouzová situace) služby zámečníka, instalatéra, elektrikáře, plynaře, topenáře, sklenáře
 • dva asistenční zásahy/rok; limit na asistenční zásah je 2 000 Kč

Vstřícná spoluúčast

 • 1 000 Kč nebo 3 000 Kč (10% sleva)
 • 5 000 Kč (15% sleva).
 • Pro riziko povodně a záplavy se sjednává spoluúčast 1 % z celkové výše pojistného plnění, min. však 10 000 Kč.

 

Varianty pojištění

Varianta KOMFORT PRIMA
Pojistná nebezpečí
 • živelní pojistná nebezpečí – požár a jeho průvodní jevy; výbuch; přímý úder blesku; povodeň nebo záplava; vichřice; krupobití; sesouvání pudy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin; zemětřesení; tíha sněhu nebo námrazy; působení kouře; zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu; náraz dopravního prostředku, jeho části nebo nákladu; pád stromu, stožáru nebo jiných věcí; vodovodní nebezpečí
 • pojištění elektromotorů (zkrat, přepětí)
 • krádež s překonáním překážky nebo loupež
 • vandalismus – úmyslné poškození či zničení věci (zjištěný i nezjištěný vandal)
 • dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti
 • podpětí v elektrorozvodné síti
 • zatečení atmosférických srážek
 • aerodynamický třesk
 • mechanické poškození zateplení pláště budovy jakýmkoli zvířetem
 • únik vody (vodné, stočné)
 • havárie rozvodů
 • živelní pojistná nebezpečí
 • pojištění elektromotorů (zkrat, přepětí)

 

Přehled limitů plnění

Vybrané skupiny věcí a pojistná nebezpečí Limity plnění ve variantě KOMFORT Limity plnění ve variantě PRIMA
Elektromotory (plnění ze všech PU vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku) 10 000 Kč 10 000 Kč
Movité předměty (potřebné k výstavbě, opravám nebo údržbě pojištěné jednotky) 70 000 Kč 35 000 Kč
Stavební součásti a příslušenství staveb sloužící k podnikatelské činnosti (firemní štíty, reklamní tabule, markýzy) 50 000 Kč 25 000 Kč
Nezjištěný vandal (plnění ze všech PU vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku) 30 000 Kč -
Přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti nebo podpětí v elektrorozvodné síti (plnění ze všech PU vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku) 30 000 Kč -
Zatečení atmosférických srážek (plnění ze všech PU vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku) 20 000 Kč -
Mechanické poškození zateplení vnějšího pláště jakýmkoli zvířetem (plnění ze všech PU vzniklých v průběhu jednoho roku) 20 000 Kč -
Únik vody v důsledku pojistné události způsobené vodovodní škodou – vodné a stočné (plnění ze všech PU vzniklých v průběhu jednoho roku) 20 000 Kč -
Havárie rozvodů (nad rámec havárie rozvodu vodovodních zařízení způsobené přetlakem nebo zamrznutím vody v nich) 5 000 Kč -
Odcizení zabudovaného příslušenství jednotky před kolaudací či počátkem užívání bytu 100 000 Kč až 350 000 Kč* -
přiměřené náklady vynaložené na úklid a úpravu pozemku náležejícího k hlavní budově (po živelní události) 10000 Kč  

*Podle způsobu zabezpečení RD a místa, odkud bylo instalované příslušenství odcizeno.

 

Doporučená připojištění a jejich účel

Připojištění K čemu klientovi slouží
Pojištění vedlejších objektů (budov a staveb náležejících k rodinnému domu)

Pojištění se vztahuje na vedlejší objekty, které jsou zachovalé a udržované (hospodářské budovy, samostatně stojící garáž, kolna, altán, bazény, pergola, studna, ploty, chodníky) a jsou umístěné na pozemku příslušejícím k rodinnému domu. Nevztahuje se na skleníky! Limit pojistného plnění až do výše 500 tis. Kč.

 

Pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti

Pojištění kryje újmy způsobené třetím osobám, za něž nese pojištěný odpovědnost jako majitel nemovitosti (požár rozšířený na sousední majetek, újma způsobená pádem uvolněné střešní krytiny, pádem vrstvy sněhu, pád stromu na sousedovu nemovitost, zahrnuje i újmy způsobené při stavebních pracích, čištění a úklidu chodníku apod.). Z tohoto pojištění jsou hrazeny újmy způsobené na zdraví nebo na životě, újmy vzniklé na věci nebo jiné majetkové újmy (finanční) a dále náklady nutné k právní ochraně pojištěného apod. Limit pojistného plnění až do výše 15 mil. Kč.

 

Pojištění skel (pevně spojených s nemovitostí)

Připojištění rozšiřuje pojistnou ochranu skel nad rámec sjednané varianty pojištění. Předmětem pojištění jsou skla osazená ve vnějších stavebních otvorech (např. okna, lodžie, terasy) včetně nalepených snímačů zabezpečovacích zařízení a nalepených fólií a skla osazená v pevně zabudovaných stavebních součástech a příslušenstvích (např. dveřní výplně, zrcadla a skla osazená ve vestavěném nábytku, zrcadlové stěny, reklamní tabule). Jde o rozšíření pojistné ochrany v rozsahu ALL RISKS (tzn. všechna pojistná nebezpečí) Nevztahuje se na skleníky! Limit pojistného plnění až do výše 70 tis. Kč.

 

Připojištění elektronických a strojních zařízení Připojištění rozšiřuje pojistnou ochranu nad rámec sjednané varianty pojištění – pro soubor stacionárních elektronických zařízení (např. EZS, EPS, zařízení pro měření a regulaci, anténní a satelitní elektronika, komunikační systémy, zvonky a telefony, kamery, řídící jednotky inteligentních domů, čidla vlhkosti, časové spínače, ovládání energetických systémů,….) a strojních zařízení (např. kotel, klimatizace, tepelné čerpadlo, ponorné čerpadlo, elektrický pohon garážových vrat,…), která tvoří stavební součást či příslušenství pojištěné budovy nebo stavby a slouží jejímu provozu. Limit pojistného plnění až do výše 150 tis. Kč.

 

Pojistné podmínky:

 

Sjednejte si Pojištění rodinného domu on-line ihned přes internet.  [nové okno]

 

 

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster