800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Pojištění domácnosti on-line

Pojištění domácnosti [nové okno] ochrání vybavení Vašeho bytu a věci osobní potřeby proti všem důležitým nebezpečím – veškerým živelním událostem, krádeži, loupeži i vandalismu. Můžete se pojistit i proti speciálním rizikům, jako je dočasné přepětí nebo podpětí v síti, rozbití skla z jakékoli příčiny, porucha chladicího zařízení nebo havárie rozvodů. Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti – pro případ, že chvilkovou neopatrností vytopíte sousedy či Váš pes způsobí škodu.

Předmět pojištění

 • movité předměty, které tvoří soubor zařízení bytu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračka apod.) a věci osobní potřeby (audiovizuální a výpočetní technika, foto technika, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení atd.)
 • cizí věci, které členové domácnosti oprávněně užívají (např. věci v leasingovém nájmu, vypůjčené věci, věci sloužící k výkonu povolání)
 • příslušenství a stavební součásti bytu, které přiléhají k vnitřním prostorám bytu nebo nebytového prostoru (vestavěný nábytek, kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů, plovoucí podlaha, obklady stěn a stropů, tapety, malby apod.)

 

Proč klient potřebuje pojištění domácnosti

Pojištění se týká škod vzniklých:

 • ve Vašem bytě a jeho příslušenství (např. balkon, lodžie, kůlna)
 • v uzamykatelných nebytových prostorách domu, které výlučně užíváte (např. sklepní kóje, garáž)
 • ve společných nebytových prostorách domu (kočárek, invalidní vozík)
 • uvnitř oploceného pozemku příslušejícího k budově, ve které se nachází byt (např. zahradní nábytek, dětská skluzavka, zahradní dekorace)

Pojištění se dále vztahuje i na škody vzniklé na území ČR, jde například o:

 • loupežné přepadení
 • krádež uzamčeného jízdního kola před obchodem
 • krádež věcí odložených v uzamčené skříňce v zaměstnání, na sportovišti apod.
 • věci vnesené do ubytovacího zařízení (např. hotelu, penzionu, ubytovny, koleje)
 • věci předané za účelem poskytnutí služby, např. do opravny nebo čistírny, byly-li postiženy některým z živelních nebezpečí
 • cizí věci, které členové domácnosti oprávněně užívají (např. vypůjčené věci či pracovní notebook)
 • pojištění zahrnuje i škody vzniklé jinde než v místě pojištění – na věcech, které měl pojištěný na sobě nebo u sebe, na věcech odložených na místě určeném nebo obvyklém (např. po dobu návštěvy nákupního, ubytovacího, sportovního nebo zdravotnického zařízení),

Výhody pojištění domácnosti

Perfektní pojistná ochrana:

 • všechna obvyklá nebezpečí jsou zahrnuta již v základní variantě pojištění
 • vztahuje se i na škody vzniklé jinde než v místě pojištění (včetně krádeže a loupeže)
 • plnění v nových cenách aktuálních v době vzniku škody
 • pojistné podmínky jsou přehledné a srozumitelné
 • pojištění domácnosti zajistí klientovi náhradní ubytování, stane-li se byt následkem pojistné události neobyvatelným

Pro celou rodinu:

 • pojištěnými jsou všechny osoby ve společné domácnosti, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby (děti bez omezení věku a bez podmínky hlášeného trvalého pobytu)

Přizpůsobivé pojištění

 • výběr ze dvou variant KOMFORT/PRIMA dle pojistných nebezpečí a výší limitu plnění
 • nehrozí podpojištění (jde o riziko snížení pojistného plnění z důvodu chybně nastavené pojistné částky
 • minimální počet limitu plnění, které není potřeba pro běžně vybavenou domácnost navyšovat
 • široká nabídka praktických připojištění

Praktické

 • klient může v případě poruchy nebo havárie využít Domácí asistenci
 • automaticky a zdarma k variantě KOMFORT (samostatně nelze asistence sjednat)
 • pro případ náhlé poruchy nebo havárie (nouzová situace) služby zámečníka, instalatéra, elektrikáře, plynaře, topenáře, sklenáře
 • dva asistenční zásahy/rok; limit na asistenční zásah je 2 000 Kč

Vstřícná spoluúčast

 • 1 000 Kč nebo 3 000 Kč (10% sleva)
 • 5 000 Kč (15% sleva).
 • Pro riziko povodně a záplavy se sjednává spoluúčast 1 % z celkové výše pojistného plnění, min. však 10 000 Kč.

 

Varianty pojištění

Varianta KOMFORT PRIMA
Pojistná nebezpečí
 • živelní pojistná nebezpečí – požár a jeho průvodní jevy; výbuch; přímý úder blesku; povodeň nebo záplava; vichřice; krupobití; sesouvání pudy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin; zemětřesení; tíha sněhu nebo námrazy; působení kouře; zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu; náraz dopravního prostředku, jeho části nebo nákladu; pád stromu, stožáru nebo jiných věcí; vodovodní nebezpečí
 • krádež s překonáním překážky nebo loupež
 • vandalismus – úmyslné poškození či zničení věci (zjištěný i nezjištěný vandal)
 • dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti
 • podpětí v elektrorozvodné síti
 • zatečení atmosférických srážek
 • únik vody z akvária či jiné nádrže
 • porucha chladicího zařízení
 • havárie rozvodu
 • úhrada nákladu v souvislosti  výměnou vložky zámku vstupních dveří
 • pojištění skel proti všem nebezpečím
 • živelní pojistná nebezpečí
 • krádež s překonáním překážky nebo loupež
 • vandalismus – úmyslné poškození či zničení věci (zjištěný i nezjištěný vandal)

 

Přehled limitů plnění

Vybrané skupiny věcí a pojistná nebezpečí Limity plnění ve variantě KOMFORT Limity plnění ve variantě PRIMA
Elektronické a optické přístroje 30% z PČ 15% z PČ
Cennosti 20% z PČ 10% z PČ
Věci zvláštní hodnoty 20% z PČ 10% z PČ
Stavební součásti 20% z PČ 10% z PČ
Skla – poškození nebo zničení jakoukoli nahodilou událostí 5% z PČ -
Peněžní hotovost 20 000 Kč 10 000 Kč
Škoda (újma) způsobená na zvířatech 60 000 Kč 30 000 Kč
Věci sloužící k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání 60 000 Kč 30 000 Kč
Náklady na náhradní ubytování 60 000 Kč 30 000 Kč
Zatečení atmosférických srážek 20 000 Kč -
Porucha chladicího zařízení 10 000 Kč -
Havárie rozvodu (nad rámec havárie rozvodu vodovodních zařízení způsobené přetlakem nebo zamrznutím vody v nich) 5 000 Kč -

 

Doporučená připojištění a jejich účel

Připojištění K čemu klientovi slouží
Pojištění odpovědnosti
v běžném občanském životě

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě

Hradí újmy, které způsobí pojištěný nebo jiný člen domácnosti třetím osobám (např. způsobíte požár, vytopíte sousedy, jako cyklista či chodec zaviníte dopravní nehodu, jako lyžař způsobíte úraz jiné osobě, Vaše dítě rozbije zboží v obchodě). Vztahuje se automaticky i na náhradu újmy způsobenou psem nebo v souvislosti s vlastnictvím nebo opatrováním jiných domácích a hospodářských zvířat. Pojištění se vztahuje na pojistné události vzniklé na území Evropy. Limit pojistného plnění až do výše 15 mil. Kč.

Z pojištění odpovědnosti za Vás uhradíme: újmu na zdraví nebo životě, újmu vzniklou na věci, jinou majetkovou újmu, náklady nutné k právní ochraně pojištěného, náklady léčení vynaložené zdravotní pojišťovnou.

 

Připojištění stavebních součástí

Stavební součásti je vhodné si připojistit, pokud Vám nestačí základní limit pojistného plnění (uvedený v tabulce Limity pojistného plnění) nebo nebydlíte ve vlastní pojištěné nemovitosti a do zvelebení svého bytu jste investovali značné prostředky – jde např. o kuchyňskou linku včetně vestavěných spotřebičů, vestavěný nábytek, etážové topení, vyzděné bytové jádro, malby stěn, tapety, podlahové krytiny apod. Limit pojistného plnění až do výše 400 tis. Kč.

 

Pojištění právní ochrany
ve spotřebitelských vztazích
Pojištění se vztahuje na ochranu oprávněných právních zájmů v závazkových právních vztazích, ve kterých vystupuje pojištěný nebo jiný člen domácnosti jako spotřebitel a jejichž předmětem je movitá nebo nemovitá věc nebo služba. Pojištění se vztahuje na pojistné události vzniklé na území České republiky. Zahrnuto je i právní poradenství po telefonu zdarma. Limit pojistného plnění  200 tis. Kč.

 

Pojistné podmínky

Sjednejte si Pojištění domácnosti on-line ihned přes internet. [nové okno]

 

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster