800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

21.12.2007

Daňová reforma a její dopady na korporátní klienty České spořitelny

U tohoto klientského segmentu lze předpokládat, s ohledem na objemy služeb poskytovaných ČS, největší dopady. Patrně nejvýznamnější novinkou jsou nová pravidla pro daňové odpočty úroků z úvěrů a půjček. Ta se týkají nejen samotných úroků, ale i veškerých souvisejících nákladů. Tedy i výdajů (nákladů) na zajištění, zpracování úvěrů, poplatků za záruky apod. 

Nově je plošně zaváděno pravidlo nízké kapitalizace, doposud uplatňované pouze u tzv. spojených osob. Co to znamená? Náklady spojené s úvěrem a půjčkou bude možné do daňově uznatelných nákladů zahrnout pouze v omezené výši za poměrně složitých podmínek nebo vůbec ne. Nový zákon o dani z příjmu popisuje v §25 odst. 1 pís. w) celkem 6 bodů, které stanovují pravidla pro uplatnění daňového odpočtu a každý bod platí samostatně.

Firma si například bude moci daňově odečíst pouze úroky z úvěrů a související náklady, které v souhrnu nepřesáhnou v roce 2008 šestinásobek vlastního kapitálu, resp. čtyřnásobek vlastního kapitálu v roce 2009 a později. U úvěrů a půjček mezi  spojenými osobami je toto pravidlo ještě přísnější a hlediskem pro uplatnění odpočtu  je dvojnásobek vlastního kapitálu.

Další pravidlo stanovuje možnost daňového odpočtu pouze do výše částky zjištěné jako násobek jednotné úrokové míry zvýšené o čtyři procentní body a průměrného stavu úvěrů a půjček v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání. Přeloženo do češtiny a zjednodušeno, je možné daňově odečíst pouze veškeré náklady spojené s úvěrem v takové výši, která by odpovídala úrokové  sazbě PRIBOR + 4 % z průměrného stavu úvěrů a půjček.

Mezi pravidla§25 odst. 1 pís. w) zákona o daních z příjmů novelizovaného zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů patří i celková daňová neuznatelnost nákladů spojených s podřízeným dluhem a daňová neuznatelnost úvěrových nákladů  odvozených zčásti nebo zcela od výsledku hospodaření. 

Tato nová pravidla daňových odpočtů se vůbec neuplatní u podnikatelů, jejichž náklady spojené s úvěrem, v úhrnu za zdaňovací období nepřevýší 1 000 000 Kč v případě, že není věřitelem nebo osobou, která úvěr nebo půjčku zajišťuje, osoba spojená. Tato podmínka říká, že restrikce daňových odpočtů se nedotkne malých a  začínajících podnikatelů, které nejvíce potřebují cizí zdroje pro svůj rozvoj.

Za okamžité dopady daňové reformy lze s jistotou označit administrativní náklady spojené se zaváděním nových principů do účetnictví a dopad na dlouhodobé plánování firem vzhledem k nabourání právní jistoty spojené s novým zákonem o dani z příjmů.

Významnější dopady jsou diskutabilní a názory analytiků se různí. Vedle nižších daňových odpočtů a vyšších základů daně přinese reforma i nižší sazbu daně z příjmů právnických osob. Sazba daně z příjmu právnických osob poklesne ze současných 24 % na 21 % v roce 2008 a až do roku 2010 bude klesat o procentní bod ročně až dosáhne úrovně 19 %. Ke zmírnění dopadů přispěje i přechodné období, ve kterém se v letech 2008 a 2009 nová pravidla daňových odpočtů použijí pouze pro nově uzavřené úvěrové smlouvy a dodatky ke stávajícím smlouvám. Přikláníme se k názoru, že dopady reformy budou individuální a závislé na struktuře financování konkrétního klienta ČS.

Jako příklad lze uvést model financování developerské společnosti, u které je převažující dluhové financování téměř pravidlem, daňová neuznatelnost úroků ve svém důsledku způsobí zvýšení efektivní míry zdanění vysoko nad současnou úroveň. Podobně se reforma projeví i u většiny tzv. SPC (single purpose company), kterých se bude převážně dotýkat pravidlo  nízké kapitalizace, a z něj plynoucí částečný výpadek daňového odpočtu. V důsledku to přinese zhoršení CF společnosti s možným dopadem na její úvěrovatelnost.

V dalších oblastech financování bude situace o něco příznivější. Co se týká finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci. Dle §25 odst. 1 pís. zm)  nového zákona o daních z příjmů nebude z celkového souboru ročních leasingových splátek přesahujícího 1 milion korun daňově uznatelné pouze 1 %. V této oblasti dále dochází k prodloužení minimální doby leasingu automobilů, strojů a zařízení na dobu shodnou s délkou odepisování. Konkrétně u osobních, užitkových a nákladních automobilů bude minimální doba trvání leasingové smlouvy prodloužena ze 3 na 5 let. U leasingu strojů a zařízení dojde k prodloužení ze 3 na 5 let (II. odpisová skupina) resp. ze 3 na 10 let (III. odpisová skupina). K významnému prodloužení minimální doby trvání smlouvy dojde u finančního leasingu nemovitostí – z 8 na 30 let. Další změnou je zrušení hranice 1,5 milionu korun pro daňovou uznatelnost leasingových nákladů u osobních automobilů.

V současné době se zabýváme kvantifikací dopadů reformy na naše klienty s cílem  pomoci těmto klientům dopady reformy zmírnit. Jisté je, že společnosti, které financují svou činnost z úvěrů od spojených osob i od třetích subjektů, by měly nejpozději do konce roku 2007 přehodnotit související rizika.

Ing. Michal Nekovář
odbor rozvoje obchodu

 

Daňová reforma a její dopady na korporátní klienty České spořitelny (ve formátu pdf) [nové okno]

 

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster