800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

26.02.2016 07:35

Česká spořitelna: Čistý konsolidovaný zisk za rok 2015 dosáhl 14,3 mld. Kč, odráží silný růst úvěrů

Česká spořitelna vykázala za rok 2015 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 14,3 mld. Kč. Čistý zisk za rok 2014 činil 15,1 mld. Kč. V meziročním porovnání se snížil o 5,2 % kvůli klesajícím provozním výnosům a mírnému růstu provozních nákladů. Provozní výnosy se snížily v důsledku přetrvávajících nízkých tržních úrokových sazeb, kde ani zrychlený růst úvěrů nedokázal zvrátit negativní vývoj čistého úrokového výnosu. Růst provozních nákladů odráží investice do vývoje nových digitálních aplikací a projekty zaměřené na plnění regulatorních požadavků. Čistá tvorba opravných položek na úvěrová rizika meziročně poklesla o 29,0 % v důsledku silného růstu české ekonomiky, zvyšování reálných mezd a snižování nezaměstnanosti, což vedlo ke zlepšení kvality úvěrového portfolia.

„Uplynulý rok vnímám jako úspěšný, důkazem toho jsou výborné obchodní výsledky. A to i přes skutečnost, že regulace klade vysoké nároky na nás i celý finanční sektor. Klientům jsme vedle nových služeb přinesli i technologické inovace v mobilním a internetovém bankovnictví. Růst klientských obchodů jednoznačně potvrzuje důvěru v naše produkty a služby,“ uvedl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny. „Rád bych poděkoval za výborné výsledky svým kolegům a klientům za jejich důvěru,“ doplnil Tomáš Salomon.

Čistý zisk České spořitelny odráží silný růst retailových i korporátních úvěrů. Rostoucí objemy jsou jednoznačně podpořeny zvýšenou důvěrou veřejnosti v českou ekonomiku, a zjednodušením podmínek úvěrování a jejich snadnou dostupností pro klienty. Dařilo se hypotékám fyzickým osobám, jejichž objem vzrostl v meziročním srovnání o 11,8 %. Velmi solidní růst se podařil i v korporátním financování, kde úvěry velkým firmám vzrostly o 22,2 %. Růst ekonomiky měl také vliv na výši rizikových nákladů, které významně poklesly na 48 bazických bodů.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA ROK 2015

Konsolidované, neauditované údaje k 31. prosinci 2015, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. prosinci 2014, pokud není uvedeno jinak:

 • Čistý zisk se snížil o 5,2 % na 14,3 mld. Kč z 15,1 mld. Kč
 • Provozní zisk poklesl o 7,6 % na 21,2 mld. Kč z 22,9 mld. Kč
 • Čistý úrokový výnos se snížil o 3,0 % na 25,9 mld. Kč z 26,7 mld. Kč
 • Čistý výnos z poplatků a provizí poklesl o 9,3 % na 10,3 mld. Kč z 11,3 mld. Kč
 • Provozní náklady se mírně zvýšily o 1,9 % na 18,6 mld. Kč z 18,2 mld. Kč
 • Bilanční suma vzrostla o 6,3 % na 959,6 mld. Kč z 902,6 mld. Kč
 • Brutto klientské úvěry se zvýšily o 5,9 % na 548,8 mld. Kč z 518,2 mld. Kč
 • Závazky ke klientům (vklady) se meziročně zvýšily o 4,9 % na 713,8 mld. Kč z 680,4 mld. Kč
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům poklesla na 3,31 % z 3,53 %
 • Návratnost kapitálu (ROE) se snížila na 13,0 % z 14,5 %
 • Výnosnost aktiv (ROA) lehce poklesla na 1,5 % z 1,7 %
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zvýšil na 46,8 % ze 44,3 %
 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) se zvýšil na 74,6 %
  ze 73,5 %
 • Kapitálová přiměřenost Tier 1+2 za Finanční skupinu České spořitelny dosáhla k 31. prosinci 2015 silné úrovně 21,3 %, což je nárůst o 2,8 procentních bodů v porovnání s 18,5 % k 31. prosinci 2014

HLAVNÍ UKAZATELE

Příznivá ekonomická situace domácností a firem v České republice se promítla do silného růstu úvěrů. Čistý objem klientských úvěrů se v meziročním srovnání zvýšil o 6,5 %. Ani takto rostoucí objem úvěrů nedokázal zvrátit vliv nízkých úrokových sazeb, což v celkovém důsledku vedlo k meziročnímu poklesu čistého úrokového výnosu. Vývoj čistého úrokového výnosu tak spolu se snížením příjmů z poplatků a provizí stojí za meziročním poklesem čistého zisku. Pokles provozních výnosů zvýšil také ukazatel poměru nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) na 46,8 % ze 44,3 %.

Úrokové sazby jsou dlouhodobě na historicky nejnižších úrovních, a proto ani znatelný růst objemu klientských úvěrů nezvrátil další pokles úrokových výnosů. Výše úrokových sazeb tak měla hlavní vliv na snížení čistého úrokového výnosu o 3,0 % na 25,9 mld. Kč. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se snížila na 3,31 % z 3,53 %.

Čistý výnos z poplatků a provizí zaznamenal snížení o 9,3 % na 10,3 mld. Kč. Celkový pokles je způsoben zejména tím, jak klienti využívají levnější formy služeb a výhodné produkty, včetně speciálních cenových programů a balíčků. Do nižších výnosů z poplatků se promítly i poplatkové prázdniny v retailových úvěrech. Čistý výnos
z poplatků a provizí byl také negativně ovlivněn regulací EU v oblasti poplatků za platby kartou. Na druhou stranu byl pokles částečně kompenzován rostoucími poplatky z investičních produktů a z obchodů s cennými papíry. Ty rostou díky zájmu klientů o produkty s vyšší návratností, zejména o podílové fondy řízené společností Erste Asset Management a investiční produkty nabízené všemi distribučními kanály České spořitelny.

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou se v meziročním srovnání zvýšil
o 23,4 % na 2,8 mld. Kč. Výrazně se zlepšily zejména zisky z derivátových obchodů, což bylo ovlivněno změnou metodiky oceňování derivátů přijatou v 1. čtvrtletí 2015 a vyššími výnosy z derivátových transakcí s klienty.

Celkové provozní náklady se zvýšily o 1,9 % na 18,6 mld. Kč. Rostly náklady na informační technologie, zejména v souvislosti s vývojem a nasazením nových digitálních aplikací, a také náklady na projekty spjaté
s plněním regulatorních požadavků. Naopak se podařilo snížit náklady na spotřebu materiálu a odpisy hmotného majetku. Provozní náklady zahrnují také příspěvek do Fondu pojištění vkladů, který poprvé překročil hranici jedné miliardy Kč, přesně 1 011 mil. Kč. Oproti roku 2014 narostl příspěvek o 8,0 % v souvislosti s nárůstem objemu pojištěných vkladů.

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty se zvýšil na
449 mil. Kč, tj. na více než dvojnásobek v meziročním srovnání. Zásluhu na výsledku mají především vyšší realizované zisky z prodeje vládních dluhopisů v portfoliu realizovatelných finančních aktiv.

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty (tj. saldo tvorby opravných položek na rozvahová úvěrová rizika) dosáhla úrovně 2,6 mld. Kč, což znamená zlepšení
o 29,0 % v porovnání s rokem 2014. Nižší čistá tvorba byla možná díky růstu české ekonomiky, nadále se zlepšující kvalitě úvěrového portfolia a několika úspěšným restrukturalizacím pohledávek v korporátní oblasti.

Objem bilanční sumy dosáhl výše 959,6 mld. Kč, což představuje v meziročním srovnání nárůst o 6,3 %. V meziročním srovnání došlo ke změně struktury aktiv, zvýšil se objem poskytnutých úvěrů klientům, pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank a objem aktiv držených do splatnosti. Snížil se objem ostatních portfolií finančních aktiv. Na pasivní straně bilance se zvýšily klientské vklady, vklady bank a objem vlastního kapitálu. Snížila se velikost finančních závazků v reálné hodnotě.

Vlastní kapitál náležející akcionářům dosáhl úrovně 120,0 mld. Kč, což značí nárůst o 11,3 %. Objem vlastního kapitálu se zvýšil díky nárůstu nerozděleného zisku a emisi dodatečného kapitálu AT1 v objemu 300 mil. EUR. Česká spořitelna přistoupila k této emisi z důvodu optimalizace kapitálové struktury a stabilizace dlouhodobého eurového financování. Kapitálová přiměřenost Tier 1+2 za skupinu České spořitelny dosáhla k 31. prosinci 2015 úrovně 21,3 %.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Brutto objem portfolia klientských úvěrů skupiny se meziročně zvýšil o 5,9 % na 548,8 mld. Kč, a to zejména zásluhou dalšího nárůstu hypotečních úvěrů a úvěrů korporátním klientům. V oblasti hotovostních úvěrů se podařilo České spořitelně dosáhnout bodu obratu, kdy se objem úvěrů v meziročním srovnání mírně navýšil.
To znamená, že objem nově poskytnutých hotovostních úvěrů převýšil splátky dříve poskytnutých.

Brutto portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS banka) dosáhlo objemu 302,3 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 6,4 %. Objem hypoték fyzickým osobám významně vzrostl o 11,8 % na 186,8 mld. Kč díky nejnižším úrokovým sazbám v historii a rostoucím reálným mzdám. Objem nově sjednaných hypoték fyzickým osobám vzrostl v roce 2015 dokonce o téměř 40 %.  Úvěry firmám a korporátním klientům (pouze ČS banka) vzrostly o 4,8 % meziročně a dosáhly výše 207,6 mld. Kč, přičemž růst pramenil z úvěrů velkým korporátním klientům a úvěrů na komerční nemovitosti. Úvěry velkým korporátním klientům vzrostly
o 22,2%.

Závazky ke klientům dosáhly objemu 713,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostly
o 4,9 %. Vklady domácností se zvýšily o 3,1 % na 531,6 mld. Kč. Rostou vklady na Osobních účtech a Osobních kontech, stále populární jsou rovněž spořící produkty, jako např. Spoření ČS. Klesají však vklady stavebního spoření v důsledku výpovědí přespořených smluv. Vklady firemní klientely se zvýšily o 14,6 % na 131,7 mld. Kč, zejména na běžných účtech. Vklady veřejného sektoru zůstaly stabilní na úrovni 50,6 mld. Kč.

K 31. prosinci 2015 počet aktivovaných klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,66 milionu, což značí meziroční nárůst o 2 %. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 3,12 miliónu kusů, z toho kreditní karty představují 0,27 miliónu kusů. Objem transakcí uskutečněných
u obchodníků kartami
České spořitelny za celý rok 2015 se ve srovnání s rokem 2014 zvýšil o 8,3 % na
124,2 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se zvýšil o 28 na 1 589 kusů.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI ROKU 2015

DROBNÍ KLIENTI A PRODUKTY:

 • Česká spořitelna oslavila 12. února 2015 kulaté narozeniny. Před 190 lety totiž zahájila činnost její právní předchůdkyně Schraňovací pokladnice pro hlavní město Prahu a pro Čechy.
 • Klienti České spořitelny mohou sledovat svůj účet v nové mobilní aplikaci MŮJ STAV, ta pasivně zobrazuje zůstatky všech spořitelních produktů a doplňuje ryze transakční aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka.
 • Česká spořitelna inovovala svou nabídku úvěrů na bydlení o Svobodnou hypotéku. U daného úvěru mají klienti volnost v nastavení čerpání i splácení úvěru s úrokovou sazbou již od 1,85 % p. a. Dalšími výhodami Svobodné hypotéky jsou nulové poplatky za vyřízení, za správu úvěru, možnost online ocenění nemovitosti zdarma, možnost vedení osobního účtu zdarma, finanční odměna za věrnost nebo garance úrokové sazby až rok předem při refinancování z jiných bank.
 • V září 2015 rozšířila Česká spořitelna svou investiční nabídku o podílový fond OPTIMUM. Nově nabízí také tři dluhopisové cenné papíry: Prémiový dluhový cenný papír SPEKTRUM 1, Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 1 a Prémiový dluhopis ŠANCE 1. Během roku 2015 klienti České spořitelny investovali do retailových investičních produktů více než 51,1 mld. Kč.
 • Česká spořitelna nabízí od října 2015 prominutí až 12 měsíčních splátek. Jde o mimořádnou nabídku, kde klienti ušetří nemalou část z hotovostního úvěru a ještě si zkrátí dobu splácení, pokud úvěr řádně splácejí.
 • Česká spořitelna je nejaktivnější bankou na sociálních sítích: na Facebooku má více než 52 000 fanoušků, dalších 14 000 lidí ji sleduje na LinkedIn a téměř 2 000 na Twitteru.

KORPORÁTNÍ OBCHODY A KLIENTI:

 • Česká spořitelna realizovala IPO společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. na burzách v Praze a ve Varšavě v objemu 765 mil. Kč. Kofola ČeskoSlovensko a.s. je předním středoevropským výrobcem nealkoholických nápojů. V rámci primární veřejné nabídky akcií došlo k částečnému exitu finančního investora ze společnosti a rovněž k navýšení kapitálu společnosti, které bude použito k dalším akvizicím.
 • Česká spořitelna ??poskytla ?úvěr v celkové výši 130 mil. EUR pro financování všeobecných korporátních potřeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., člena Hyundai Motor Group, jednoho ze světových výrobců automobilů.
 • Česká spořitelna ??jako jeden z vedoucích aranžérů poskytla ?dlouhodobý? klubový? úvěr v celkové výši 9,1 mld. Kč?, jehož účelem byla rekapitalizace společnost?í? CGN Holdings S.à r.l. a CGN Holdings 2 S.à r.l. ?Obě společnosti ?jsou ze 100 % ovládány fondy spravovanými Macquarie Infrastructure and Real Assets a společně vlastní 49,96 % akcií RWE Grid Holding, a.s., která vlastní a provozuje distribuční síť plynu pokrývající 80 % České republiky.
 • Česká spořitelna iniciovala refinancování skupiny Stock Spirits, předního výrobce alkoholických nápojů ve střední Evropě. Celkové financování dosáhlo výše 200 mil. EUR plus dodatečný limit ve výši 100 mil. EUR v souvislosti s financováním akvizic. Česká spořitelna upsala 1/3 z celkové částky a získala poměrnou alokaci 40 mil. EUR díky přeupsání transakce. Refinancování bylo úspěšně dokončeno na konci měsíce listopadu 2015.
 • Česká spořitelna uzavřela v listopadu 2015 smlouvy na syndikovaný odběratelský úvěr
  s Nezávislým státem Papua Nová Guinea
  na realizaci výstavby nového pavilonu nemocnice ve městě Goroka (výstavba  Diagnostického a chirurgického centra v nemocnici Goroka) v celkové výši
  46,8 mil. EUR
  . Úvěr je pojištěn EGAPem. Česká spořitelna poskytuje toto financování společně s Erste Group Bank AG a její podíl financování je 23,4 mil. EUR. Vývozcem je společnost VAMED Health Projects CZ s.r.o., která je dceřinou společnosti VAMED Engineering GmbH&Co.
 • Česká spořitelna se v roli mandátovaného vedoucího aranžéra podílela na poskytnutí dlouhodobého syndikovaného úvěru v objemu 500 mil. EUR pro skupinu  Affidea. Affidea je předním evropským poskytovatelem zdravotní péče v oblasti pokročilého diagnostického snímkování a léčby rakoviny. Úvěr byl použit na refinancování stávajícího dluhu a na podporu další expanze skupiny Affidea.
 • V roce 2015 Erste Corporate Banking navázala na úspěch programu TOP INOVACE z předchozích let a v programu zrealizovala 80 projektů v objemu 2,8 mld. Kč. Program je zaměřen na financování inovativních projektů a rozvojových aktivit firem a využívá i záruk Evropského investičního fondu.
 • Česká spořitelna byla první bankou v České republice poskytující finanční prostředky v rámci programu na sdílení rizik (Risk Sharing Instrument) Evropského investičního fondu a Evropské komise. Na základě dosažených výsledků byla podepsána dohoda o účasti v následném programu InnovFin. Česká spořitelna si udržuje vedoucí postavení na trhu v oblasti spolupráce s finančními institucemi EU. Kumulovaný objem globálních úvěrů EIB využívaných Českou spořitelnou dosáhl 1,25 mld. EUR.

POMÁHÁME DOBRÝM VĚCEM:

 • Klienti České spořitelny mohou jednoduše darovat peníze dobročinným a neziskovým organizacím díky dárcovské mobilní aplikaci Melinda. Přispět lze jednorázově nebo pravidelně při každé platbě kartou, a to zaokrouhlováním platby.
 • Česká spořitelna spustila portál Banka bez bariér. Ten shrnuje veškeré služby, které banka nabízí klientům s handicapem (zejména tělesným, sluchovým a zrakovým). Celý web je přizpůsoben pro čtečky a informace pro neslyšící jsou přetlumočeny do znakové řeči. V současné době má banka mimo jiné
  239 poboček s bezbariérovým přístupem a 680 bankomatů přizpůsobených pro zvukový vstup.
 • Česká spořitelna spustila v rámci sociálního bankovnictví nový akcelerační program Impact First, který realizuje ve spolupráci s organizací Impact Hub. Úspěšné účastnické týmy dostanou během programu osobního mentora, který s nimi jejich projekt konzultuje a vede je v dalších krocích optimalizace procesů. Za největší pokrok si vítěz odnese odměnu 50 000 Kč.
 • Česká spořitelna se stala hlavním partnerem Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) s cílem podpory vzdělávání a vědecko-výzkumných aktivit studentů i zaměstnanců UJEP pomocí rozvojových
  a vzdělávacích programů. Česká spořitelna se také stala hlavním bankovním partnerem UJEP pro tuzemský platební styk. Jako dlouholetý partner Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze se Česká spořitelna bude podílet i na nově otevřeném podnikatelském akcelerátoru X-PORT VŠE. Česká spořitelna spolupracuje celkem s 9 partnerskými univerzitami.
 • Nadace České spořitelny udělila v druhém ročníku Ceny Floccus ocenění organizacím a jednotlivcům, kteří podporují znevýhodněné skupiny lidí. Nadace ČS také již potřetí rozdělila v rámci Grantového programu pro klienty a zaměstnance České spořitelny částku 2 mil. Kč mezi 28 nejúspěšnějších neziskových projektů.
 • Nadace Depositum Bonum se vedle České spořitelny připojila k aktivitám Svazu průmyslu
  a dopravy ČR, který rok 2015 vyhlásil Rokem průmyslu a technického vzdělávání.
  Dále se Nadace Depositum Bonum věnovala rozvoji stávajících projektů, jak vzdělávat zajímavěji a kvalitněji.

VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ V ROCE 2015

 • Česká spořitelna se stala již po dvanácté Nejdůvěryhodnější bankou roku 2015 v soutěži Fincentrum, banka po šesté vyhrála také hlavní kategorii Banka roku. Penzijní společnost České spořitelny vyhrála ocenění Penzijní společnost roku 2015.
 • Česká spořitelna byla zvolena jako vůbec první výherce ceny Zelená banka na základě průzkumu GEEN Zelená banka, pořádané servery www.vstricnabanka.cz a www.bankovnipoplatky.com. Mezi produkty zaměřené na snížení energetické náročnosti, které Česká spořitelna nabízí, patří zvýhodněné financování z globálního úvěru Zelená energie, financování úspor energie v bytových domech nebo projektů zavádějících alternativní zdroje energie.
 • Česká spořitelna získala titul Firma roku 2015: Rovné příležitosti. Soutěž vyhlásila nezisková organizace Gender Studies. V letošním roce porota zdůraznila podporu pro kariérní růst žen a udělila České spořitelně první cenu za úsilí v této oblasti.
 • SERVIS 24 Mobilní banka získala v anketě Mobilní aplikace roku 2015, v kategorii Klientský servis, třetí místo a mezi bankovními aplikacemi byla nejlepší.
 • Investiční společnost České spořitelny (nyní obchodní název Erste Asset Management) získala od
  The European magazine titul
  Nejlepší investiční společnost střední a východní Evropy za rok 2015.

DALŠÍ UDÁLOSTI:

 • Začátkem roku 2016 se významně proměnilo složení představenstva České spořitelny. Od
  1. února 2016 je platné složení:

Tomáš Salomon – předseda představenstva;
Wolfgang Schopf – místopředseda představenstva zodpovědný za finanční řízení;
Karel Mourek – člen představenstva zodpovědný za řízení rizik;
Daniela Pešková – členka představenstva zodpovědná za retailové bankovnictví;
Pavel Kráčmar – člen představenstva zodpovědný za korporátní bankovnictví a finanční trhy.

Česká spořitelna

Public Relations: Kristýna Havligerová; tel.: +420 731 647 004; tiskove_centrum@csas.cz

Investor Relations: Eva Čulíková; tel.: +420 956 712 011; eculikova@csas.cz

Erste Group

Public Relations: Carmen Staicu; tel.: +43 501 00 11681; carmenmadalina.staicu@erstegroup.com

Investor Relations: Thomas Sommerauer; tel.: +43 501 00 17326; thomas.sommerauer@erstegroup.com

Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát České spořitelny podle IFRS, předběžné, neauditováno (mil. Kč)

1-12 2015

1-12 2014

Meziroční změna

Čistý úrokový výnos

25 864

26 673

-3,0 %

Čistý výnos z poplatků a provizí

10 254

11 306

-9,3 %

Výnosy z dividend

70

50

40,0 %

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou

2 823

2 287

23,4 %

Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem

732

823

-11,1 %

Náklady na zaměstnance

-8 804

-8 632

2,0 %

Ostatní správní náklady

-7 628

-7 331

4,1 %

Odpisy majetku

-2 154

-2 271

-5,2 %

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty

449

146

>100,0 %

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty

-2 648

-3 728

-29,0 %

Ostatní provozní výsledek

-1 018

-603

68,8 %

Zisk před zdaněním z pokračujících činností

17 940

18 720

-4,2 %

Daň z příjmu

-3 645

-3 650

-0,1 %

Zisk po zdanění z pokračujících činností

14 295

15 070

-5,1 %

náležející nekontrolním podílům

2

-1

-

náležející vlastníkům mateřské společnosti

14 293

15 071

-5,2 %

Provozní výnosy

39 743

41 139

-3,4 %

Provozní náklady

-18 586

-18 234

1,9 %

Provozní zisk

21 157

22 905

-7,6 %

Konsolidovaný výkaz o finanční situaci České spořitelny podle IFRS, předběžné, neauditováno (mil. Kč)

31.12.2015

31.12.2014

Meziroční změna

Aktiva

Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank

111 027

54 489

>100,0 %

Finanční aktiva k obchodování

14 725

23 231

-36,6 %

Deriváty k obchodování

13 995

18 740

-25,3 %

Ostatní finanční aktiva k obchodování

730

4 491

-83,7 %

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

907

1 272

-28,7 %

Realizovatelná finanční aktiva

78 053

99 289

-21,4 %

Finanční aktiva držená do splatnosti

160 988

151 513

6,3 %

Úvěry a jiné pohledávky za bankami            (čisté)

34 717

38 533

-9,9 %

Úvěry a jiné pohledávky za klienty                  (čisté)

532 524

500 039

6,5 %

Zajišťovací deriváty

663

878

-24,5 %

Hmotný majetek

12 318

13 431

-8,3 %

Investice do nemovitostí

4 949

7 342

-32,6 %

Nehmotný majetek

3 966

3 593

10,4 %

Pohledávky ze splatné daně

740

543

36,3 %

Pohledávky z odložené daně

146

159

-8,2 %

Ostatní aktiva

3 861

8 277

-53,4 %

Aktiva celkem

959 584

902 589

6,3 %

Konsolidovaný výkaz o finanční situaci České spořitelny podle IFRS, předběžné, neauditováno (mil. Kč)

31.12.2015

31.12.2014

Meziroční změna

Závazky a vlastní kapitál

Finanční závazky k obchodování

14 956

23 431

-36,2 %

Deriváty k obchodování

14 944

20 654

-27,6 %

Ostatní finanční závazky k obchodování

12

2 777

-99,6 %

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

4 019

9 664

-58,4 %

Vklady klientů

4 019

8 874

-54,7 %

Emitované dluhové cenné papíry

0

790

-100,0 %

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

811 679

751 959

7,9 %

Vklady bank

83 915

54 570

53,8 %

Vklady klientů

709 817

671 565

5,7 %

Emitované dluhové cenné papíry

15 493

23 043

-32,8 %

Ostatní finanční závazky

2 454

2 781

-11,8 %

Zajišťovací deriváty

496

169

>100,0 %

Rezervy

2 584

2 418

6,9 %

Závazky ze splatné daně

100

45

>100,0 %

Závazky z odložené daně

621

474

31,0 %

Ostatní závazky

5 166

6 646

-22,3 %

Vlastní kapitál celkem

119 963

107 783

11,3 %

Vlastní kapitál náležející nekontrolním podílům

-23

-26

-11,5 %

Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské

společnosti

119 986

107 809

11,3 %

Závazky a vlastní kapitál celkem

959 584

902 589

6,3 %

Vybrané konsolidované poměrové ukazatele

31.12.2015

31.12.2014

ROE

13,0 %

14,5 %

ROA

1,5 %

1,7 %

Náklady vůči výnosům (tzv. Cost/income)

46,8 %

44,3 %

Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům

3,31 %

3,53 %

Pohledávky za klienty / závazky ke klientům

74,6 %

73,5 %

Kapitálová přiměřenost - poměr Tier1+2

21,3 %

18,5 %

Vybrané údaje z obchodní činnosti

31.12.2015

31.12.2014

Meziroční změna

Počet zaměstnanců Finanční skupiny České spořitelny (konec období)

10 501

10 504

0,0 %

Celkový počet klientů

4 786 644

4 920 744

-2,7 %

Počet aktivovaných klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24

1 661 415

1 629 336

2,0 %

Počet karet

3 118 624

3 144 314

-0,8 %

z toho kreditních

268 615

289 722

-7,3 %

Počet bankomatů

1 589

1 561

1,8 %

Počet poboček České spořitelny

621

644

-3,6 %

Čistý zisk po zdanění vybraných dceřiných společností České spořitelny podle IFRS, předběžné, neauditováno (mil. Kč)

31.12.2015

31.12.2014

Meziroční změna

Česká spořitelna – penzijní společnost

52

40

30,0 %

Erste Leasing

69

46

50,0 %

Factoring České spořitelny

8

65

-87,7 %

Reico investiční společnost České spořitelny

41

26

57,7 %

S Autoleasing

119

104

14,4 %

Stavební spořitelna České spořitelny

669

622

7,6 %

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz


 

PDF verze tiskové zprávy [nové okno]

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 24.10.2016
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,020 = 0,00%
USD 24,854 + 0,72%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster