800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

06.11.2015 07:30

Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny je v porovnání s loňským rokem stabilní, za první tři čtvrtletí roku 2015 dosáhl úrovně 11,1 mld. Kč

Česká spořitelna vykázala k 30. září 2015 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 11,1 mld. Kč. Za srovnatelné období loňského roku představoval zisk 11,2 mld. Kč. Znamená to stabilní meziroční vývoj. Snížení provozních výnosů, které odráží historicky nejnižší úrokové sazby na trhu, bylo vyváženo poklesem tvorby opravných položek na úvěrová rizika v důsledku silného růstu české ekonomiky, zaměstnanosti, reálných mezd a následně výrazného zlepšení kvality úvěrového portfolia. Výsledky banky podpořil především meziroční růst klientských úvěrů o 6,2 % na 541,6 mld. Kč (brutto).  Zejména se dařilo novým hypotékám pro fyzické osoby, které narostly ve 3. čtvrtletí o 53 % (meziročně) na 13,5 mld. Kč a dosáhly tržního podílu 28 %. Česká spořitelna potvrdila své vedoucí postavení na trhu v poskytování nových hypoték fyzickým osobám.

„Letošní rok nám zatím dělá radost, zvláště v situaci ostré cenové konkurence a extrémně zatěžující evropské bankovní regulace. Obchodní výsledky potvrzují velký zájem klientů o naše služby a obrovské nasazení zaměstnanců. Zásadně nám narostl prodej hypoték, daří se úvěrům pro korporátní klienty, komunální sféru a roste financování nemovitostních obchodů,“ uvedl Pavel Kysilka, předseda představenstva České spořitelny.

Dařilo se ale také klientským účtům. V programu Za důvěru totiž nabízí banka vedení účtu zdarma nebo se slevou, pokud klientovi na účet v daném měsíci přijde nejméně 7 tis. Kč a bude aktivně využívat ještě jeden další, námi nabízený produkt.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ 2015

Konsolidované, předběžné, neauditované údaje k 30. září 2015, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 30. září 2014, pokud není uvedeno jinak:

 • Čistý zisk se lehce snížil o 0,8 % na 11,1 mld. Kč z 11,2 mld. Kč
 • Provozní zisk poklesl o 4,6 % na 16,2 mld. Kč z 17,0 mld. Kč
 • Čistý úrokový výnos se snížil o 2,6 % na 19,4 mld. Kč z 19,9 mld. Kč
 • Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly o 8,8 % na 7,5 mld. Kč z 8,3 mld. Kč
 • Provozní náklady zůstaly stabilní na úrovni13,6 mld. Kč
 • Bilanční suma vzrostla o 6,9 % na 959,3 mld. Kč z 897,3 mld. Kč
 • Brutto klientské úvěry se zvýšily o 6,2 % na541,6 mld. Kč z 510,0 mld. Kč
 • Závazky ke klientům (vklady) se zvýšily o 6,2 % na 706,1 mld. Kč z 664,7 mld. Kč
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům poklesla na3,33 % z 3,55 %, avšak je stabilní
  od 1. čtvrtletí 2015
 • Návratnost kapitálu (ROE) se snížila na 13,7 % z 14,5 %
 • Výnosnost aktiv (ROA) lehce poklesla na 1,6 % z 1,7 %
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se zvýšil na 45,7 % ze 44,5 %
 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) se zvýšil na 74,2 % ze 73,9 %
 • Kapitálová přiměřenost CET 1 za skupinu České spořitelny dosáhla k 30. září 2015 silné úrovně
  18,8 %, což je nárůst o 70 bazických bodů v porovnání s 18,1 % k 30. září 2014

HLAVNÍ UKAZATELE

Vývoj čistého zisku České spořitelny byl meziročně téměř stabilní  navzdory poklesu provozních výnosů. Důvodem poklesu provozních výnosů je vývoj čistého úrokového výnosu, kde ani rostoucí objemy úvěrů nedokázaly zcela vyrovnat negativní dopad prostředí nízkých úrokových sazeb. Dalším důvodem byl pokles příjmů z poplatků a provizí. Na druhé straně provozní náklady se díky efektivnímu řízení udržují na stabilní úrovni. Pokles provozních výnosů vedl ke zvýšení ukazatele poměru nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) na 45,7 % ze 44,5 %.

Díky rostoucí české ekonomice a aktivní úvěrové politice Česká spořitelna úspěšně navýšila úvěrování domácností a firem. Přetrvávající rekordně nízké úrokové sazby, splatnost aktiv s vyšším výnosem a tlak konkurence však způsobují setrvalý pokles úrokových marží. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se snížila na 3,33 % z 3,55 % a to se také projevilo ve snížení čistého úrokového výnosu o 2,6 % na 19,4 mld. Kč.

Čisté výnosy z poplatků a provizí se snížily o 8,8 % na 7,5 mld. Kč. Celkový pokles je způsoben přicházející regulací EU v oblasti poplatků za platbu kartou a také tím, jak klienti stále více využívají levnější formy služeb a výhodné produkty včetně speciálních cenových programů a balíčků. Čisté výnosy z poplatků a provizí byly také negativně ovlivněny poplatkovými prázdninami v retailových úvěrech. Na druhou stranu byl celkový pokles částečně kompenzován rychle rostoucími poplatky z investičních produktů a z obchodů s cennými papíry, které rostou díky přesunu zájmu klientů od vkladů k produktům s vyšší návratností, zejména k oblíbeným podílovým fondům řízeným Investiční společností ČS a distribuovaným všemi distribučními kanály České spořitelny.

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou se v meziročním srovnání zvýšil o 30,0 % na 2,2 mld. Kč, což bylo ovlivněno změnou metodiky oceňování derivátů přijatou v 1. čtvrtletí 2015 a  podpořeno vyššími výnosy z derivátových transakcí s klienty.

V meziročním porovnání zůstaly celkové provozní náklady na úrovni 13,6 mld. Kč, což odráží pokračující iniciativy na optimalizaci nákladů. Zvýšily se náklady na projekty spjaté s plněním regulatorních požadavků, naopak se podařilo snížit náklady na spotřebu materiálu a odpisy hmotného majetku. Provozní náklady zahrnují také příspěvek do Fondu pojištění vkladů v objemu 735 mil. Kč, který se meziročně zvýšil o 4,6 % v souvislosti s pokračujícím nárůstem objemu pojištěných vkladů.

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty narostl na
322 mil. Kč, tedy na více než dvojnásobek v meziročním srovnání. Zásluhu na tomto výsledku mají především vyšší realizované zisky z prodeje vládních dluhopisů v portfoliu realizovatelných finančních aktiv.

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty (tj. saldo tvorby opravných položek na rozvahová úvěrová rizika) dosáhla úrovně 1,9 mld. Kč, což znamená meziroční zlepšení o 35,1 %, a to díky růstu české ekonomiky, nadále se zlepšující kvalitě úvěrového portfolia a několika úspěšným restrukturalizacím pohledávek v korporátní oblasti.

Na ostatním provozním výsledku se podílí řada faktorů, jako např. zisky a ztráty z přecenění a prodeje investičního majetku, tvorba a rozpuštění ostatních rezerv, znehodnocení hmotného majetku apod. Novou položkou je však rezerva na odhadovanou výši ročního povinného příspěvku do Rezolučního fondu (jednotný fond pro řešení bankovních krizí) v objemu 444 mil. Kč zaúčtovaná v 1. čtvrtletí 2015. Příspěvek vyplývá z nařízení Evropské unie.

Objem bilanční sumy dosáhl výše 959,3 mld. Kč, což představuje v meziročním srovnání nárůst o 6,9 %. V meziročním srovnání také došlo ke změně struktury aktiv, zvýšil se objem poskytnutých úvěrů klientům, vkladů u centrální banky a aktiv držených do splatnosti. Snížil se objem portfolia finančních aktiv k obchodování. Na pasivní straně bilance se zvýšily klientské vklady, mezibankovní vklady a objem vlastního kapitálu. Snížila se velikost finančních závazků v reálné hodnotě.

Vlastní kapitál náležející akcionářům narostl o 3,9 % a dosáhl úrovně 107,7 mld. Kč. Objem vlastního kapitálu se zvýšil zejména díky nárůstu nerozděleného zisku. Kapitálová přiměřenost CET 1 za skupinu České spořitelny dosáhla k 30. září 2015 úrovně 18,8 %. 

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Česká spořitelna zaznamenala nejrychlejší meziroční růst celkového úvěrového portfolia od září 2009.  Brutto objem portfolia klientských úvěrů skupiny se meziročně zvýšil o 6,2 % na 541,6 mld. Kč, a to zásluhou robustního nárůstu hypotečních úvěrů doprovázeného růstem úvěrů velkým korporátním klientům a úvěrů v segmentu komerčních nemovitostí.

Brutto portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) dosáhlo objemu 296,9 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 5,5 %. Objem hypoték fyzickým osobám meziročně významně vzrostl o 10,7 % na 181,4 mld. Kč díky nejnižším úrokovým sazbám v historii a rostoucím reálným mzdám. Úvěry firmám a korporátním klientům (pouze ČS banka) vzrostly o 6,2 %meziročně a dosáhly výše 205,7 mld. Kč, přičemž růst pramenil z úvěrů velkým korporátním klientům a úvěrů na komerční nemovitosti.

Závazky ke klientům dosáhly objemu 706,1 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostly o 6,2 %. Vklady domácností se zvýšily o 6,4 % na 525,5 mld. Kč. Rostou vklady na Osobních účtech a Osobních kontech, populární jsou rovněž spořicí produkty, jako např. Spoření ČS nebo Spořicí účet Premier. Klesají však vklady stavebního spoření v důsledku výpovědí přespořených smluv. Vklady firemní klientely se zvýšily, a to o 3,2 % na 117,0 mld. Kč. Vklady veřejného sektoru představují 63,6 mld. Kč, což značí nárůst o 2,7 %. Zvyšující se zájem klientů o investiční produkty se zrcadlí v rostoucích aktivech v penzijním fondu ČSPS (meziroční růst
o 12,7 %) a v domácích a zahraničních podílových fondech (meziroční růst o 26,4 %). Objem obhospodařovaných aktiv vzrostl meziročně o 11,0 %.

K 30. září 2015 počet aktivovaných klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,64 milionu. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 3,14 miliónu kusů, z toho kreditní karty představují 0,28 miliónu kusů. Objem transakcí uskutečněných od počátku roku u obchodníků kartami České spořitelny se ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 zvýšil o 8,8 % na 89,5 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se zvýšil o 11 na 1 567 kusů.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI 3. ČTVRTLETÍ 2015

DROBNÍ KLIENTI A PRODUKTY:

 • Česká spořitelna inovovala svou nabídku úvěrů na bydlení o Svobodnou hypotéku. U daného úvěru mají klienti volnost v nastavení čerpání i splácení úvěru s úrokovou sazbou již od 1,85 % p. a. Dalšími výhodami Svobodné hypotéky jsou nulové poplatky za vyřízení, za správu úvěru, možnost online ocenění nemovitosti zdarma, možnost vedení osobního účtu zdarma, finanční odměna za věrnost nebo garance úrokové sazby až rok předem při refinancování z jiných bank. Česká spořitelna poskytla ve          3. čtvrtletí 2015 více než 7 tisíc hypoték v celkovém objemu 13,5 mld. Kč, což je o 53 % více než ve stejném období loňského roku a s tržním podílem 28%.
 • Na přelomu léta a podzimu připravila Česká spořitelna speciální úvěrovou nabídku - půjčky pro radost s garantovanou sazbou 9,6 % p. a. a se splatností až 120 měsíců. Klienti si mohou s touto účelovou půjčkou pořídit auto, motocykl nebo jízdní kolo, vybavení domácnosti (např. elektro, nábytek, koupelny apod.) a věci pro zahradu (vybavení, revitalizace, bazény, zahradní projekty, apod.). Tuto nabídku prozatím využilo více než 2 000 klientů v celkovém objemu téměř 300 mil. Kč.
 • Získání prostředků na pořízení nemovitosti nebo rozsáhlejší rekonstrukci je v současné době snadné i od Stavební spořitelny ČS. Buřinka nyní nabízí hypoteční úvěry již za 1,95 % p. a. s 3 a 6-ti letou fixací úrokové sazby a zpracováním odhadu nemovitosti zdarma. Nebo nezajištěné Úvěry od Buřinky s 3letou fixací úrokové sazby od 4,95 % p. a. na úvěry od 400 tis. Kč a více. O atraktivnosti nabídek značí velmi dynamický růst celkové úvěrové produkce SSČS, která zaznamenala navýšení o 60 % v porovnání se stejným čtvrtletím roku 2014. Jde o nejlepší čtvrtletní výsledek od finanční krize, tedy od roku 2008.
 • Česká spořitelna v programu Za důvěru nabízí vedení účtu zdarma nebo se slevou, pokud klientovi na účet v daném měsíci přijde nejméně 7 tis. Kč a bude aktivně využívat ještě jeden další ČS nabízený produkt.
 • V září 2015 rozšířila Česká spořitelna svou investiční nabídku o podílový fond OPTIMUM, který v rámci kampaně Rozhýbejte své úspory nabízí možnost pravidelně investovat již od 300 Kč měsíčně.  Investováním malých částek si klient nezatíží rodinný rozpočet, své peníze má snadno a rychle k dispozici a při pravidelném investování může získat slevu z poplatku za obstarání koupě podílových listů. Nejméně rizikový smíšený fond Konzervativní Mix přinesl klientům zhodnocení 1,64 % ročně na tříletém investičním horizontu (k 30. září 2015). Pětiletá výkonnost akciového podílového fondu Top Stocks dosáhla hodnoty 15,36 % ročně (k 30. září 2015).
 • Česká spořitelna je nejaktivnější finanční institucí v oblasti sociálních sítí. Svědčí o tom fakt, že na Facebooku máme více než 50 000 fanoušků. Stránka setrvale roste již od roku 2009, kdy jsme ji založili. Pomocí Facebookých stránek jsme aktivně v kontaktu nejen s našimi klienty, se kterými se bavíme o různých tématech (finanční, vzdělávací, životní styl). Snažíme se, aby dotazy, kterých je měsíčně přes 500, byly vyřešeny v průměru do 20 minut. Mimo Facebook využíváme aktivně i další sociální sítě např. Twitter nebo LinkedIn.
 • 1. listopadu 2015 spustila Česká spořitelna novou službu „Investiční makléř ČS“. Ta je určena zejména méně aktivním investorům, kteří až dosud obchodovali přes Brokerjet. Aktivním investorům nabízí Brokerjet převedení portfolia cenných papírů na moderní platformu BrokerjetGo spravovanou Saxo Bank.

KORPORÁTNÍ OBCHODY A KLIENTI:

 • Česká spořitelna iniciovala refinancování a rekapitalizaci projektu Florentinum, prestižní administrativní budovy v srdci Prahy, která je zároveň největším administrativním prostorem pod jednou střechou v České republice ve vlastnictví Penta Investments. Celkové financování dosáhlo výše
  150 mil. EUR a Česká spořitelna upsala 50 % z této částky. Transakce byla úspěšně dokončena na konci měsíce září 2015.
 • Česká spořitelna jako jeden z vedoucích aranžérů participovala na dlouhodobém klubovém úvěru v celkové výši 1 mld. Kč na financování strategické investice společnosti Lovochemie, a.s. do výstavby univerzální granulační linky. Investice je zaměřena na budování dlouhodobě udržitelné konkurenceschopnosti společnosti a posílení její pozice jako předního výrobce hnojiv v Evropě.
 • Česká spořitelna byla vybraná španělskou společností Abengoa S.A. na poskytnutí exportního odběratelského úvěru ve výši 15 mil. USD a pojištěného EGAPem pro společnosti Abener Energia a Teyma, jež jsou součástí skupiny Abengoa, jednoho z největších výrobců termosolárních elektráren na světě. Tento projekt je zaměřený na výstavbu a provozování koncentrační termosolární elektrárny o výkonu 110 MW v poušti Atacama v Chile v regionu Antofagasta. Technologie 110 MW turbíny je exportována naším dlouholetým klientem, společností Doosan Škoda Power s.r.o. Tento náš dlouholetý klient patří mezi přední světové výrobce parních turbín s výkony 10 až 1200 MW vlastního designu. Financování této dodávky otevírá dveře nám i plzeňské Doosan Škoda Power do exportně velice zajímavé oblasti i do perspektivního a unikátního oboru.
 • Česká spořitelna se účastnila exportního financování pro Ázerbájdžánské dráhy ve výši 50 mil. EUR z celkových 458,9 mil. EUR, pojištěného EGAPem. Účelem bylo financování nákladů na rekonstrukci
  600 km železniční dráhy v úseku Baku-Tbilisi-Kars. Exportér v rámci tohoto projektu je náš klient, česká společnost Moravia Steel a.s. (skupina Finitrading).
 • Česká spořitelna se podílela v roli aranžéra a věřitele na dlouhodobých syndikovaných úvěrech v celkové výši 32,2 mld. Kč pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., která vznikla odštěpením telekomunikační infrastruktury od O2 Czech Republic a.s.
 • Při akvizici slovenské energetické skupiny GGE a.s. („GGE“) působila Erste Group jako poradce v otázkách fúze, akvizice a zadlužení pro společnost Infracapital, infrastrukturní odnož společnosti Prudential. Podpora ze strany Erste Group umožnila společnosti Infracapital oslovit akcionáře GGE a uzavřít tuto bilaterální transakci na bázi exkluzivity.

POMÁHÁME DOBRÝM VĚCEM:

 • Česká spořitelna se stala historicky první držitelkou ocenění Zelená banka v hodnocení GEEN Zelená banka organizované servery www.vstricnabanka.cz a www.bankovnipoplatky.com [nové okno]. V prvním hodnocení projektu GEEN Zelená banka se hodnotil rozsah ekologických aktivit a jejich efektivita v rámci prezentace těchto kroků přímo ze strany bank. Mezi produkty zaměřené na snížení energetické náročnosti, které Česká spořitelna nabízí, patří zvýhodněné financování z globálního úvěru Zelená energie, financování úspor energie v bytových domech nebo projektů zavádějících alternativní zdroje energie.
 • Česká spořitelna spustila první bezbariérové stránky www.bankabezbarier.cz. Webové stránky shrnují veškeré služby, které nabízíme našim handicapovaným klientům. Jejich obsah je rozdělen pro tělesně, sluchově a zrakově handicapované. Díky možnosti vyhledávání buď pomocí seznamu, nebo přímo na mapě jsou jednotlivé služby snadno dohledatelné. Celý web je uzpůsoben pro čtečky a informace pro neslyšící jsou přetlumočeny do znakové řeči.
 • Česká spořitelna vyhledává a oslovuje potenciální investory a provozovatele, kteří by vrátili krásu, a vdechli život historicky unikátním objektům v centru města Opočno. Samotnou revitalizaci a následný projekt, kterým by stavby mohly žít, mohou investoři realizovat sami nebo s finanční podporou města. Česká spořitelna realizuje poptávku pro město na základě vítězství v tendru, který zastupitelé Opočna vyhlásili na jaře 2015.
 • Již po několikáté byla Česká spořitelna generálním partnerem multižánrového mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava, který se konal od 16. do 19. července 2015. Česká spořitelna zde měla přichystanou zábavně-relaxační Modrou zónu ČS s Palečkovou kavárnou a hravý stánek Nadace Depositum Bonum. Návštěvníkům tu byly tradičně k dispozici dva mobilní bankomaty, lidé z nich za čtyři festivalové dny vybrali téměř 8,7 mil. Kč, což je o 44 % více než loni.
 • Česká spořitelna představila nový koncept dobročinné Palečkovy kavárny, kterou provozuje na různých kulturních akcích ve spolupráci s partnery Nadace České spořitelny. Zisk vždy zůstává vybrané (dané) neziskové organizaci. Na hudebním Festivalu v ulicích v Ostravě se do provozu kavárny zapojila Charita Česká republika, která získala výtěžek přes 20 tis. Kč. V rámci oslav 190. výročí České spořitelny v pražském Rudolfinu to byl sociální podnik Bílá vrána, kterému připadl zisk z kavárny přesahující 11 tis. Kč.

DALŠÍ UDÁLOSTI:

 • Pavel Kysilka se rozhodl ke konci roku odejít z České spořitelny. Vystřídá jej Tomáš Salomon, který je v současné době členem představenstva České spořitelny zodpovědným za drobné bankovnictví.
 • 5. září 2015 jsme v Rudolfinu oslavili 190. výročí České spořitelny a zároveň zahájení spolupráce s Českou filharmonií. Hosté si užili výjimečný koncert České filharmonie doprovázený vizuální projekcí videomappingem. Toto spojení bylo možné vidět poprvé v Evropě. Další stovky zaměstnanců a návštěvníků sledovalo přímý přenos koncertu na jedné z největších LED obrazovek před Rudolfinem, kde koncert vygradoval ohňostrojem.

Česká spořitelna
Public Relations: Kristýna Havligerová; tiskove_centrum@csas.cz
Investor Relations: Eva Čulíková; eculikova@csas.cz

Erste Group
Public Relations: Carmen Staicu; carmenmadalina.staicu@erstegroup.com
Investor Relations: Thomas Sommerauer; thomas.sommerauer@erstegroup.com

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz
 


PDF verze tiskové zprávy [nové okno]

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 2.12.2016
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,070 + 0,07%
USD 25,535 - -0,02%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster