800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Komerční klientela - XII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha, a.s. a související služby

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.10.2010 do 30.11.2010. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
PoložkaTextCena v Kč
1.1. Uzavření komisionářské smlouvy zdarma
1.2. Majetkový účet v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s.
1.2.1.otevření účtu 100,-
1.2.2.vedení cenných papírů na účtu

zdarma

1.2.3. zrušení účtu 100,-
1.2.4. změna evidovaných údajů vztahujících se k majetkovému účtu osoby v CDCP 100,-
1.2.5. přidělení NID 450,-
1.3. Obstarání koupě nebo prodeje AKCIÍ (poplatky uvedené v procentech, se počítají z objemu realizovaného obchodu)
1.3.1.podání pokynuzdarma
1.3.2.zrušení pokynuzdarma
1.3.3.AOS (KOBOS/AUKCE)
1.3.3.1.nad 5.000.000,- Kčindividuálně, maximálně 0,3%
1.3.3.2.1.000.000,- až 5.000.000,- Kč vč.0,4%
1.3.3.3.500.000,- až 999.999,- Kč vč.0,6%
1.3.3.4.0,- až 499.999,- Kč vč.0,8% minimálně 300,-
1.3.4.SPAD (1 lot)0,2%, maximálně 5.000,- za každý započatý lot
1.3.5. vypořádání obchodu zdarma
1.4. Za obstarání koupě nebo prodeje DLUHOPISŮ (poplatky uvedené v procentech, se počítají z objemu realizovaného obchodu za každý rok do splatnosti dluhopisu (nebo poměrné části roku))
1.4.1.nad 5.000.000,- Kč0,2%, minimálně 1.500,-
1.4.2.1.000.000,- až 5.000.000,- Kč vč.0,3%, minimálně 1.500,-
1.5. Ostatní položky
1.5.1.zasílání reportů o realizovaných a nerealizovaných obchodechzdarma
1.5.2.poplatek za suspendovaný obchod zaviněný klientem (za každý den, který je obchod suspendován) 800,-
1.5.3.poplatek za obstarání inkasa výnosů zahraničních cenných papírů evidovaných v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s.zdarma
1.5.4. převod cenných papírů kótovaných na regulovaném trhu BCPP v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s - na účet klienta vedený prostřednictvím České spořitelny, a.s.

150,- (za 1 ISIN)

1.5.5. převod cenných papírů nekótovaných na regulovaném trhu BCPP v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s - na účet klienta vedený prostřednictvím České spořitelny, a.s. 500,- (za 1 ISIN)
1.5.6.převod cenných papírů obchodovaných na BCPP v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. - z účtu klienta vedeného prostřednictvím České spořitelny, a.s. na účet jiného klienta nebo na účet klienta vedený prostřednictvím jiného obchodníka 800,-(za 1 ISIN)
1.5.7.převod cenných papírů obchodovaných na BCPP v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. mezi dvěma účty stejného klienta vedených prostřednictvím České spořitelny, a.s.

zdarma

1.5.8. převod cenných papírů kótovaných na regulovaném trhu BCPP v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. z nezařazeného účtu na účet vedený prostřednictvím České spořitelny, a.s. 150,- (za 1 ISIN)
1.5.9. převod cenných papírů nekótovaných na regulovaném trhu BCPP v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. z nezařazeného účtu na účet vedený prostřednictvím České spořitelny, a.s. 500,- (za 1 ISIN)

2.  Obstarání obchodu na zahraničních trzích

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Uzavření komisionářské smlouvy

zdarma

2.2.  Obstarání koupě nebo prodeje AKCIÍ a ETFs (exchange traded funds) (poplatky uvedené v procentech se počítají z objemu realizovaného obchodu)

PoložkaTextCena v Kč
2.2.1.podání pokynuzdarma
2.2.2.zrušení pokynuzdarma
2.2.3.Francie0,90% min. 23,- EUR
2.2.4.Japonsko0,90% min. 3350,- JPY
2.2.5.Německo0,90% min. 23,- EUR
2.2.6.Polsko0,90% min 100,- PLN
2.2.7.Rakousko0,90% min. 23,- EUR
2.2.8.USA0,60% min 20,- USD
2.2.9.Velká Británie0,90% min. 23,- GBP
2.3. Správa cenných papírů (poplatky uvedené v procentech, se počítají z tržní hodnoty (k poslednímu dni čtvrtletí) cenných papírů, které jsou ve správě k poslednímu dni čtvrtletí, poplatky jsou splatné čtvrtletně)
2.3.1. Francie 0,01700% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 2,00 EUR
2.3.2.Japonsko

0,04800%  za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 300,- JPY

2.3.3.Německo0,01700% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 2,00 EUR
2.3.4.Polsko0,04800% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 5,00 PLN
2.3.5. Rakousko

0,01700% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 2,00 EUR

2.3.6. USA0,04800% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 2,00 USD
2.3.7. Velká Británie

0,04800% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 2,00 GBP

2.4. Obstarání inkasa výnosů (dividend) poplatky třetích stran
*) je-li však 1 ISIN evidován u více depozitářů, platí zvlášť za každou takovou evidenci

3. Obstarání obchodů s podílovými listy otevřených podílových fondů

PoložkaTextCena v Kč
3.1. Nákup podílových listů maximální cena *)
3.1.1.podílové fondy skupiny Erste Bank (ISČS, REICO a ESPA)
3.1.1.1. fondy peněžního trhu
Opatrný Mix FF
0,30%
3.1.1.2. Konzervativní mix FF
dluhopisové fondy
1,00%
3.1.1.3. Vyvážený mix FF
Dynamický mix FF
1,50%
3.1.1.4.Fondy životního cyklu2,50%
3.1.1.5. Akciové fondy
Akciový Mix
Nemovitostní fond REICO
ČS Balancovaný fond
3,00%
3.1.1.6. ESPA-ČS Zajištěné fondy
OPF AR 0 fond privátního bankovnictví 
OPF AR 25 fond privátního bankovnictví
OPF AR 50 fond privátního bankovnictví
OPF AR 75 fond privátního bankovnictví
dle statutu
3.1.1.7.ISČS Institucionální akciový FF opfaž do výše 2,5 %
3.1.2.fondy třetích stran **)
3.1.2.1.ABN AMRO, Credit Suisse, Fortis, Franklin Templeton, HSBC, Julius Baer, Parvest, WIOF

peněžní trh: 0,50%

dluhopisový trh: 2,50%

akciový trh: 4,00%

3.1.2.2.ING

peněžní trh: 0,50%

dluhopisový trh: 2,50%

akciový trh: 3,00%

3.1.2.3.zajištěné fondydle statutu
3.2. Odkoupení podílových listů
3.2.1.fondy finanční skupiny Erste (kromě fondů v položce 3.2.2. a 3.2.4.)zdarma
3.2.2.ESPA-ČS Zajištěné fondydle prodejních informací ***)
3.2.3.fondy třetích stranzdarma
3.2.4.Nemovitostní fond REICO3% po dobu 3 let od vzniku fondu (do 9.2.2010) *)
3.3. Převod podílových listů fondů v rámci jedné investiční společnosti
3.3.1.fondy ISČS
3.3.1.1.při výměně do cílového fondu s vyšším prodejním poplatkemrozdíl prodejních poplatků daných fondů ***)
3.3.1.2.při výměně do cílového fondu s nižším nebo shodným prodejním poplatkemzdarma
3.3.2.fondy 3. stran včetně ESPArozdíl vstupních poplatků mezi kategoriemi, mezi kterými klient přechází ***)
3.4. Majetkový účet investičních nástrojů (MUIN)
3.4.1.založení, vedení a zrušenízdarma
3.4.2.zasílání Přehledu obchodůzdarma
3.4.3.zasílání Přehledu portfolia nebo Výpisu ze samostatné evidence Investičních nástrojůzdarma

*) Poplatek z nově investovaných prostředků. Vstupní a výstupní poplatky jsou investičními společnostmi vyplácené České spořitelně, a.s. U klientů, kteří investují do podílových fondů skupiny Erste Bank Group na základě smlouvy o obhospodařování cenných papírů uzavřené s Českou spořitelnou, a.s., jsou poplatky stanoveny individuálně dle statutu.
**) Max. výše poplatku u fondů třetích stran se vždy řídí statutem daného fondu. Vstupní a výstupní poplatky jsou investičními společnostmi vyplácené České spořitelně, a.s.  
***) Vstupní a výstupní poplatky jsou investičními společnostmi vyplácené České spořitelně, a.s.

4. Správa aktiv

Ceny se stanovují individuálně

5. Úschova, správa a uložení cenných papírů

PoložkaTextCena v Kč
5.1. Depotní účet (účet CP)
5.1.1.zřízení a vedení depotního účtu - ročně30,-
5.1.2.výběr CP z centrálního depotu Burzovního registru cenných papírů (nesouvisející přímo s vypořádáním obchodu s CP)500,- za každou emisi, maximálně 1.000,-
5.1.3.nevyzvednutí CP v předem stanovené době0,5% denně z celkové nominální hodnoty, minimálně 100,- denně
5.2. Úschova cenných papírů
5.2.1.za přijetí CP do úschovy*)
5.2.1.1. hromadné až 0,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% DPH
5.2.1.2. samostatné až 1,0% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% DPH
5.2.2.roční cena za úschovu CP **)
5.2.2.1. hromadnou až 0,4% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% DPH
5.2.2.2. samostatnou až 0,8% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% DPH
5.3. Správa cenných papírů
5.3.1.za přijetí CP do správy *)až 0,6% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 40,- za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)
5.3.2. roční cena za správu CP **) až 0,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 40,- za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)
5.3.3. za zajištění a obstarání inkasa až 0,3% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)
5.4. Uložení cenných papírů (úschova spojená se správou)
5.4.1.za přijetí CP do uložení *)
5.4.1.1. hromadné až 0,8% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% DPH
5.4.1.2. samostatné až 1,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% DPH
5.4.2.roční cena za uložení **)
5.4.2.1. hromadné až 0,6% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% DPH
5.4.2.2. samostatné až 1,3% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 20% DPH
5.4.3.za obstarání výnosů z CP
5.4.3.1. hromadné až 3% z výnosu, ale minimálně 20,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
5.4.3.2. samostatné až 3% z výnosu, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
5.4.4.za obstarání inkasa z jistin CP
5.4.4.1. hromadné až 0,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
5.4.4.2. samostatné až 1,0% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN)

*) tato cena se uplatňuje na období od přijetí CP do 31.12. stávajícího roku
**) tato cena se uplatňuje na období následujícího roku po přijetí CP a dalších let, vždy za stav k 31.12. stávajícího roku
***) Pokud jsou ve smlouvě o správě tuzemských (zahraničních) cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi dle §36 a 37 zák. o cenných papírech a zák. č. 513/91 obchodní zákoník stanoveny zvlášť poplatky:

  • za obstarání inkasa výnosů z cenných papírů, představuje úplatu za osvobozenou činnost
  • za ostatní činnosti   představuje úplatu za zdanitelné plnění podléhající sazbě 20% DPH.
    V případě, že smlouvou nebudou zvlášť stanoveny poplatky za obstarání inkasa výnosů z cenných papírů a za ostatní činnosti, pak celkový poplatek za správu cenných papírů na základě Smlouvy o správě cenných papírů představuje úplatu za plnění, které je považováno za osvobozenou činnost.

6. Ostatní služby na kapitálovém trhu

PoložkaTextCena v Kč
6.1. Obstarání výpisu z evidencí vedených centrálním depozitáŕem cenných papírů 380,-
6.2. Vypořádání dědictví 2.500,-

7. Správa portfolia cenných papírů

Pro vybrané klienty se ceny stanovují individuálně

8. Společné a ostatní položky

PoložkaTextCena v Kč
8.1. Cena za přímý prodej CP z majetku České spořitelny, a.s. 0,- až 200,-
8.2. Výměna podpisového vzoru 10,-
Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně.  Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 9.7.2010 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.
Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.10.2010 do 30.11.2010. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 20.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,090 - -0,08%
USD 21,773 - -0,26%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster