800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Komerční klientela - XII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů a související služby

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 26.05.2008 do 19.10.2008. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
PoložkaTextCena v Kč
1.1. Uzavření komisionářské smlouvy zdarma
1.2. Majetkový účet v Univyc, a.s.
1.2.1.otevření účtu50,-
1.2.2.vedení cenných papírů na účtu

zdarma

1.3. Obstarání koupě nebo prodeje AKCIÍ
1.3.1.AOS/KOBOS
1.3.1.1.nad 5.000.000,- Kčindividuálně, maximálně 0,3%
1.3.1.2.1.000.000,- až 5.000.000,- Kč vč.0,4%
1.3.1.3.500.000,- až 999.999,- Kč vč.0,6%
1.3.1.4.0,- až 499.999,- Kč vč.0,8% minimálně 300,-
1.3.2.SPAD (1 lot)0,2%, maximálně 5.000,- za každý započatý lot
1.4. Za obstarání koupě nebo prodeje DLUHOPISŮ z objemu realizovaného obchodu za každý rok do splatnosti dluhopisu (nebo poměrné části roku)
1.4.1.nad 5.000.000,- Kč0,2%, minimálně 1.500,-
1.4.2.1.000.000,- až 5.000.000,- Kč vč.0,3%, minimálně 1.500,-
1.5. Právo nakládat s cenným papírem
1.5.1.pozastavení práva (blokace) - za každý ISIN20,-
1.5.2.zrušení pozastavení práva (deblokace) - za každý ISIN20,-
1.6. Ostatní položky
1.6.1.zasílání reportů o realizovaných a nerealizovaných obchodechzdarma
1.6.2.poplatek za suspendovaný obchod zaviněný klientem (za každý den, který je obchod suspendován)50,-
1.6.3.poplatek za obstarání inkasa výnosů zahraničních cenných papírů evidovaných v Univyc a.s.zdarma
1.6.4.převod zahraničních cenných papírů obchodovaných na BCPP v evidenci Univyc, a.s. - mezi obchodníky400,-

2. Obstarání obchodu na mimoburzovním trhu a na zahraničních trzích

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Obstarání koupě nebo prodeje AKCIÍ 0,5%, minimálně 100,- EUR + Švýcarsko a Velká Británie stamp fee
2.2. Obstarání koupě nebo prodeje DLUHOPISŮ 0,2%
2.3. Transakční cena za nákup/prodej
2.3.1.při obchodu bez platby
2.3.1.1. Německo, USA, Lucembursko, Belgie, Nizozemí, Španělsko 2.500,-
2.3.1.2. Velká Británie, Švýcarsko, Kanada, Francie, Itálie 2.700,-
2.3.1.3. Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko 3.000,-
2.3.1.4. Maďarsko, Polsko 3.300,-
2.3.1.5. Rakousko 1.500,-
2.3.1.6. ostatní země individuálně
2.3.2.při obchodu proti platbě
2.3.2.1. Německo, USA, Lucembursko, Belgie, Nizozemí, Španělsko 2.800,-
2.3.2.2. Velká Británie, Švýcarsko, Kanada, Francie, Itálie 3.000,-
2.3.2.3. Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko 3.500,-
2.3.2.4. Maďarsko, Polsko 3.800,-
2.3.2.5. Rakousko 1.800,-
2.3.2.6. ostatní země individuálně
2.4. Správa cenných papírů - měsíčně z tržní hodnoty portfolia vždy k poslednímu dni v měsíci 0,12%

3. Obstarání obchodů s podílovými listy otevřených podílových fondů

PoložkaTextCena v Kč
3.1. Nákup podílových listů maximální cena *)
3.1.1.podílové fondy skupiny Erste Bank (ISČS, REICO a ESPA)
3.1.1.1. fondy peněžního trhu
Opatrný Mix FF
0,30%
3.1.1.2. Konzervativní mix FF
dluhopisové fondy
1,00%
3.1.1.3. Vyvážený mix FF
Dynamický mix FF
1,50%
3.1.1.4.Fondy životního cyklu2,50%
3.1.1.5. Akciové fondy
Akciový Mix
Nemovitostní fond REICO
ČS Balancovaný fond
3,00%
3.1.1.6. ESPA-ČS Zajištěné fondy
OPF AR 0 fond privátního bankovnictví  
OPF AR 25 fond privátního bankovnictví
OPF AR 50 fond privátního bankovnictví
OPF AR 75 fond privátního bankovnictví
dle statutu
3.1.2.fondy třetích stran **)
3.1.2.1.ABN AMRO, Credit Suisse, Fortis, Franklin Templeton, HSBC, Julius Baer, Parvest, WIOF

peněžní trh: 0,50%

dluhopisový trh: 2,50%

akciový trh: 4,00%

3.1.2.2.ING

peněžní trh: 0,50%

dluhopisový trh: 2,50%

akciový trh: 3,00%

3.1.2.3.zajištěné fondydle statutu
3.2. Odkoupení podílových listů
3.2.1.fondy finanční skupiny Erste (kromě fondů v položce 3.2.2. a 3.2.4.)zdarma
3.2.2.ESPA-ČS Zajištěné fondy dle prodejních informací ***)
3.2.3.fondy třetích stranzdarma
3.2.4.Nemovitostní fond REICO 3% po dobu 3 let od vzniku fondu (do 9.2.2010) *)
3.3. Převod podílových listů fondů v rámci jedné investiční společnosti
3.3.1.fondy ISČS
3.3.1.1.při výměně do cílového fondu s vyšším prodejním poplatkem rozdíl prodejních poplatků daných fondů ***)
3.3.1.2.při výměně do cílového fondu s nižším nebo shodným prodejním poplatkemzdarma
3.3.2.fondy 3. stran včetně ESPA rozdíl vstupních poplatků mezi kategoriemi, mezi kterými klient přechází ***)
3.4. Majetkový účet investičních nástrojů (MUIN)
3.4.1.založení, vedení a zrušenízdarma
3.4.2.zasílání Přehledu obchodůzdarma
3.4.3.zasílání Přehledu portfolia nebo Výpisu ze samostatné evidence Investičních nástrojůzdarma

*) Poplatek z nově investovaných prostředků. Vstupní a výstupní poplatky jsou investičními společnostmi vyplácené České spořitelně, a.s. U klientů, kteří investují do podílových fondů skupiny Erste Bank Group na základě smlouvy o obhospodařování cenných papírů uzavřené s Českou spořitelnou, a.s., jsou poplatky stanoveny individuálně dle statutu.
**) Max. výše poplatku u fondů třetích stran se vždy řídí statutem daného fondu. Vstupní a výstupní poplatky jsou investičními společnostmi vyplácené České spořitelně, a.s.  
***) Vstupní a výstupní poplatky jsou investičními společnostmi vyplácené České spořitelně, a.s.

4. Správa aktiv

Ceny se stanovují individuálně

5. Úschova, správa a uložení cenných papírů

PoložkaTextCena v Kč
5.1. Depotní účet (účet CP)
5.1.1.zřízení a vedení depotního účtu - ročně30,-
5.1.2.výběr CP z centrálního depotu Burzovního registru cenných papírů (nesouvisející přímo s vypořádáním obchodu s CP)500,- za každou emisi, maximálně 1.000,-
5.1.3.nevyzvednutí CP v předem stanovené době0,5% denně z celkové nominální hodnoty, minimálně 100,- denně
5.2. Úschova cenných papírů
5.2.1.za přijetí CP do úschovy*)
5.2.1.1. hromadné až 0,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 19% DPH
5.2.1.2. samostatné až 1,0% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 19% DPH
5.2.2.roční cena za úschovu CP **)
5.2.2.1. hromadnou až 0,4% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 19% DPH
5.2.2.2. samostatnou až 0,8% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 19% DPH
5.3. Správa cenných papírů
5.3.1.za přijetí CP do správy *)až 0,6% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 40,- za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)
5.3.2. roční cena za správu CP **) až 0,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 40,- za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)
5.3.3. za zajištění a obstarání inkasa až 0,3% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)
5.4. Uložení cenných papírů (úschova spojená se správou)
5.4.1.za přijetí CP do uložení *)
5.4.1.1. hromadné až 0,8% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 19% DPH
5.4.1.2. samostatné až 1,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 19% DPH
5.4.2.roční cena za uložení **)
5.4.2.1. hromadné až 0,6% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 19% DPH
5.4.2.2. samostatné až 1,3% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN) + 19% DPH
5.4.3.za obstarání výnosů z CP
5.4.3.1. hromadné až 3% z výnosu, ale minimálně 20,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
5.4.3.2. samostatné až 3% z výnosu, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
5.4.4.za obstarání inkasa z jistin CP
5.4.4.1. hromadné až 0,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
5.4.4.2. samostatné až 1,0% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN)

*) tato cena se uplatňuje na období od přijetí CP do 31.12. stávajícího roku
**) tato cena se uplatňuje na období následujícího roku po přijetí CP a dalších let, vždy za stav k 31.12. stávajícího roku
***) Pokud jsou ve smlouvě o správě tuzemských (zahraničních) cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi dle §36 a 37 zák. o cenných papírech a zák. č. 513/91 obchodní zákoník stanoveny zvlášť poplatky:

  • za obstarání inkasa výnosů z cenných papírů, představuje úplatu za osvobozenou činnost
  • za ostatní činnosti   představuje úplatu za zdanitelné plnění podléhající sazbě 19% DPH.
    V případě, že smlouvou nebudou zvlášť stanoveny poplatky za obstarání inkasa výnosů z cenných papírů a za ostatní činnosti, pak celkový poplatek za správu cenných papírů na základě Smlouvy o správě cenných papírů představuje úplatu za plnění, které je považováno za osvobozenou činnost.

6. Ostatní služby na kapitálovém trhu

PoložkaTextCena v Kč
6.1. Za odeslání čísla majetkového účtu (příp. i více čísel účtu) 50,-
6.2. Poplatek za převod cenných papírů ve Středisku cenných papírů 100,-
6.3. Za podílový list (pouze Bondinvest - otevřený podílový fond) 60,-

7. Správa portfolia cenných papírů

Pro vybrané klienty se ceny stanovují individuálně

8. Společné a ostatní položky

PoložkaTextCena v Kč
8.1. Cena za přímý prodej CP z majetku České spořitelny, a.s. 0,- až 200,-
8.2. Výměna podpisového vzoru 10,-
Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně.
Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 26.05.2008 do 19.10.2008. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 26.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,030 - -0,04%
USD 21,902 + 0,74%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster