800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Korporátní klientela - II. Bezhotovostní platební styk

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1. Tuzemský platební styk v CZK

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.01.2016 do 31.10.2016. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

1.1.  Došlé platby

PoložkaTextCena v Kč
1.1.1.platba z jiné bankyzdarma
1.1.2.platba vzniklá realizací trvalého příkazu k inkasuzdarma

1.2.  Vyšlé platby

PoložkaTextCena v Kč
1.2.1. elektronickou cestou, realizací trvalého příkazu k úhradě, souhlasu s inkasem 2,-
1.2.2. podáním přes sběrný box nebo na přepážce banky 1) 20,-
1.2.3. použitím jiného příkazu než Českou spořitelnou, a.s. standardizovaného platebního příkazu 2) 80,-
1.2.4.platba v jiné měně než v měně účtu50,-
1.2.5.platba k výplatě v hotovosti prostřednictvím České pošty, s.p.20,- + cena dle poštovního tarifu
1) Nadlimitní platební příkaz (platební příkaz na částku vyšší CZK 100.000 Kč u hromadných příkazů se jedná o celkovou částku) lze podat pouze u přepážky banky

2) Použití jiných než standardizovaných platebních příkazů je možné pouze po předchozím souhlasu banky.
Standardizované platební příkazy jsou Standardní tiskopisy platebních příkazů České spořitelny, a.s.

1.3. Ostatní položky

PoložkaTextCena v Kč
1.3.1.Oznámení o neprovedených platebních příkazech zaslané na adresu klienta

25,-

1.3.2. Potvrzení o provedené platbě
Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH 21% stanovené zákonem.
100,-
1.3.3.Zřízení trvalého příkazu, souhlasu s inkasem, trvalého příkazu k inkasu prostřednictvím služby BUSINESS 24zdarma
1.3.4. Zřízení trvalého příkazu, souhlasu s inkasem, trvalého příkazu k inkasu jiným způsobem 50,-
1.3.5.Změna nebo zrušení trvalého příkazu, souhlasu s inkasem, trvalého příkazu k inkasuzdarma
1.3.6. Trvalý příkaz k regulaci zůstatku 500,- měsíčně za účet
1.3.7.Expresní platba předaná prostřednictvím přímeho bankovnictví125,-
1.3.8.Expresní platba předaná na přepážce banky200,-
1.3.9.Žádost o inkaso2,-
1.3.10.Zaslání potvrzení o přijetí transakce ke zpracování nebo přehledu transakční historie klientům služby BUSINESS 24 e-mailemzdarma
1.3.11.Zaslání kreditního avíza klientům služby BUSINESS 24 e-mailemzdarma

2.  Zahraniční platební styk (Zahraniční platby v CZK nebo v cizí měně a domácí platby v cizí měně)

2.1.  Došlé platby

PoložkaTextCena v Kč
2.1.1. Úhrada (včetně úhrady na základě SEPA inkasa 2 ) v rámci banky zdarma
2.1.2. Úhrada/SEPA převod 1 (včetně úhrady na základě SEPA inkasa 2 ) z banky Slovenská sporiteľňa, a. s. zdarma
2.1.3. SEPA převod 1 (včetně úhrady na základě SEPA inkasa 2 ) do výše 50 000 EUR 100,-
2.1.4. FIT Platba 3 (včetně FIT Platby na základě SEPA inkasa 2 ) 100,-
2.1.5. Úhrada ze zahraničí v CZK nebo v cizí měně a od tuzemských bank v cizí měně s dispozicí BEN, SHA 4 /SEPA převod 1 nad 50 000 EUR (včetně úhrady na základě SEPA inkasa 2 ) ve prospěch účtu klienta České spořitelny, a. s. 1%, min. 100,-, max. 950,-
2.1.6. Úhrada ze zahraničí v CZK nebo v cizí měně a od tuzemských bank v cizí měně s dispozicí BEN, SHA 4 /SEPA převod 1   nad 50 000 EUR k výplatě v hotovosti 1%, min. 400,-, max. 2.000,-
2.1.7. Úhrada ze zahraničí v CZK nebo v cizí měně a od tuzemských bank v cizí měně s dispozicí OUR 4 poplatky České spořitelny, a.s. hradí plátce
2.1.8. PRIEURO platba 5 bez příplatku

2.2. Vyšlé platby

PoložkaTextCena v Kč
2.2.1. Platby v cizí měně (včetně úhrady na základě SEPA inkasa 2 ) v rámci banky

50,-

2.2.2. Platba/SEPA převod 1 (včetně úhrady na základě SEPA inkasa 2 ) ve prospěch účtu klienta banky Slovenská sporiteľňa, a. s. (GIBASKBX)

50,-

2.2.3. SEPA převod 1 (včetně úhrady na základě SEPA inkasa 2 ) do výše 50 000 EUR

220,-

2.2.4. FIT Platba 3  (včetně FIT Platby na základě SEPA inkasa 2 ) 220,-
2.2.5. Platby do zahraničí v CZK nebo cizí měně a do tuzemských bank v cizí měně 4 /SEPA převod 1 (včetně úhrady na základě SEPA inkasa 2 ) nad 50 000 EUR 1%, min. 220,-, max. 1.900,-
2.2.6. PRIEURO platba 5 cena dle položek 2.2. výše + příplatek 500,-
2.2.7.Odeslaná částka v hotovosti1%, min. 400,-, max. 2.000,-
2.2.8. Příplatek za platební příkaz předaný bance v papírové podobě 250,-

2.3. Ostatní položky

PoložkaTextCena v Kč
2.3.1.Šetření o avizované úhradě na žádost klienta

500,- + poplatky zahr. banky

2.3.2. Potvrzení o provedené zahraniční platbě na žádost příkazce
Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH 21% stanovené zákonem.

250,-

2.3.3.Zřízení, změna nebo zrušení trvalého příkazu k úhradězdarma
2.3.4. Zrušení nebo vrácení neúplného nebo nekrytého platebního příkazu 7

500,- + poplatky zahr. banky

2.3.5.Změna instrukcí, zrušení nebo doplňující informace již provedeného platebního příkazu500,- + poplatky zahr. banky
2.3.6.Urgentní a expresní vyšlá platba

příplatek 500,- za 1 den

2.3.7.Zaslání potvrzení o přijetí transakce ke zpracování nebo přehledu transakční historie klientům služby BUSINESS 24 e-mailemzdarma
2.3.8.Zaslání kreditního avíza klientům služby BUSINESS 24zdarma
2.3.9.Potvrzení o provedené úhradě do zahraničí vystavené na žádost příkazce250,-

2.3.10.  SEPA inkaso 2 - poplatky plátce

Souhlas se SEPA inkasem 2 – zřízení / změna / zrušení

2.3.11.  SEPA inkaso 2 – poplatky příjemce

PoložkaTextCena v Kč
2.3.11.1. Vyslání příkazu k SEPA inkasu 2 elektronickou cestou

50,-

2.3.11.2. Příplatek za příkaz k SEPA inkasu 2 předaný bance v papírové podobě

250,-

2.3.11.3. Žádost o vrácení SEPA inkasa 2 plátcem (Refund) / Žádost o zrušení vyslaného příkazu k SEPA inkasu 2 příjemcem (Request for cancellation) / Žádost o stornování provedeného příkazu k SEPA inkasu 2 příjemcem (Reversal) 50 Kč + poplatky banky plátce
2.3.11.4. Registrace CID 6 (roční poplatek, splatný k ultimu roku) 500,-

1 SEPA převod: SEPA převod je platba v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP, Monako, Švýcarsko San Marino s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, banky plátce a příjemce ve formátu BIC, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.

2 SEPA inkaso: SEPA inkaso je převod v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP, Monako, Švýcarsko, a San Marino iniciovaný z podnětu příjemce prostřednictvím své banky na základě předcházející dohody s plátcem (tzv. Mandát). Náležitosti, včetně použitého typu SEPA inkasa, jsou součástí tohoto Mandátu.  
3 FIT Platba: Platba v EUR/SEPA převod ve prospěch účtu klienta bank finanční skupiny ERSTE BANK
(přehled bank naleznete na www.erstecorporatebanking.cz nebo www.csas.cz).
4 Dispozice: Dispozice „ OUR “ – Všechny bankovní výlohy k tíži příkazce(Příkazce nese veškeré výlohy, tj. poplatky České spořitelny, a. s. a všechny poplatky zahraničních bank, které jsou doúčtovány dodatečně.) Dispozice „ BEN “ – Všechny bankovní výlohy k tíži příjemce(Veškeré výlohy, tj. České spořitelny, a. s. i zahraničních bank, nese příjemce. Částka platebního příkazu odeslaného do zahraničí je snížena o poplatky klienta České spořitelny, a. s. Minimální částka platby s dispozicí BEN činí 2 000 Kč.) Dispozice „ SHA “ – Zahraniční bankovní výlohy k tíži příjemce(Příkazce nese výlohy České spořitelny, a. s. a příjemce nese výlohy zahraničních bank. S ohledem na ceny zahraničních bank je u platebních příkazů na nízké částky nutné počítat s doúčtováním případných cizích bankovních výloh i při zadání dispozice SHA. Došlá úhrada může být snížená o případné poplatky zprostředkující banky.)  Pozn.: U příkazů s nesprávným číslem účtu nebo chybějícím číslem účtu ve formátu IBAN a BIC, u kterých přijímající banka z důvodu ručního zásahu do zpracování bude účtovat dodatečný poplatek na vrub České spořitelny, a. s., bude tento poplatek následně jako dodatečný náklad účtován na vrub příkazce platby.

 

5 PRIEURO PLATBA: úhrada v měně EUR do/z bank podporujících PRIEURO platby, která je realizována z účtu plátce až na účet příjemce do 4 (čtyř) hodin od okamžiku přijetí příkazu plátce jeho bankou.
6 CID (Creditor Identifier): je maximálně 35 znakový kód a slouží k jednoznačné identifikaci příjemce SEPA inkas. CID pro ČR má pevnou délku 12 míst a je přidělovaný Českou národní bankou na základě žádosti banky příjemce.

Zrušení - zdarma v případě zrušení před dnem splatnosti

Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně.

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.01.2016 do 31.10.2016. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 28.4.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,990 + 0,19%
USD 24,861 + 0,52%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster