800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Komerční klientela - II. Bezhotovostní platební styk

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

A. Tuzemský platební styk v CZK

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.09.2010 do 31.03.2012. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

A.1. Platby prostřednictvím běžných účtů

PoložkaTextCena v Kč
1.1. Došlé platby
1.1.1.platba z jiné bankyzdarma
1.1.2.platba vzniklá realizací trvalého příkazu k inkasuzdarma
1.2. Vyšlé platby
1.2.1.elektronickou cestou2,-
1.2.2. podáním přes sběrný box nebo u přepážky banky *) 15,-
1.2.3.použitím jiného příkazu než Českou spořitelnou, a.s. standardizovaného platebního příkazu **)45,-
1.2.4.realizací trvalého příkazu k úhradě, souhlasu s inkasem2,-
1.2.5.platba kartou u obchodníkazdarma
1.2.6.platba v jiné měně než v měně účtu50,-
1.2.7.platba k výplatě v hotovosti prostřednictvím České pošty, s.p. 15,- + cena dle poštovního tarifu
*) Nadlimitní platební příkaz (platební příkaz na částku vyšší než CZK 99.999,99 - u hromadných příkazů se jedná o celkovou částku) lze podat pouze u přepážky banky

**) Použití jiných než standardizovaných platebních příkazů je možné pouze po předchozím souhlasu banky.
Standardizované platební příkazy jsou Standardní tiskopisy platebních příkazů České spořitelny, a.s.
Položka bude účtována od 1.4.2011

A.2. Platby prostřednictvím sběrných účtů*) (pro sběrné účty založené po 1. 1. 2003)

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Položka úhradového média / elektronického souboru ve prospěch účtu vedeného
2.1.1. v České spořitelně, a.s. 2,-
2.1.2. v jiných bankách 4,-
2.2. Položka inkasního média / elektronického souboru včetně položek neuhrazených plateb
2.2.1.v České spořitelně, a.s.2,50
2.2.2.v jiných bankách4,50
*) Sběrné účty – účty vedené na základě Smluv o předávání dat platebního styku kompatibilním médiem / elektronickým souborem

A.3. Ostatní položky

PoložkaTextCena v Kč
3.1. Oznámení o neprovedených platebních příkazech zaslané na adresu klienta 10,- za položku + cena dle poštovního tarifu
3.2. Potvrzení o provedené platbě
Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH 20% stanovené zákonem.
100,-
3.3. Zřízení trvalého příkazu, souhlasu s inkasem, trvalého příkazu k inkasu
3.3.1. prostřednictvím služby BUSINESS 24 zdarma
3.3.2. jiným způsobem 50,-
3.4. Změna nebo zrušení trvalého příkazu, souhlasu s inkasem, trvalého příkazu k inkasu
3.4.1. prostřednictvím služby BUSINESS 24 zdarma
3.4.2. jiným způsobem 1) 50,-
3.5. Expresní platba předaná prostřednictvím přímeho bankovnictví 125,-
3.6. Expresní platba předaná u přepážky banky 200,-
3.7. Žádost o inkaso 2,-
3.8. Poplatek za kreditní účetní položku 2,-
3.9. Poplatek za debetní účetní položku 4,-
3.10. Zaslání potvrzení o přijetí transakce ke zpracování nebo přehledu transakční historie klientům služby BUSINESS 24
3.10.1. e-mailem zdarma
3.10.2. faxem 10,-
3.11. Zaslání kreditního avíza klientům služby BUSINESS 24
3.11.1. e-mailem zdarma
3.11.2. faxem 10,-
1) zrušení - zdarma v případě zrušení před první realizací

B. Zahraniční platební styk

B.1.  Došlé platby

PoložkaTextCena v Kč
1.1. Úhrada v rámci banky zdarma
1.2. Úhrada / SEPA převod 1) z banky Slovenská sporiteľňa, a.s. ve prospěch účtu klienta České spořitelny, a.s. zdarma
1.3. Přeshraniční převod 2) / SEPA převod do výše 50.000 EUR 1)  ve prospěch účtu klienta České spořitelny, a.s. 100,-
1.4. FIT Platba = Úhrada v EUR / SEPA převod 1) od klienta bank finanční skupiny  ERSTE BANK z Rakouska (Erste Group Bank AG, Erste Bank & Sparkassen Vienna, Salzburger Sparkasse a Tiroler Sparkasse, Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl, Die Zweite Wiener Vereinssparkasse), Chorvatska, Maďarska, Rumunska a Srbska ve prospěch účtu klienta České spořitelny, a.s. 100,-
1.5. Úhrada ze zahraničí v CZK nebo v cizí měně a od tuzemských bank v cizí měně s dispozicí BEN, SHA 3) / SEPA převod nad 50.000 EUR 1)
Pozn.:

Úhrada s dispozicí SHA může být snížena o příp. poplatky zprostředkující banky.
1.5.1. ve prospěch účtu klienta České spořitelny, a.s. 1%, min. 100,-, max. 950,-
1.5.2. k výplatě v hotovosti (s výjimkou SEPA převodu 1) ) 1%, min. 400,-, max. 2.000,-
1.6. Úhrada ze zahraničí v CZK nebo v cizí měně a od tuzemských bank v cizí měně s dispozicí OUR 3) poplatky České spořitelny, a.s. hradí plátce

B.2. Vyšlé platby

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Platby v cizí měně v rámci banky

50,- + cena dle položky 3.9. 

2.2. Platba / SEPA převod 1) ve prospěch účtu klienta banky Slovenská sporiteľňa, a.s.
Pozn.:

Na platebním příkazu musí být uvedený platný identifikační kód banky příjemce (BIC) GIBASKBX

50,- + cena dle položky 3.9.

2.3. Přeshraniční převod 2) / SEPA převod do výše 50.000 EUR 1)

220,- + cena dle položky 3.9.

2.4. FIT Platba = Platba v EUR / SEPA převod 1) ve prospěch účtu klienta bank  finanční skupiny ERSTE BANK z Rakouska, Chorvatska, Maďarska, Rumunska a Srbska
Pozn.:

Na platebním příkazu musí být uvedený platný identifikační kód banky příjemce (BIC):
  • Erste Group Bank AG (GIBAATWG) 
  • Erste Bank & Sparkassen Vienna (GIBAATWW),
  • Erste & Steiermärkische Bank Croatia (ESBCHR22),
  • Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl (SPHBAT21XXX),
  • Die Zweite Wiener Vereinssparkasse (GIBAAT21XXX),
  • Erste Bank Hungary (GIBAHUHB),
  • Banca Comerciala Romana (RNCBROBU),
  • Erste Bank Novi Sad (GIBARS22XXX),
  • Salzburger Sparkasse (SBGSAT2SXXX),
  • Tiroler Sparkasse (SPIHAT22XXX)
2.4.1. přeshraniční převod / SEPA převod do výše 50.000 EUR 1) dle položky 2.3.
2.4.2. ostatní platby / SEPA převod nad 50.000 EUR 1)

350,- + cena dle položky 3.9.

2.5. Platby do zahraničí v CZK nebo cizí měně a do tuzemských bank v cizí měně
2.5.1. dispozice OUR 3)
Pozn.:
Přikazuje-li plátce provést platbu s dispozicí OUR, jsou následně k tíži plátce účtovány cizí bankovní výlohy.

1%, min. 220,-, max. 1.900,- + cena dle položky 3.9.

2.5.2. dispozice SHA 3) / SEPA převod nad 50.000 EUR 1)
Pozn.:
S ohledem na ceny zahraničních bank je u platebních příkazů na nízké částky nutné počítat s doúčtováním případných cizích bankovních výloh i při zadání dispozice SHA.

1%, min. 220,-, max. 1.900,- + cena dle položky 3.9.

2.5.3. dispozice BEN 3)
Pozn.:
Minimální částka platby s dispozicí BEN činí CZK 2.000,-.
1%, minimálně 220,-, maximálně 1.900,- + cena dle položky 3.9. (poplatky České spořitelny, a.s. hradí příjemce)
2.6. Odeslaná částka v hotovosti 1%, min. 400,-, max. 2.000,-
1) SEPA převod: převod v měně EUR realizovaný v rámci jednotné eurové platební oblasti (SEPA – Single Euro Payment Area) do země EU nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a Švýcarska v souladu s jednotnými evropskými pravidly a standardy. SEPA převod lze realizovat do bank podporujících provádění  SEPA převodů, vždy obsahuje platný BIC banky příjemce a číslo účtu příjemce v platném formátu IBAN (výlohy se automaticky hradí děleným způsobem - dispozice poplatků SHA).
2) Přeshraniční převod: dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 se jedná o převody do zemí EU, EHP v měně EUR do výše 50.000,- EUR, obsahující platný BIC banky příjemce a číslo účtu příjemce v platném formátu IBAN, s dispozicí poplatků SHA, bez uvedení specifických instrukcí klienta.

3) Dispozice
Dispozice „ OUR “ -Všechny bankovní výlohy k tíži příkazce
(Příkazce nese veškeré výlohy, tj. poplatky České spořitelny, a.s., a všechny poplatky zahraničních bank, které jsou doúčtovány dodatečně.)

Dispozice „ BEN “ - Všechny bankovní výlohy k tíži příjemce
(Veškeré výlohy, tj. České spořitelny, a.s., i zahraničních bank nese příjemce. Částka platebního příkazu odeslaného do zahraničí je snížena o poplatky klienta České spořitelny, a.s.)

Dispozice „ SHA “ -  Zahraniční bankovní výlohy k tíži příjemce
(Příkazce nese výlohy České spořitelny, a.s., a příjemce nese výlohy zahraničních bank.)

Pozn.: U příkazů s nesprávným číslem účtu nebo chybějícím číslem účtu ve formátu IBAN a BIC, u kterých přijímající banka z důvodu ručního zásahu do zpracování bude účtovat dodatečný poplatek na vrub České spořitelny, a.s., bude tento poplatek následně jako dodatečný náklad účtován na vrub příkazce platby.

B.3. Ostatní položky

PoložkaTextCena v Kč
3.1. Urgentní došlá platba odsouhlasená Českou spořitelnou, a.s. (s výjimkou Prieuro platby 4) , která je bez příplatku)

příplatek 500,- za 1 den

3.2. Šetření o avizované úhradě na žádost klienta

200,- + poplatky zahr. banky (-)

3.3. Potvrzení o provedené zahraniční platbě na žádost příkazce
Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH 20% stanovené zákonem.

250,- (-)

3.4. Zřízení, změna nebo zrušení trvalého příkazu k úhradě 5) 200,-
3.5. Zrušení nebo vrácení neúplného nebo nekrytého platebního příkazu 6)

300,- + poplatky zahr. banky (-)

3.6. Změna instrukcí, zrušení nebo reklamace již provedeného platebního příkazu 500,- + poplatky zahr. banky
3.7. Urgentní a expresní vyšlá platba

příplatek 500,- za 1 den

3.8. PRIEURO  platba 4)
3.8.1. došlá cena dle položky 1.2. - 1.5.
3.8.2. vyšlá cena dle položky 2.2. - 2.5. + příplatek dle položky 3.7. + příplatek 500,-
3.9. Příplatek za platební příkaz předaný bance v papírové podobě 200,-
3.10. Poplatek za kreditní účetní položku 2,-
3.11. Poplatek za debetní účetní položku 4,-
3.12. Zaslání potvrzení o přijetí transakce ke zpracování nebo přehledu transakční historie klientům služby BUSINESS 24
3.12.1. e-mailem zdarma
3.12.2. faxem 10,-
3.13. Zaslání kreditního avíza klientům služby BUSINESS 24
3.13.1. e-mailem zdarma
3.13.2. faxem 10,-

4) PRIEURO platba: úhrada v měně EUR do/z bank podporujících PRIEURO platby, která je realizována z účtu plátce až na účet příjemce do 4 (čtyř) hodin od okamžiku přijetí příkazu plátce jeho bankou; platí od data zavedení služby dne 18.2.2008.

Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně.

5) zrušení - zdarma v případě zrušení před první realizací
6) zrušení - zdarma v případě zrušení před dnem splatnosti 
Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.09.2010 do 31.03.2012. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 20.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,090 - -0,08%
USD 21,773 - -0,26%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster