800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Dokumentární akreditiv

Komu je určen

 • firemní klientela
 • fyzické osoby
 

Charakteristika a popis produktu

Bezhotovostní platební a zajišťovací nástroj pro financování obchodní činnosti, jehož používání se řídí pevně stanovenými a mezinárodně uznávanými pravidly UCP Publ. 500. Slouží k finančnímu vypořádání obchodních operací v tuzemském i zahraničním platebním styku (nákup/prodej zboží, služeb, nemovitostí atd.). Význam akreditivu pro obchodní partnery spočívá v jistotě úhrady, která je podmíněna splněním akreditivem stanovených podmínek. Inkasní riziko je v podstatě dáno pouze rizikem teritoria a bonitou banky, která akreditiv vystavila nebo potvrdila.

Dok. akreditiv je písemný závazek vystavující (resp. potvrzující banky) v zastoupení příkazce (kupujícího, odběratele) zaplatit beneficientovi/příjemci akreditivu za dodané zboží nebo službu za předpokladu, že lhůty a podmínky dané akreditivem budou dodavatelem/beneficientem splněny a dokumenty požadované v akreditivní listině budou ve stanovené době předloženy.

Při zpracování akreditivních  transakcí se banky nezabývají ani nejsou vázány zněním kontraktu, a to ani v případě, že se akreditiv na kontrakt odvolává.

Účastníci platby prostřednictvím dok. akreditivu:

 • příkazce/kupující
 • banka příkazce/kupujícího, tj. banka vystavující akreditiv
 • příjemce akreditivu/beneficient (prodávající)
 • banka příjemce akreditivu/prodávajícího, která otevření akreditivu beneficientovi oznamuje, popř. potvrdí (banka avizující/potvrzující)

 

Česká spořitelna akreditivy vystavuje i přijímá, a to v tuzemsku i ve vztahu do a ze zahraničí. Klient České spořitelny může být příkazcem nebo beneficientem akreditivu.

Z hlediska postavení partnerů v obchodní transakci se rozlišují akreditivy:

 • kryjící nákup zboží nebo služby (dovozní, popř. tuzemské odběratelské akreditivy)

  Klient (kupující) uplatňuje svoji žádost o otevření akreditivu v obchodním místě České spořitelny, které vede jeho účet. Otevřením akreditivu se Česká spořitelna zavazuje v zastoupení svého klienta k proplacení příslušné částky oprávněnému, za předpokladu splnění akreditivem stanovených podmínek. Před přijetím příkazu k otevření akreditivu musí být zajištěno dostatečné finanční krytí budoucího závazku (např. rezervací finanční prostředků na účtu klienta po potřebné období, poskytnutím úvěru ap.).

 

 • kryjící prodej zboží nebo služby (vývozní, popř. tuzemský dodavatelský akreditiv)

  Banka kupujícího zasílá akreditiv bance prodávajícího (v tomto případě Česká spořitelna) se žádostí o avizování, event. potvrzení. Prostřednictvím banky, která akreditiv avizovala čerpá dodavatel po splnění akreditivních podmínek akreditivní částku. Akreditiv lze avizovat příp. potvrdit klientovi České spořitelny nebo avizovat klientovi jiné banky.

 

Z hlediska závaznosti banky vůči prodávajícímu se rozlišují tyto akreditivy:

 • odvolatelné - akreditiv může být kdykoliv odvolán, změněn, a to i bez souhlasu a předchozího upozornění prodávajícího
 • neodvolatelné - zrušení nebo změna tohoto akreditivu mohou být provedeny pouze se souhlasem všech zúčastněných stran
 • avizované (nepotvrzené) - v závazku vůči prodávajícímu je banka vystavující akreditiv, tj. banka kupujícího (banka prodávajícího nemá vůči svému klientovi žádný závazek)
 • potvrzené - potvrzením akreditivu vstupuje další banka (zpravidla se jedná o banku, která akreditiv avizuje) do solidárního závazku vůči beneficientovi společně s bankou, která akreditiv vystavila

 

Výhody

 • snížení rizika pro neplacení a obchodního rizika spojeného s neznalostí teritoria
 • banka dává klientovi k dispozici své know-how a technické zázemí
 

Podmínky založení

 • účet klienta vedený u České spořitelny
 • klientem řádně vyplněný příkaz k otevření dokumentárního akreditivu  
 • uzavření a podpis smlouvy o otevření dokumentárního akreditivu, příp. o zřízení zástavního práva k Pohledávce z vkladu klientem
 

Základní operace s produktem

 • uzavření smlouvy (o otevření, příp. o zřízení zást. práva k pohledávce z vkladu nebo k úvěru)
 • převzetí příkazu k otevření dokumentárního akreditivu, ověření podpisu klienta
 • vystavení dokumentárního akreditivu na základě obdržené dokumentace, odeslání akreditivní listiny dle příkazu klienta, vypořádání poplatků za otevření odborem 4010
 • zpracování předložených dokumentů a úhrady odborem 4010, vypořádání poplatků za zpracování
 

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster