Osobní finance

Soukromá klientela - VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 26.05.2008 do 31.12.2008. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby

PoložkaTextCena v Kč
1.1. Uzavření komisionářské smlouvy zdarma
1.2. Majetkový účet v Univyc, a.s.
1.2.1.otevření účtu50,-
1.2.2.vedení cenných papírů na účtuzdarma
1.3. Obstarání koupě nebo prodeje akcií
1.3.1.AOS/KOBOS
1.3.1.1. nad 5.000.000,- Kč individuálně, max. 0,3%
1.3.1.2.1.000.000,- až 5.000.000,- Kč vč.0,4%
1.3.1.3.500.000,- až 999.999,- Kč vč.0,6%
1.3.1.4.0,- až 499.999,- Kč vč.0,8% min. 300,-
1.3.2.SPAD (1 lot)0,2%, max. 5.000,- za každý započatý lot
1.4. Za obstarání koupě nebo prodeje DLUHOPISŮ z objemu realizovaného obchodu za každý rok do splatnosti dluhopisu (nebo poměrné části roku)
1.4.1.nad 5.000.000,- Kč0,2%, min. 1.500,-
1.4.2.1.000.000,- až 5.000.000,- Kč vč.0,3%, min. 1.500,-
1.5. Právo nakládat s cenným papírem
1.5.1.pozastavení práva (blokace) - za každý ISIN20,-
1.5.2.zrušení pozastavení práva (deblokace) - za každý ISIN20,-
1.6. Ostatní položky
1.6.1.zasílání reportů o realizovaných a nerealizovaných obchodechzdarma
1.6.2.poplatek za suspendovaný obchod zaviněný klientem (za každý den, který je obchod suspendován)50,-
1.6.3.poplatek za obstarání inkasa výnosů zahraničních cenných papírů evidovaných v Univyc a.s.zdarma
1.6.4.převod zahraničních cenných papírů obchodovaných na BCPP v evidenci Univyc, a.s. - mezi obchodníky400

2. Obstarání obchodu na mimoburzovním trhu a na zahraničních trzích

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Obstarání koupě nebo prodeje AKCIÍ 0,5% min. 100,- EUR + Švýcarsko a Velká Británie stamp fee
2.2. Obstarání koupě nebo prodeje DLUHOPISŮ 0,2%
2.3. Transakční cena za nákup/prodej
2.3.1.při obchodu bez platby
2.3.1.1.Německo, USA, Lucembursko, Belgie, Nizozemí, Španělsko2.500,-
2.3.1.2.Velká Británie, Švýcarsko, Kanada, Francie, Itálie2.700,-
2.3.1.3.Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko3.000,-
2.3.1.4.Maďarsko, Polsko3.300,-
2.3.1.5.Rakousko1.500,-
2.3.1.6.Ostatní zeměindividuálně
2.3.2.při obchodu proti platbě
2.3.2.1. Německo, USA, Lucembursko, Belgie, Nizozemí, Španělsko 2.800,-
2.3.2.2.Velká Británie, Švýcarsko, Kanada, Francie, Itálie3.000,-
2.3.2.3.Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko3.500,-
2.3.2.4.Maďarsko, Polsko3.800,-
2.3.2.5.Rakousko1.800,-
2.3.2.6.ostatní zeměindividuálně
2.4. Správa cenných papírů - měsíčně z tržní hodnoty portfolia vždy k poslednímu dni v měsíci 0,12%

3. Obstarání obchodů s podílovými listy otevřených podílových fondů

PoložkaTextCena v Kč
3.1. Nákup podílových listů
3.1.1.podílové fondy skupiny Erste Bank (ISČS, REICO a ESPA)

Maximální cena *)

3.1.1.1. Fondy peněžního trhu
Opatrný Mix FF
0,30%
3.1.1.2. Konzervativní mix FF
Dluhopisové fondy
Fond řízených výnosů
1,00%
3.1.1.3. Vyvážený mix FF
Dynamický mix FF
1,50%
3.1.1.4.Fondy životního cyklu2,50%
3.1.1.5. Akciové fondy
Akciový Mix
Nemovitostní fond REICO
ČS Balancovaný fond
3,00%
3.1.1.6. ESPA-ČS Zajištěné fondy
OPF AR 0 fond privátního bankovnictví
OPF AR 25 fond privátního bankovnictví
OPF AR 50 fond privátního bankovnictví
OPF AR 75 fond privátního bankovnictví
dle statutu
3.1.1.7.sleva při nákupu otevřených podílových fondů přes S24 - při zadání příkazu přes záložku "Spoření a investování"10% ze vstupního poplatku z pořízené transakce
3.1.2. fondy třetích stran **)
3.1.2.1. ABN AMRO, Credit Suisse, Fortis, Franklin Templeton, HSBC, Julius Baer, Parvest, WIOF
3.1.2.1.1.peněžní trh0,50%
3.1.2.1.2.dluhopisový trh2,50%
3.1.2.1.3.akciový trh4,00%
3.1.2.2.ING
3.1.2.2.1.peněžní trh0,50%
3.1.2.2.2.dluhopisový trh

2,50%

3.1.2.2.3.akciový trh3,00%
3.1.2.3.Zajištěné fondydle statutu
3.2. Odkoupení podílových listů
3.2.1.fondy finanční skupiny Erste (kromě ESPA-ČS Zajištěné fondy a Nemovitostní fond REICO)zdarma
3.2.2.ESPA-ČS Zajištěné fondy dle prodejních informací ***)
3.2.3.fondy třetích stranzdarma
3.2.4.Nemovitostní fond REICO3% po dobu 3 let od vzniku fondu (do 9.2.2010)
3.3. Převod podílových listů fondů v rámci jedné investiční společnosti
3.3.1.fondy ISČS
3.3.1.1.při výměně do cílového fondu s vyšším prodejním poplatkem rozdíl prodejních poplatků daných fondů ***)
3.3.1.2.při výměně do cílového fondu s nižším nebo shodným prodejním poplatkemzdarma
3.3.2.fondy 3. stran včetně ESPA rozdíl vstupních poplatků mezi kategoriemi, mezi kterými klient přechází ***)
3.4. Majetkový účet investičních nástrojů (MUIN)
3.4.1.založení, vedení a zrušenízdarma
3.4.2.zasílání Přehledu obchodůzdarma
3.4.3.zasílání Přehledu portfolia nebo Výpisu ze samostatné evidence Investičních nástrojůzdarma

*) Poplatek z nově investovaných prostředků. Vstupní a výstupní poplatky jsou investičními společnostmi vyplácené České spořitelně, a.s. U klientů, kteří investují do podílových fondů skupiny Erste Bank Group na základě Smlouvy o obhospodařování cenných papírů uzavřené s Českou spořitelnou, a.s.,  jsou poplatky stanoveny individuálně dle statutu.
**) Max. výše poplatku u fondů třetích stran se vždy řídí statutem daného fondu. Vstupní a výstupní poplatky jsou investičními společnostmi vyplácené České spořitelně, a.s.
***) Vstupní a výstupní poplatky jsou investičními společnostmi vyplácené České spořitelně, a.s.

4. Správa aktiv

  • ceny se stanovují individuálně

5. Úschova, správa a uložení cenných papírů

PoložkaTextCena v Kč
5.1. Depotní účet (účet CP)
5.1.1.zřízení a vedení depotního účtu - ročně30,-
5.1.2.výběr CP z centrálního depotu Burzovního registru cenných papírů (nesouvisející přímo s vypořádáním obchodu s CP)500,- za každou emisi, max. 1.000,-
5.1.3.nevyzvednutí CP v předem stanovené době0,5% denně z celkové nominální hodnoty min. 100,- Kč denně
5.2. Úschova cenných papírů
5.2.1.za přijetí CP do úschovy*)
5.2.1.1.hromadné až 0,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
+ 19% DPH
5.2.1.2.samostatné až 1,0% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP
(za každý ISIN) + 19% DPH
5.2.2.roční cena za úschovu CP **)
5.2.2.1. hromadnou až 0,4% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
+ 19% DPH
5.2.2.2.samostatnou až 0,8% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
+ 19% DPH
5.3. Správa cenných papírů
5.3.1.za přijetí CP do správy *)až 0,6% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 40,- za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)
5.3.2.roční cena za správu CP **)až 0,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 40,- za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)
5.3.3.za zajištění a obstarání inkasaaž 0,3% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)
5.4. Uložení cenných papírů (úschova spojená se správou)
5.4.1.za přijetí CP do uložení *)
5.4.1.1.hromadné až 0,8% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
+ 19% DPH
5.4.1.2.samostatné až 1,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
+ 19% DPH
5.4.2.roční cena za uložení **)
5.4.2.1.hromadné až 0,6% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
+ 19% DPH
5.4.2.2.samostatné až 1,3% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
+ 19% DPH
5.4.3.za obstarání výnosů z CP
5.4.3.1.hromadnéaž 3% z výnosu, ale minimálně 20,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
5.4.3.2.samostatnéaž 3% z výnosu, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
5.4.4.za obstarání inkasa z jistin CP
5.4.4.1.hromadnéaž 0,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
5.4.4.2.samostatnéaž 1,0% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
*) tato cena se uplatňuje na období od přijetí CP do 31.12. stávajícího roku
**) tato cena se uplatňuje na období následujícího roku po přijetí CP a dalších let, vždy za stav k 31.12. stávajícího roku
***) Pokud jsou ve smlouvě o správě tuzemských (zahraničních) cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi dle §36 a 37 zák. o cenných papírech a zák. č. 513/91 obchodní zákoník stanoveny zvlášť poplatky:
  • za obstarání inkasa výnosů z cenných papírů, představuje úplatu za osvobozenou činnost
  • za ostatní činnosti představuje úplatu za zdanitelné plnění podléhající sazbě 19% DPH.

V případě, že smlouvou nebudou zvlášť stanoveny poplatky za obstarání inkasa výnosů z cenných papírů a za ostatní činnosti, pak celkový poplatek za správu cenných papírů na základě Smlouvy o správě cenných papírů představuje úplatu za plnění, které je považováno za osvobozenou činnost.

6. Ostatní služby na kapitálovém trhu

PoložkaTextCena v Kč
6.1. Za odeslání čísla majetkového účtu (příp. i více čísel účtu) 50,-
6.2. Poplatek za převod cenných papírů ve Středisku cenných papírů 100,-

7. Správa portfolia cenných papírů

  • pro vybrané klienty se ceny stanovují individuálně

8. Společné a ostatní položky

PoložkaTextCena v Kč
8.1. Cena za přímý prodej CP z majetku České spořitelny, a.s. 0,- až 200,-
8.2. Výměna podpisového vzoru 10,-

   
   
Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních i cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně.  

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 26.5.2008 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne  19.5.2008

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele 
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 26.05.2008 do 31.12.2008. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.