Osobní finance

Soukromá klientela - VII. Šeky

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.09.2010 do 31.05.2011. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Nákup šeků

   
Okamžité proplacení cestovních šeků   2% min 80
Zpracování šeků vystavených k tíži účtu u jiné banky (šeky inkasované v jiných bankách)   1% min 100, max 3.000 + případné výlohy ostatních bank
Proplacení bankovního šeku ČS, a.s. a bankovního šeku vystaveného jinou bankou k tíži účtu u České spořitelny, a.s.      zdarma
Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a.s. na účet vedený v České spořitelně, a.s.  zdarma
Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a.s. v hotovosti 65
Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a.s. - předložení k proplacení prostřednictvím jiné banky 1%, min. 220, max. 1.500

2.  Prodej šeků - soukromý šek České spořitelny, a.s.

   
Vydání tiskopisu šeku - 1ks 5
Vydání šekové knížky (obal) - 1ks    10
Vystavování nekrytého šeku - 1ks 500
Zákaz výplaty šeku, odvolání šeku, storno tiskopisu šeku České spořitelny, a.s.   150
Zrušení zákazu výplaty šeku,  zrušení storna tiskopisu šeku   50

Ceny jsou uvedeny v Kč

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.9.2010 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 24.8.2010

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele 
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.09.2010 do 31.05.2011. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.