Osobní finance

Soukromá klientela - VII. Šeky

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 31.10.2009 do 31.08.2010. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1. Nákup šeků

PoložkaTextCena v Kč
1.1. Okamžité proplacení cestovních šeků 2% min 80,-
1.2. Zpracování šeků vystavených k tíži účtu u jiné banky (šeky inkasované v jiných bankách) 1% min 100,- max 3.000 + případné výlohy ostatních bank
1.3. Proplacení bankovního šeku ČS, a.s. a bankovního šeku vystaveného jinou bankou k tíži účtu u České spořitelny, a.s.   

zdarma

1.4. Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a.s.
1.4.1. na účet vedený v České spořitelně, a.s. zdarma
1.4.2. v hotovosti pro klienty, jejichž věk je vyšší nebo roven 65 let
1.4.2.1. u částky do 500.000,- Kč 15,- +  cena dle položky 2.3.3. (II.Platební styk)
1.4.2.2. u částky od 500.000,- Kč včetně 45,- + cena dle položky 2.3.3. (II.Platební styk)
1.4.3. v hotovosti pro klienty, jejichž věk je nižší než 65 let
1.4.3.1. u částky od 15.000,- Kč včetně do 500.000,- Kč 15,- + cena dle položky 2.3.3. (II.Platební styk)
1.4.3.2. u částky do 15.000,- Kč včetně nebo od 500.000,- Kč 45,- + cena dle položky 2.3.3. (II.Platební styk)
1.4.4. předložení k proplacení prostřednictvím jiné banky

cena dle položky 4.1.3. (II.Platební styk)

1.4.5. vybírání hotovosti v krátké cestě individuálně

2. Prodej šeků

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Soukromý šek České spořitelny, a.s.
2.1.1. vydání tiskopisu šeku 5,-/1 ks
2.1.2. vydání šekové knížky (obal) 10,-/1 ks
2.1.3. vystavování nekrytého šeku 500,-/1 ks
2.1.4. zákaz výplaty šeku, odvolání šeku, storno tiskopisu šeku České spořitelny, a.s. 150,-
2.1.5. zrušení zákazu výplaty šeku,  zrušení storna tiskopisu šeku 50,-

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh  (-) cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 31.1 0.2009 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 20.10 .2009

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele 
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 31.10.2009 do 31.08.2010. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.