Osobní finance

Soukromá klientela - VI. Směnárenské služby

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.09.2010 do 31.05.2011. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Nákup cizí měny

   
Nákup cizí měny  2% min. 40
Nákup mincí EUR (nominální hodnoty EUR 1, EUR 2) 20% min. 125
Nákup bankovek v prekluzi v cizí měně   20% min. 125

2.  Prodej cizí měny

   
Prodej cizí měny*)  1% min. 50
*) s platností od 1.června do 30.září - zdarma

Konverze cizích měn ve směnárně - u konverzních operací v různých měnách se k přepočtům používá na vstupní straně operace kurz valuta, příp. deviza nákup, na výstupní straně operace kurz valuta, příp. deviza prodej v závislosti na tom, zda jde o operace s valutami (bankovkami) nebo devizami (prostředky na účtu, šeky, IMO poukázky apod.).

Ceny jsou uvedeny v Kč

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.  

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.  

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.9.2010 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.  

V Praze dne 24.8.2010

Ing. Jiří Škorvaga CSc v.r.,
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele 
Martin Techman,
ředitel úseku rozvoje obchodu

 
Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.09.2010 do 31.05.2011. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.