Osobní finance

Soukromá klientela - VI. Směnárenské služby

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 31.10.2009 do 31.08.2010. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Nákup cizí měny

PoložkaTextCena v Kč
1.1. Nákup cizí měny

2% min. 50,-

1.2. Výměna bankovek cizí měny se sníženou obchodovatelností dle míry opotřebení individuálně, podle míry opotřebení
1.3. Nákup mincí EUR (nominální hodnoty EUR 1, EUR 2) 20% min. 50,-
1.4. Nákup bankovek v prekluzi v cizí měně 10% min. 50,-

2. Prodej cizí měny

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Do 10.000,- Kč
(s platností od 1. června do 30. září - zdarma)
1% min. 50,-
2.2. Nad 10.000,- Kč zdarma

3. Konverze

PoložkaTextCena v Kč
3.1. Konverze cizích měn ve směnárně:

- u konverzních operací v různých měnách se k přepočtům používá na vstupní straně operace kurz valuta, příp. deviza nákup, na výstupní straně operace kurz valuta, příp. deviza prodej v závislosti na tom, zda jde o operace s valutami (bankovkami) nebo devizami (prostředky na účtu, šeky, IMO poukázky apod.).

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh (-) cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.  

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.  

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem  31.10.2009 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.  

V Praze dne  20.10.2009

Ing. Jiří Škorvaga CSc v.r.,
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele 
Martin Techman,
ředitel úseku rozvoje obchodu

 
Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 31.10.2009 do 31.08.2010. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.