Osobní finance

Soukromá klientela - IX. Ostatní bankovní služby

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.10.2011 do 31.12.2012. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Bezpečnostní schránky

1.1. Pronájem bezpečnostních schránek

Velikost bezpečnostní schránky Roční nájemné
0 - 5 000 cm 3 720 - 1.440
5 001 - 10 000 cm 3   1.440 - 2.400
10 001 - 15 000 cm 3   2.400 - 3.600
15 001 cm 3 a více 3.600 - 24.000
Ceny jsou včetně 20% DPH

1.2. Ostatní položky

   
Za výzvu k úhradě nezaplaceného nájemného za pronájem   100
V případě opožděné úhrady nájemného - za každý započatý měsíc prodlení    10% z ceny sjednaného ročního nájemného
Uložení nevyzvednutého obsahu bezpečnostní schránky    5.000 ročně + 20% DPH

2.  Trezorová skříň

   
Pronájem   individuálně
Uložení nevyzvednutého obsahu trezorové skříně   5.000 ročně + 20% DPH

3.  Úschova

   
Za úschovu 1 ks vkladového produktu České spořitelny, a.s. *)   
     měsíčně  100 + 20% DPH
     ročně  max. 500 + 20% DPH
Úschova pro soudy ročně*) - bude zaplaceno až při vydání věcí z úschovy nebo vyúčtováno a zaplaceno ročně 500 + 20% DPH 
Odeslání výzvy k úhradě nezaplacené ceny za úschovu   100
Uložení nevyzvednutých vkladových produktů   5.000 ročně + 20% DPH
*) s účinností od 1.5.2003 se služba neposkytuje

4.  Poskytované informace

   
  • Zprávy poskytované podle ust. § 38 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů - informace o jednom klientovi (věcné náklady)
  • Potvrzení pro tuzemského klienta (vystavení víza, studium v zahraničí, otevření účtu v zahraničí atd.) 
250 + 20 % DPH

5.  Ostatní položky

   
Za ostatní služby v sazebníku výslovně neuvedené (např. vyhledávání dokladů, odsouhlasení stavu pohledávek a závazků, vyhotovení plné moci pracovníkem ČS,a.s.) za každých 15 minut práce na úkonu, a to i započatých   75
Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH ve výši 20% stanovené zákonem

Ceny jsou uvedeny v Kč.

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se účtují na vrub účtu nebo se hradí v hotovosti při provádění úkonu, nejpozději však při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

V případě, že je bezplatně poskytnuta služba, která není finanční činností, odvede se DPH z ceny obvyklé.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.10.2011 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.10.2011 do 31.12.2012. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.