Osobní finance

Soukromá klientela - III. Přímé bankovnictví

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 16.05.2011 do 29.02.2012. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1. SERVIS 24 (Telebanking, Internet banking, GSM banking)

  SERVIS 24 (Internetbanking, Telebanking, GSM banking)  SERVIS 24 - Start 
Zřízení služby   zdarma zdarma
Měsíční cena - sporožirové účty včetně Internetového spoření České spořitelny 25 x
Měsíční cena - běžné účty 100
Měsíční cena - pro klienty FSČS bez sporožirového a/nebo běžného účtu x   zdarma
Změna údajů ve smlouvě zdarma
Aktivace, deaktivace každého dalšího sporožirového a běžného účtu zdarma x
Zaslání potvrzení transakce, výčtu z historie transakcí, detailu účtu či výsledku simulace stavebního spoření    
     emailem zdarma
     faxem 10
     poštou 25 + poštovné
Opětovné vygenerování a zaslání bezpečnostních údajů 100
Odblokování přístupu do služby Internetbanking; vygenerování bezpečnostního kódu zdarma
Zrušení služby z podnětu klienta zdarma
  SERVIS 24 (Internetbanking, Telebanking, GSM banking)  SERVIS 24 - Start 
Zaslání autorizační SMS  zdarma zdarma
Zaslání konfirmační SMS  zdarma x
Zaslání přihlašovací SMS  1,50 zdarma
Zaslání zůstatkové SMS*)  1,50 x
Zaslání SMS upozornění o nově přijaté e-faktuře/ e-dokumentu   1,50
*) lze sjednat k Osobnímu účtu České spořitelny bez zřízené služby SERVIS 24

2. Režim vyšší bezpečnosti přímého bankovnictví - s čipovou kartou

   
Čtečka čipových karet - 1 kus 350
Čipová karta - 1 kus 350
Klientský certifikát s platností na 1 rok   
     vygenerování  350
     obnova v termínu  350
     obnova po termínu 450

Ceny jsou uvedeny v Kč

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 16.5.2011 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 10.5.2011

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
člen představenstva 
a náměstek generálního ředitele
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu
Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 16.05.2011 do 29.02.2012. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.