Osobní finance

Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor - XII. Dokumentární inkasa

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.01.2007 do 30.10.2009. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
  Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

  1.  Dokumentární a směnečná inkasa

  Ceny v této části Sazebníku uvedené se vztahují i na poskytování těchto služeb fyzickým osobám.
  PoložkaTextCena v Kč
  1.1. Zpracování inkasa (z inkasní částky)
  1.1.1.inkasa zahraniční a tuzemská v cizí měně0,3%, min. 1.000,; max. 20.000,-
  1.1.2.tuzemská v Kč0,15%, min. 1.000,-; max. 10.000,-
  1.1.3.vydání dokladů bez placení, vrácení odmítnutého inkasa (včetně inkasa k obstarání akceptu směnky) *)0,1%, min. 1.000,-; max. 10.000,-
  1.2. Obstarání akceptu směnky bez jejího inkasa (směnka je vrácena příkazci nebo vysílající bance; poplatek ze směnečné částky)
  1.2.1.inkasa zahraniční a tuzemská v cizí měně0,3%, min. 1.000,-; max. 20.000,-
  1.2.2.tuzemská v Kč0,15%, min. 1.000,-; max. 10.000,-
  1.3. Obstarání akceptu směnky, která není vrácena příkazci nebo vysílající bance (použije se rovněž při obstarání vystavení směnky vlastní nebo jiného dokumentu obsahujícího příslib platit k budoucímu datu); pro směnku domicilovanou:
  1.3.1.u jiné bankyzdarma
  1.3.2.u České spořitelny, a.s.500,-
  1.4. Změna inkasních instrukcí 500,-
  1.5. Zboží zasláno do dispozice České spořitelny, a.s. 500,-
  1.6. Urgence plnění inkasních instrukcí (za třetí a každou další) 200,-
  1.7. Vedení inkasa po splatnosti **)
  1.7.1.první měsíczdarma
  1.7.2.každý další započatý měsíc500,-
  1.8. Korespondenční a telekomunikační služby v souvislosti s inkasy (zahrnuje veškerou korespondenci, jako např. SWIFT, telex, poštovné, fax apod., vyjma nákladů kurýrní služby; na klienta se v této oblasti nevztahuje Sazebník, část XIII, kapitola 5 ) 500,-
  1.9. Náklady kurýrní služby dle skutečně vzniklých nákladů
  1.10. Zajištění protestu směnky (pro neplacení nebo pro neakceptaci) 1.000,- + notářské poplatky

  *) Instrukce k vydání dokumentů bez placení je považována za změnu inkasních instrukcí, a tudíž se v takovém případě rovněž účtuje poplatek za změnu inkasních instrukcí.

  **) Účtuje se pouze u importních a tuzemských odběratelských inkas. Inkaso je považováno za inkaso po splatnosti od třetího pracovního dne následujícího po řádné splatnosti inkasa. Inkaso splatné na viděnou a inkaso obsahující směnku k akceptaci jsou považována za inkasa po splatnosti po uplynutí jednoho kalendářního měsíce po datu avíza České spořitelny, a.s. dlužníkovi o předložení dokumentů k inkasu.

  Úschova směnek předložených České spořitelně, a.s. k inkasu nebo ke zprostředkování akceptu a úschova směnek domicilovaných u České spořitelny, a.s. se nezpoplatňuje.

  U konverzních operací v různých měnách se k přepočtům používá na vstupní straně operace kurs deviza nákup, na výstupní straně operace kurs deviza prodej. Ceny uvedené v procentuálním vyjádření jsou kalkulovány z konvertované částky.

  Za konverzní operaci se považuje každá operace, při které je měna na straně transakce různá od měny na straně účtu.

  Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Ceny se přepočítávají dle aktuálního platného kursu České národní banky.

  Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních i cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se účtují na vrub účtu v okamžiku poskytnutí služby, případně mohou být strženy z výnosu inkasa.

  Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

  Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

  Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.1.2007 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

  V Praze dne  5.12.2006

  Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r. ,
  člen představenstva 
  a náměstek generálního ředitele
  Martin Techman v.r.,
  ředitel úseku rozvoje obchodu

  Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.01.2007 do 30.10.2009. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.