Osobní finance

Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor - III. Přímé bankovnictví

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 16.05.2011 do 29.02.2012. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  SERVIS 24 (Telebanking, Internetbanking, GSM banking), BUSINESS 24

  SERVIS 24 (Internetbanking, Telebanking, GSM banking) BUSINESS 24 
Zřízení služby   zdarma zdarma
Měsíční cena 100 200
Změna údajů ve smlouvě zdarma zdarma
Aktivace, deaktivace každého dalšího sporožirového a běžného účtu zdarma zdarma
Zaslání potvrzení transakce, výčtu z historie transakcí, detailu účtu či výsledku simulace stavebního spoření    
     emailem zdarma zdarma
     faxem 10 10
     poštou 25 + poštovné x
Opětovné vygenerování a zaslání bezpečnostních údajů 100 100
Odblokování přístupu do služby Internetbanking; vygenerování bezpečnostního kódu zdarma zdarma
Zrušení služby z podnětu klienta zdarma zdarma
  SERVIS 24 (Internetbanking, Telebanking, GSM banking  BUSINESS 24 
Zaslání autorizační SMS  zdarma x
Zaslání konfirmační SMS zdarma x
Zaslání přihlašovací SMS   1,50 zdarma
Zaslání zůstatkové SMS*)  1,50
Zaslání SMS upozornění o nově přijaté e-faktuře/ e-dokumentu 1,50
*) lze sjednat k Firemnímu účtu České spořitelny bez zřízené služby SERVIS 24

2.  Režim vyšší bezpečnosti přímého bankovnictví - s čipovou kartou

   
Čtečka čipových karet  -  1 kus 350
Čipová karta  - 1 kus 350
Klientský certifikát s platností na 1 rok
     vygenerování  350
     obnova v termínu 350
     obnova po termínu 450

3.  @FAKTURA 24

3.1.  Zřízení služby

   
Připojení k internetovému portálu  3.900 *)
Připojení do účetního systému individuálně
*) za předpokladu využití standardních formátů XML a CSV služby @FAKTURA  nebo formátu ISDOC

3.2.  Výměna obchodních dokumentů

  1 - 1 000  1 001 - 5 000  5 001 - 20 000  20 001 - 50 000  50 001 a více 
Za transakce (měsíčně) - poplatek je placen za každou odeslanou nebo přijatou fakturu  6,29 5,99 5,69 5,49 5,19
  2 - 5  6 - 25  26 - 100  101 - 250  251 a více 
Podpora a údržba za připojení do účetního systému (měsíčně) - odvíjí se od počtu obchodních partnerů  zdarma 2 za transakci, max. 300 2 za transakci, max. 800 2 za transakci, max. 1.900 2 za transakci, max. 2.500 2 za transakci, max. 2.900
Poplatek se nevztahuje na uživatele připojené prostřednictvím internetového portálu

3.3.  Označení grafické podoby odeslaného dokumentu elektronickou značkou

   
Zprostředkované službou @FAKTURA 24   0,84
Klientem zdarma

3.4.  Archivace

   
Zaslání CD-ROMu s obsahem všech odeslaných a přijatých faktur za dané období (1x ročně) - ročně 1.650

Všechny ceny služby @FAKTURA 24 jsou uváděny bez 20% DPH.
Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraničíní osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně. 

4.  Multicash

4.1.  Zřízení služby, měsíční poplatek

   
Lokální instalace  5.000
Síťová instalace (bez ohledu na počet stanic) 8.000
Bez instalace (klient již využívá službu MultiCash u jiné banky)  2.500
Instalace v zahraničí  individuálně dle geografické polohy místa
Měsíční poplatek (nezávisle na počtu připojených běžných účtů)  400
Měsíční poplatek se hradí samostatně za každý právní subjekt využívající programové vybavení a sublicence MultiCash

4.2.  Zřízení doplňkové služby

  MultiCash WebSign 24  MultiCash SDS 24 
Zřízení služby  zdarma zdarma

4.3.  Aktualizace služby na nejnovější verzi

   
Pracovníkem banky (na žádost klienta)  1.500 + 500 za každou další započatou hodinu u klienta
Pomocí doplňkové služby MultiCash SDS 24 (pouze od verze 3.2.)  zdarma

4.4.  Ostatní poplatky

   
Zablokování / Odblokování uživatele služby MultiCash  zdarma
Servisní zásah (v případě závady způsobené klientem)
Reinstalace služby (na žádost klienta)
Dodatečné školení, apod. 
1.500 + 500 za každou započatou hodinu u klienta
Servisní zásah v zahraničí  individuálně dle geografické polohy místa

5.  PLATBA 24

   
Zřízení služby  zdarma
Měsíční poplatek za službu  zdarma
Poplatek za platební transakci PLATBA 24  individuálně

Ceny jsou uvedeny v Kč

Ceny v Sazebníku uvedené se vztahují i na běžné účty v české měně pro fyzické osoby.

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh  cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem  16.5. 2011 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 10. 5.2011

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele 
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 16.05.2011 do 29.02.2012. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.